Index wezenprotocol heerlijkheid Borculo
1757-1776

Bron: RA Gelderland, 0135 - wezenprotocollen heerlijkheid Borculo, inv.nr. 452 - bewerking door de heer P. Rijswijk

Download hier de informatie van deze pagina als Word-bestand, inclusief een index (68 Kb, gezipt)


INLEIDING

Dit uittreksel en de namen index van het wezenprotocol 452 van Borculo is bedoeld, om op eenvoudige wijze te zien, of de gezochte informatie in het originele wezenprotocol aanwezig is. Dit uittreksel is slechts 10% van de wezenprotocollen van Borculo met zijn vier voogdijen. Het protocol 16-02-1759 (22) Geertjen Hesselink weduwe van Albert Raben (0135-452, fo. 015) is volledig overgenomen.

De wezenprotocollen van de Heerlijkheid Borculo, Rijksarchief Gelderland no 0135 "Wesenprotocol des ambs Borculo"  1757-1811, 10 delen:

                452. 1757-1776  deel 1     457.
                453. 1777-                        458.
                454.         -                        459.
                455.         -                        460.
                456.         -                        461.

De rechtspraak was te Borculo oudtijds in eerste aanleg over  twee colleges verdeeld, 

  1. Het stadgericht had competentie over de stad.

  2. Het Landsgericht over de vier voogdijen der Heerlijkheid Geesteren, Eibergen, Neede en Beltrum

 

Onderstaand een uittreksel en de namen index [index alleen in het Word-document, zie boven] van het Wezen protocol des ambs Borculo 1757/1876 0135 no 452 deel 1. Zij bevatten de namen van weduwen, weduwnaars, van de overleden echtgenoot of echtgenote als mede veelal de voornamen van de nagelaten minderjarige kinderen. De namen van de momboiren, deze behartigde de belangen van de minderjarige kinderen, en stelde de waarde van de eventueel aanwezige roerende en onroerende goederen op schrift. Waarbij de uitkomst niet zelden was "meer schuld dan goed." Een aantal malen zijn gedetailleerde nalatenschappen in de originele protocollen opgenomen. 242 uittreksels en 1 compleet uitgeschreven. Register met ca. 1500 namen.

De volgende afkortingen zijn gebruikt [betreft de index; zie boven]:

K : kind
M : momboir
O : overledene
W : weduwe Wn : weduwnaar
- : diverse zie de tekst van het uittreksel

 

 

22-01-1757
1
Esken Vunderink weduwnaar van Jenneken te Biesbeeke. Bartelt Vunderink zoon. Momboiren: Jacobus te Biesebeeke grootvader en Aalbert te Biesebeeke oom.
25-02-1757
2
Elisabeth Vliehaar weduwe van Frederik Jalink of Bruggeman. de zoons Gerrit en Goossen Jalink. Momboiren: Gerrit Vliehaar haar vader en Jan Struikman zwager
28-05-1757
3
Anneken Cuypers weduwe van Berent Scholten. Gerrit en Aaltjen Scholten resp. zoon en dochter. Momboiren: Jan Scholten oom van vaders zijde en Jan Beyers op Scholten aangetrouwde oom en Goosen Sweerink neef van de minder jarige.
05-07-1757
4
Marie Kriegers overledene, eerst gehuwd met Hendrik Janszen Smit en Laatstelijk aan Jan te Paste binnen Geesteren. Uit eerste huwelijk is na gebleven Maria Janzsen nu ouderloos. Momboiren: Harmen Kriegers de grootvader en Hendrik Kriegers en Henderik ter Haar
19-07-1757
5
Jannes Kuijters verzoekt t.b.v. 3e huwelijk als 5 weduwnaar van Getruijd Jaspers. Kind Hendrina. Momboiren: de oom's Hendrik Jaspers, Willem Honhof en Willem Kuijters, de eerste uit Vorden, de 2e en 3e uit Eibergen.
04-08-1757
6
 Engele Wooldink weduwe van Arent Schutten. 5 kinderen. Momboiren: Gerrit Nijhuis broer van de vader, Gerrit Deschers de man de weduwe haar zuster.
10-08-1757 
7
Janna ten Pijrik weduwe van Willem te Leugemorsch. 1 kind. Momboiren: Reint te Pijrik broer van de vader en Jan te Leugemorsch. De eerste grootvader, de 2e oom van het kind en broer van de vader. 
26-08-1757 
8
Jan Broekers weduwnaar van Niese ter Horst, 2 kinderen Harmen en Geertruid. Momboiren: Gerrit ter Horst en Reint Broekers beide ooms.
29-10-1757 
9
Anna Duijtsen weduwe van wijlen Gerrit Grimberg. Momboiren: Jan Assink, Jan Mullere en Gerrit Vinderink Sub no.6
11-11-1757
10
Harmen Stokkers weduwnaar van Lutgert Mengerink. Momboiren: Harmen Mengerink oom van moeders zijde en Harmen ter Borg, neef van de minderjarige. Sub no. 7
25-11-1757 
11
Derk Mengerink weduwnaar van Geetjen Morsinkhof. De kinderen zijn Hendrik, Trijntje, Aeltjen, Garrit en Harmen. Momboiren: Jan Zuappenborg broer van de moeder en Willem Nijsink oom van moeders sijde. Sub no. 8 
29-11-1757 
12
Gerrit Abbink weduwnaar van Trijntje Bussink, Kind Wijnold Abbink 8 jaar. Momboiren: Gerrit Wennink en Jan Havikhorst beide ooms van moeders sijde Sub no. 9
08-12-1757 
13
Jan Willemsen ten Paste weduwnaar van Elisabeth Kriegers welke eerder gehuwd is geweest met Henderik Janssen Smit. Dochter Maria. Momboiren: Harmen Kriegers en Gerrit Kriegers. Sub no. 10
19-01-1758 
14
Henders Meeink weduwe van Hendrik Coordes uit Neede Buurschap Noordijk, kind Hendrik Coordes Momboiren: Harmen Stukkers haere oom en Arent Coordes broer van wijlen haar man.
29-03-1758
15
Jan Busschers weduwnaar van Aaltjen Stomps. Dochter Geertruyd. Momboiren: Stoffer Wansink volle  neef van de overleden vrouw en Jan Ordelmans swager van denzelve.
27-04-1758
16
Geertjen Bruntink wed. van wijlen Dries de Meer. 5 kinderen, een zoon en 4 dochters. Momboiren: Jan Bruntink de grootvader van de kinderen en Berent ter Meer, broer van de overledene, oom van de  kinderen.
29-06-1758 
17
Willem Huijrneman weduwnaar van wijlen Henders Nijland kind Hendrik. Momboiren: Hendrik Huijrneman broer van de weduwnaar en Jan Elshof een zwager van de salige overledene vrouwe. Sub. 12 
28-08-1758 
18
Elsken ten Colke weduwe van Harmen Hesselink. Dochter Willemina. Momboiren: Jan ten Colke grootvader van het kind en Rutger ten Colke oom van de weduwe en Jan Brunink oom van het kind van vaders zijde. Sub no.13 
08-12-1758 
19
Derk Assink of Horstman weduwnaar van Griete Horstman. 3 Kinderen, Garrit, Geesken en Garritjen. Momboiren: Een volle broer Jan Assink en behuwd broeder Jan Kotten ook Cotten. In de boedel meer schuld dan goed. Sub no.14 
19-01-1759 
20
Berent Hendrik Wennink weduwnaar van (ontbreekt) De 5 kinderen: G.Jan, Harmine, Geertruijd, Jan en Engbert. Momboiren: Hendrik Nijland grootvader en Garrit Wennink volle oom van dezelve. Sub no.15
29-01-1759
21
Willemina Laerink weduwe van Willem Mullerink. 21 Momboiren: Jan Mullerink en Henderik van Kuijl over de minderjarige kinderen.

 

16-02-1759
22
Geertjen Hesselink weduwe van Raben                                                                     0135-452-fo 015

(akte ten overstaan rechtspreker/rechter)
Actum coram judice Dr. A.van Trier

Erschenen Geertjen Hesselink weduwe van wijlen Albert Raben geadsis-teert met Henderik te Vaarwerk te kennen gevende, dat zij Compte bij wijlen haren voorschrevenen Eheman heeft geteelt een kind, zijnde een Dogter, Grietjen genaamt, het welke nog in leven en minderjarig is: Dat de Compte voornemens is sig andermaal in den Egt te begeven.

En terwijl sulks na onse Lands wetten niet kan of mag geschieden, tenzij de Compte alvorens aan de geseide minderjarige Dochter bewijs van haar afgestorven vaders goed ten overstaan en genoegen van Landelijke Momboiren gedaan hebbe en daarop approbatie van een WelEd: gerigte gevolgt is, soo versogte sij op het eerbiedigste, dat deze WelEd: gerigte de Persoon van Berent te Vaarwerk, zijnde de swager van de Compte ook de naaste en bekwaamste in den bloede en in deze Heerlijkheid Domicilierende, met en nevens Berent ter Weeme tot Momboiren over de geseide minderjarige Dogter gelieve te qualificeren en aan te stellen, waartoe die gemelte persoonen alhier in judicio mede erschenen verklaren willig te zijn, en  het meeste voor" "deel des pupils, soo veel in hun mogen is, te behartigen belovende den laatstge melden in het bijsonder mede, om in het op te regtene magenscheid tusschen de Compte en hare meergemelde Dogter met Jan Raben haar ieder respective schoon en groot Vader, welke krank en bedlegerig zijnde tot deze momboirschap niet heeft kunnen versogt worden, communicatiev te werk te gaan en over alles sijne approbatie en goedvinden in te nemen. Hierop en over een gunstig decretum inplorerende.

Het gerigte stelt op verzoek van de Compte tot Momboiren overhare genoemde minderjarige Dogter aan die geproponeerde personen van Berent te Vaarwerk en Berent ter Weeme, welke den Momboirschap Stipulata manin onder verhand van hunne personen en goederen in judicio aangenomen hebben, en belooft het belang van het pupil soo veel in hun vermogen is te behartigen
                                                                in fidem (in trouw)
                                                                A.E. Sprancke.
                                                                verw. secrt.

Erschenen Berent te Vaarwerk en Berent ter Weeme in qualiteit als gerigtelijk aangesteldde Momboiren over de minderjarige Dogter van Geertjen Hesseling weduwe van wijlen Albert Raben, Bij geseiden haren Eheman Ehelijk geteelt, Grietjen genaamt, en exhibeerden aan dezen WelEdelen Landgerigte van Borculo den inventaris van de alinge goederen van haar wede en (alinge) geheel volkomen wijlen haren man voornoemd, alsmede die daarop gedane afgoedinge af scheidinge en bewijs van des onmndigen vaderlijk goed, met verzoek, dat een WelEdel dezelve nog gelieve over en aan te nemen, die afgoedinge voorgoed te keuren, en dezelve gunstig te approberen

                                                                 Conceditor
                        (zie) ->    Videat de geapprobeert Maagscheidinge
                                        verw: Rigter, Scabs: Spancker op (Scabs) Schabines Schouten
                                        Dr. Ter Meulen den 16 Februari 1759

 

23-02-1759
23
Henders Lammers weduwe van Berent Evers, 2 kinderen Gerrit en Jan. Momboiren: Harmen Lamers en Henderik Leemslat beide de naaste in de bloede ooms.
21-04-1749
24
Willemina Goerink weduwe van Willem Nullerink Momboiren: Hendrik ter Kuijle en Jan Nullerink die maagscheidinge Sub no. 19 
09-05-1759
25
Heeft Jan Gelink versogt en geimpeteert aanstelling van momboiren, over de kinderen van Jan Lohuys. De registratie der acten in het ord. landgerigts protocol geschied.
16-08-1759
26
Derk Possen weduwnaar van Jenneken Stroom. Kind Arent. Momboiren: Harmen Possen en Arent Stroom zijnde de ooms van het minderjarige soontje Sub no.20
07-09-1759
27
Jan Gelink weduwnaar en boedelhouder van Aaltjen ter Steeghe. Een zoon Philips. Momboiren: Roelof ter Steeghe, oom van moeders zijde en Gerlardus Kok op Wassink, aangetrouwde neef van paternele zijde. Sub. no. 21 
05-10-1759
28
Hendrik Wevers weduwnaar van Hille Nijenkamp. De kinderen Geertjen, Berent, Henderik, Anne, Hinders en Derksken. Momboiren: Hendrik Nijenkamp en Willem Claphouwer. Negatief bezit.
06-10-1759
29
Geertruid ten Kulve, weduwe van wijlen Gerrit Abbink. Het soontje Antoni. Momboiren: Jan Hendrik Holsman en Garrit Bras, de eerste een oom van moeders en de tweede een neef van vaders zijde.
17-10-1759
30
Harmen Cuyper, weduwnaar van Berentjen Borghorst. 3 Kinderen. Momboiren: Esken Boerewinkel, de man van een zuster van de overledene, voorts Teunis Tekleborg en Arent Heuvers beide buuren.
26-10-1759
31
Hendrik ter Horst weduwnaar van Aaltjen Leerink. De soon Jan. De weduwnaar wil hertrouwen met Toontje Wolters. Momboiren: Stoffer Leerink schoonvader en Garrit Bouman.
26-10-1759
32
Garritjen Schapenoort weduwe van Harmen Meulenkolk. Een kind Hendrik. Momboiren: Derk Hogeland, Waander Schapenoort en Garrit Florijn. Magen scheid no 23.
17-11-1759
33
Jenneken ter Braak weduwe van Hendrik Sweerink. Dochter Janna. Momboiren: Arent ter Braak en Gerrit Swerink de matenelle en paternelle oomen Sub no.24
18-01-1760
34
Jenneken te Hasteler weduwe van Willem Hoytink. Kinderen Henders en Janneken. Momboiren: Jan Wensink weduwnaar van Aaltjen Hoytink en Barteld te Hasteler Maagscheidinge Sub no. 25 
16-02-1760
35
Johan Christoph Nolte weduwnaar van Elisabeth van Meppel. 4 Kinderen Jan Casper, Anna Geertruij, Elisabeth Margarita en Abraham Nolte. Momboiren: Jacob Beijen en Hendrik Olthaar. Sub no.26
29-03-1760 
36
Jenneken Braskamp weduwe van Jan Smalen Bruntink. 2 Zonen Garit en Willem. Momboiren: Willem Baaken en Garrit Braskamp resp. oom en oud oom soo maternel als paternel. Sub no. 27
14-04-1760
37
Hendrik Jan Hasselo Weduwnaar van Henders Horsman wil een tweede huwelijk aangaan met Jenneken Greints. De kinderen Egbert en Gerrit Hasselo. Momboiren: Willem Rot en Goossen te Dijke
03-05-1760
38
Aaltjen Bruntink weduwe van Hendrik Brunnekreef. De kinderen Garrit, Geertjen en Henders Momboiren: Hendrik Broekmaker, zwager van de overledene en H. Bruntinck oom materneel der pupillen Sub no. 28 
21-06-1780
39
Jenneken Klumpers wedue van Willem Wersding. 39 2 dochters Derksken en Willemken Momboiren:  Willem Klumpers broer van de Compte en Jan Hilhorst hare zwager no 29.
27-06-1760
40
De weduwnaar Roelof Traman is 01-06-1760 overleden nalatende 2 kinderen Janna en Berent Traman. Momboiren Garrit te Weerbeekeen Garrit Keijpper beide oomen der pupillen
06-08-1760
41
Rutger Nienesch weduwnaar van Geesken Leugemorch, heeft 3 kinderen Derk, Joost en Griete en wil hertrouwen met Aaltjen Arink. Momboiren: Garrit Nienesche en Egbert Arink.
16-08-1760
42
Janna Timmers weduwe van Harmen te Steege, heeft 4 kinderen Janna, Jan, Jenneken en Harmken. Momboiren: Jan ter Steege oom paternel en Hendrik Busschers volle neef van de weduwe. Maagenscheid sub 30.
05-09-1760
43
Gerrit Bannink weduwnaar van Engele te Hengstegoor, heeft 4 kinderen Janna, Derk, Arent en Trientjen Bannink. Momboiren:Garrit Hengstegoor oom van moeders zijde en Harmen Hilhorst oom van vaderszijde. Sub no. 31 
23-09-1760
44
Janna Laarberg weduwe van Hendrik Tekelenborg, 44 heeft 4 kinderen Berentjen, Geertjen, Jan en Jenneken Tekelenborg Momboiren: Garrit Bannink en Garrit kleyLaarberg. Sub no.32
25-09-1760
45
Hendrik Sleumers weduwnaar van Aaltjen Voordes, heeft 3 kinderen Garrit Berent, Jan Henderik en Aaltjen. Momboiren: Jan Voordes oom van moeders zijde en Lammert Rouwhof neef van de pupillen. Sub no. 33 

 

17-01-1761
46
Hendrik Hollers weduwnaar van Jenneken Sweerink. Heeft een dochter Jenneken Hollers. Momboiren: Hendrik Sweerink oom van moeders zijde en Jan Markerink oud oom paternel. Maagscheiding sub no. 34
24-01-1761 
47
Anna Brandenburg weduwe van Willem Brakers onder Geesteren. Het eerst huwelijk van haar man is overgebleven een dochter Reijntje genaamt. Tevens heeft zij 2 kinderen Garrit en Janna Momboiren: Garrit ter Aart, Engbert Wannikhof, Arent Brakers op Smaelen en Harmen Wagenvoort Sub no. 35
27-03-1761
48
Jan Hagens weduwnaar van ---- kind Geert. Momboiren: Jan Gosselink en Willem Nieuwland, zijnde de grootvader en oud oom sowel paternel als maternel.
03-04-1761
49
Jan Willem Tygeloven weduwnaar van Kunneken Kroekenstoel. 2 kinderen Jan Hendrik en Arnoldus Tijgeloven Momboiren: Willem Tijgeloven oom paternel en Derk Kroeken stoel oom van moeders zijde sub no. 36
02-05-1761
50
Arene Palmams weduwe van Jan Hoefman, heeft een kind Hendrik.Momboiren: Jan Palman en Willem Cuiper
10-07-1761 
51
Gerrit Bomers Alias Nijland weduwnaar van Geertjen Aarnink. Momboiren Jan Broekmaate en Albert IJselink. Sub no. 36.3
18-11-1761
52
Jan Willem Lieftink weduwnaar van Henders Wilderink. Minderjarige kinderen Roelof en Gert. Momboiren: Jan Lieftink en Jan Wilderink, de ene oom van vaders en de andere van moeders zijde. Sub no. 37
19-12-1761
53
Goosen Nieuwenhuijs weduwnaar van Joanna Maats. De kinderen Jan en Engbert. Momboiren: Jan Everdijkink en Inerik Morgenstern zijnde den eenen oom maternel en de anderen neef der pupillen sub no. 38
16-01-1762
54
Engele Wooldink weduwe van Jan ter Horst, bouman op de Schutten plaatze onder Geesteren. Een minderjarig kind. Momboiren: Harmen ter Horst de Broeder des pupils vader, Gerrit Haselbroek Eheman van comptes zuster. Sub no. 39.
26-02-1762
55
Hendrik ten Damme weduwnaar van Aaltjen Bomers. Een 55 Minderjarig zoontje Jan genaamt. Momboiren: Jan Sweerink en Hendrik te Velthuijs beide onder Neede. Sub no. 40
11-05-1762
56
Roelof Hollers laatst weduwnaar van wijlen Willemken te Russemors. Wil een 3e huwelijk aangaan, heeft 2 minderjarige kinderen Goossen en Berent Hollers. Momboiren: Gerrit te Russemors van moeders zijde. Bij gebrek van bloed vrienden van Suppl. onder deze landgerichte woonende, sijnen nabuur Derk te Vuulhaar. Sub no.41. 
04-06-1762
57
Gerardus Eggink smitsbaas te Eibergen weduwnaar van Anna Geertruijd ten Bussche. Twee zonen genaamt Hendrik Jan en Roelof in leven zijnde. Curatoren: Garrit Timmerman en Harmanus ten Bussche de eerste een paternelle neve en de tweede een maternelle neve.
09-06-1762
58
Hendrina Bartels wedue van wijlen Egbert Scholten, van de vier minderjarige kinderen nog n in leven Hendrik genaamt. Momboiren: Reint Scholten en Berent Nahuijs beide ooms van de pupil, de eerste van vaders, en de tweede van moeders zijde. Sub no. 42 
11-06-1762 Sub no. 43
17-06-1762 
59
Harmen Leusencamp, dochter Eva Momboiren: Harmen Stokkers en Arent te Vaarwerk.Sub 44.
30-07-1762
60
Warner Rengers weduwnaar van Jenneken Brakers, twee kinderen genaamt Jan en Willem. Momboiren: Derk Possen en Arent Smeulen Sub 45.
21-09-1762
61
Gerrit Huiskes weduwnaar van Anna Bosmans, twee kinderen Janna en Jan. Momboiren: Harmen Huiskes en Jan Bergwevers, de eerste oom van vaders zijde en de tweede onverwant. Sub no. 46.
08-10-1762
62
Anneken Bussink weduwe van Jan te Havikhorst, twee kinderen Aaltjen en Jan Genaamt. Momboiren: Garrit Wennink en Hendricus ten Bussche de eerste oom en den 2e neef van de pupillen. Sub 47
09-10-1762
63
Teuntje kistenmaker weduwe van wijlen Wolter in 't Raa, een dochtertje Hendrika. Momboiren: J: E: van Eerde en Berent in 't Raa. Sub no.48
19-11-1762
64
Jacob Stoverink, Minderjarig kind Gerharda. Momboiren: Berent Stoverink oom van vaders zijde en Kune Sweers aangehuwde oom van moeders zijde. Sub 49
10-01-1763
65
Aleida Abbinck weduwe van Gerrit Derk Ter Weene, een soon genaamt Jan. Momboiren: Hendricus Ter Weene oom van vaders zijde en Willem Cuijser neef van moeders zijde Sub no. 50
28-01-1763
66
Berent te Hansseler weduwnaar van Janna Oosterik vier kinderen, Engele, Aaltjen, Jan Hendrik en Janna. Momboiren: Grootvader van Moeders zijde Jan Oosterik en van vaders kante Jan te Hansseler Sub no. 51
22-04-1763 
67
Janna Timmermans weduwe van Wijchard Eggink, zes kinderen Elisabeth, Willemina, Janna, Gerritje, Derk en Jan Eggink. Momboiren: Harmen Eggink en Teunis Florijn.Sub no. 52
26-05-1763
68
Berent Rotman weduwnaar van Enneken Wevers. Momboiren: Jan Rotman de grootvader paternel en Hendrik Wevers oom van moeders zijde Sub no. 53  
29-06-1763
69
Garrit Voortman weduwnaar van Geetjen Horsmans, twee kinderen genaamt Hermina en Hendrica. Momboiren: Hendrik Horsman en Aalbert Schoppers.
09-07-1763
70
Anna Mengers weduwe van Gerrit ten Broeke, vier kinderen gerrit, Geesjen, Reint en Gerritjen genaamt. Momboiren: Haar Broeder Hendrik Mengers op Wesselink en zwager Jan ten Broeke op Jalink als oomen. 29-juli 1763 Aagscheidinge Sub no 55.

 

07-10-1763
71
Janna Boeink Weduwe van Frederik Maeckijen, 4 kinderen Hendrik, Jacobus, Lambertus en Anneken genaamt. Momboiren: Garrit te Braak en Hendrikus Nieuwenhuys beide grootvader van de Pupillen. Meer schuld dan goet.
17-01-1764
72
Aaltjen Witten weduwe van Harmen Witten, 2 dochtertjes Aale en Jenneken genaamt. Momboiren: Cornelis Paauw oom van vaders zijde en Hermanus Broekhuys.
20-01-1764
73
Elisabeth Elferinck weduwe van wijlen Jan Martens, 2 kinderen Gerrit Jan en Jan Harmen. Momboiren Hendrik Martens en Willem Elferinck zijnde de paternele en maternele ooms Sub no. 56.
10-02-1764
74
Jan Knippers weduwnaar van Engele Helmers, 2 kinderen Aaltjen en Jan Derk genaamt. momboiren: Willem Helmers de grootvader en Teunus Knippers Sub no. 57 
25-02-1764
75
Johanna Boumeester weduwe Jannes Olminkhof, drie kinderen Berent, Garrit Jan en Jan genaamt. Momboiren:Gerrit Olminkhof en Jan Hendrik Bouwmeester, den eerste oom van vaders zijde en de tweede oom van moeders zijde Sub no. 58
10-04-1764 
76
Aaltjen kappers weduwe van Lodewijk Weisman. Een zoon Lammert Jan Momboiren: Haar broer Egbert Kappers in Overijsel onder Twente woonagtig van moeders zijde en Scholte Jan Harperink en Goossen Stoverink beijde onder deze Heerlijkheid Sub 59.
18-04-1764
77
Evert te Hoonte weduwnaar vanArentje Leusink, kind Jan. Momboiren: Gerrit Leusink en Jan Leusink. Sub no.60
12-06-1764 
78
Janna Doornink weduwe van Jan Roosterman, drie kinderen Jan, Hendrik en Willemken. Momboiren: Hendrik Saaltink en Hendrik Roosterman, de eerste oud oom en de tweede vader broeder.
16-07-1764
79
Jan ten Broeke op Jalink verzoekt voor zijn geestelijk onbekwame broer Hendrik momboiren. Momboiren: Goossen Grimmelink en Hendrik Broekhuis.
19-07-1764 
80
Aaltjen te Hoope weduwe van wijlen Hermannus de Witte geassisteerd met Jan Wessels, kinderen Aaltjen, Jenneken en Harmina de Witte. Momboiren: Cornelis Pauw en Hermanus Reimelink. Maagscheidinge Sub 61.
04-10-1764
81
Janna Rooks weduwe van wijlen Harmen ten Brinke geassisteert met Jan Kleine Beernink, kinderen Jenneken en Willem. Momboiren: Berent Schovekamp en Jan Lemmen van vaders zijde, van moeders zijde is geen bloedverwant in deze Heerlijkheid.
16-10-1764
82
Egbert Marquerink weduwnaar van Trijntjen Marquerink, 82 een minderjarig kind Aaltjen Marquerink. Momboiren: Lammert Marquerink oom maternel en Hendrik te Hoonte volle neef van de pupil. Maagscheidinge Sub no. 61
22-11-1764 
83
Harmine Hagens weduwe van wijlen Egbert Hagens, 83 kinderen Garrit Jan, Aaltjen Henders en Megteld. Momboiren: Jan Hagens, oom paternel en Jan te Hoonte oom maternel Videatus deslve Sub no. 62. 
01-02-1765 
84
Willem Wooldink weduwnaar van Gerritjen Luesink, kinderen Egbert en Jan. Momboiren: Hendrik Wooldink, Roelof Bloos en Peter Bluemink zijn broer en zwagers. Sub no. 63.
18-02-1765
85
Willem Brouwers weduwnaar van Hendersken odink, vier 85 kinderen Hendrik Jan, Gritje, Maria en Aleida. Momboiren: Herman Odink en Jan Hofmans naaste in den Bloede. Maagscheid Sub no 63.
22-02-1765
86
Hendrik Keijsers weduwnaar van Jenneken Nijssink, 86 zeven kinderen Willem, Geestjen, Berendix, Aaltjen, Geertruijd, Garrit en Marten. Momboiren: Willem Nijsink oom maternel en Engbert Wolberink volle neef paternel. Sub no. 64.
22-03-1765
87
Elsken Culsdom weduwnaar van wijlen Henders Holdijk, een zoontje Hendrik genaamt. Momboiren: Hendrik Holdijk en Arent Maatmans, de eerste grootvader en de tweede oud oom. Sub no. 65.
09-04-1765
88
Garrit Keussink weduwnaar van Christina Geertruid Grepink, een dochtertje Geertruid genaamt. Momboiren Harmen en Berendjan Grepink beide oomen maternel des pupils.
13-04-1765
89
Berent Sieverink weduwnaar van Gerritjen te 89 Valkenborg, drie inleven zijnde kinderen Garrit, Janna en Jan Willem. Momboiren: Garrit Sieverink en Jan Grote Valkenborg beijde groot ouders der pupillen sub no. 66.
29-05-1765
90
Hendrik Mullerie weduwnaar van Janna Raben, een dochter Hendrina. Momboiren: De grootvader Jan Mullerie en de zwager Berent te Vaarwerk. 31 mei 1765 en aldaar fol: 58. Sub no 67.
07-06-1765
91
Gerrit Smit weduwnaar van Fenne te Hoonte, een 91 dochter Jenneken. Momboiren: Jan te Hoonte in de buurtschap Hoonte Sub no 68.
29-08-1765
92
Hanna Geertruid Louw weduwe van Hendrik Jan Simons, 92 zes kinderen, Jan Derk, Aleida Hendrica, Willem, Hendrik, Catharina en Hendrik Jan. Momboiren: Hare swager den coster Gerrit Simons en Arent Polman. Sub no 69.
19-09-1765
93
Hendrik Horstman weduwnaar van Mechtelt Hardewijk, vier kinderen Gerritjen, Hendrik Jan, Albert en Catharina te Geesteren. Schuld 603 gulden 10-stuivers.
21-09-1765
94
Hendrik Bonenman weduwnaar van Jenneken Scheupperts, drie kinderen met name Arent, Aaltjen en Janna. Momboiren: Albert Scheupperts en Derk Slagmans. Maagscheid Sub no. 70.
05-10-1765 
95
Hendrik Paauwen weduwnaar van Janna Rekers,2 kinderen Jan Berent en Jan Hendrik. Momboiren: Cornelis Paauwen en Berent Rekers zijnde beide de groot ouderen van de pupillen. Maagscheidinge Sub no.71. 
10-10-1765
96
Theodora Lansink wedue van wijlen Harmen Hagens geassisteert met de schoolmeester van Geesteren Henderik Hartgerink drie kinderen genaamt Reint, Hillegonda en Daniel. Momboiren: Jan van Londen en Daniel Lansink zijnde de ooms der pupillen nevens den voogd van Geesteren J:D:Veldink. Maagscheidinge Sub no. 72.
25-10-1765
97
Berent Borghorst weduwnaar van Essele Koenderink, een kind genaamt Jan Dat de Supplt. geen Goederen in de waereld is hebbende nog bezittende, als eenige aarden borden en schotels, schuppe en spade consequentelijk geen mage- scheijdinge heeft kunnen gefomeert. Attest door de Heer predicant Westenberg afgegeven welke hierbij is. Momboiren Jan te Borghorst en Albert Esselink.
26-11-1765
98
Het gerigte in ervaring zijnde gekomen dat onlangs onder Geesteren overleden zijn Gerrit Hogemans en Gerritje Daven Eheluiden, nalatende drie minderjarige kinderen met namen Jan, Berentjen en Berent. Momboiren: Adolph Daven en Arent Florijn.
29-11-1765
99
Jan Willem Boejink in Buurtschap Zwolle op de Maasbraake weduwnaar van Henders Beernink. Twee kinderen Jan Gerrit en Berent genaamt. Momboiren: Berent Beernink grootvader van moeders zijde nevens Jan Hendrik Aagten, aangetrouwde Oom maternel beide onder Lichtenvoorde woonachtig met Jan Hulshof onder deze Heerlijkheid in Beltrum wonende Sub no. 72.

 

04-01-1766
100
Jannes Huijskes weduwnaar van Janna te Braak, twee kinderen, een minderjarig Jan Hendrik genaamt. Momboiren: Geen bloed=vriendfen van vader of moeders zijde onder deze Heerlijkheid, deselvs naburen Jan Leusink en Jan Hagens. Langetijd door de Armen Staat van Neede ondersteund. Dus meer schuld dan goed.
17-01-1766
101
Jenneken Bisperink, weduwe van Albert Leppink. 9 Kinderen, waarvan 5 minderjarig zijnde Jenneken, Garrit, Janna, Egbert en Arent genaamt. Momboiren: Hendrik Leppink en Berend Bisperink, van pater en maternelle zijde naaste in de bloede en toegevoegt Arent Heijneman en Arend te Braak. Erfgoed drie duizendtweehonderd guldens 31-01-1766 Maagscheid over de boedel opgerigt videat no. 73
29-01-1766
102
Gerrit Revehorst weduwnaar van Teunisken Nijenhuijs een zoon Gerrit Jan. Momboiren: Jacobus Nijenhuijs en Derk Huinink Sub no. 74
..-..-1766
103
Gerrit Simons Koster weduwnaar van Elisabeth Bouwmeester, een Soon. Momboiren: Voogt van Eijbergen D:Bouwmeester en zijn soon Jan Hendrik tevens Arent Slatboom. Maagscheid Sub no. 75
11-04-1766
104
Hendrik kleine Tuente weduwnaar van Maria Huiskes wonende in Avest, vier kinderen,Jan Henderik, Engele, Janna en Gerritjen. Momboiren: Willem Huiskes oom van moeders zijde en Willem Sweers, aangehuwde oom van vaders zijde. erfenis 28 gulden en 16 stuivers. Sub no. 76
17-04-1766
105
Aaltjen Wolterink weduwe van Berent Florijn, twee kinderen Gosijna en Henders. Momboiren: Jan Florijn en Engbert Wolterink beide ooms den eersten van vaders zijde en de Tweede van moeders zijde. Sub no. 77
18-04-1766
106
Gerrit Krebbers wonende in Haarlo Weduwnaar van Geertruid Bomers, een Zoon Jan Willem. Momboiren: Ooms van vaders en moeders zijde, Jan Krebbers en Gerrit Bomers Sub no. 78
19-04-1766
107
Berent Hagens weduwnaar van Berentje ten Paste, een zoon Harmen genaamt. Momboiren: Jan Hagens pupils Grootvader en Berent Paste. Sub no. 79
05-05-1766
108
Jan Hagens weduwnaar van Berentjen Koeslag binnen Geesteren is overleden, nalatende 2 minderjarige kinderen, Geertruid en Berent en een meerderjarige zoon voor eenigen tijd is innocent geworden. Momboiren: De kerkmeester Herman Hagens, Alexander Hartgering en Berent in 't Raa.
02-10-1766 inventaris ingeleverd dewelke bij Maagscheidingen Sub no 79 te vinden is.
09-05-1766
109
Jenneken te Relker weduwe van Berent Smit, geassisteert met Gerrit Harprink, een zoon. Momboire: Berent Bekkink en Gerrit Bouwmeester. Sub no. 80
09-05-1766
110
Jan Kempers, een dochter. Momboiren: Jan Hendrik Ten Thije en Gerrit Bouwmeester Sub no. 81
17-05-1766
111
Harmine te Braak weduwe van Willem Narfelt, dochter Aleida. Momboiren: Grootvader Harmen te Braak en swager Berent Narfelt. Sub no. 82
23-05-1766
112
Elsken Luttiken Willink weduwe van Egbert Schelpher, drie kinderen Jan, Arent en Jannes en nog een dochter van Janna Reverdink, Jenneken genaamt. Uit het eerste huwelijk van haar man. Momboiren: Roelof Luttike Willink, Arent Wenssink en Jan Reverdink. Maagscheiding Sub no. 83
19-06-1766
113
Jan Bonkink weduwnaar van Harmina van Hunderen. Vijf kinderen, Anna Geertruid, Eva, Henders, Anna en Derk. Momboiren: Gerrit Elferink en Lammert Bonkink beide in Neede woonagtig. Maagscheiding Sub no. 84
04-07-1766
114
Engbert Bruntink woonagtig onder Geesteren, weduwnaar van Aaltjen Bruntink, twee kinderen, Geesken en Berent. Momboiren: Jan Rotman en Gerrit Bruntink. Ooms van vader en moeders zijde Sub no. 84
23-10-1766
115
Jan Boerhof weduwnaar van Janna Rentink een zoontje Hendrik. Momboiren: Jannes Nijhuijs Eheman van Hendrina Boerhof en Engbert Rentink. Maagscheiding Sub no. 85
13-05-1766
116
Hendrina van Dunnewold weduwe van wijlen den Buurmeester Jan Bakkink uit Rekken, vier kinderen, Jacomina, Garrit Jan, Alberthus en Josina Margarita Bakkink. Nb. Dit geexhibeerde Maagscheid eerst op de 18 December 1766 geregestreert Sub no. 86 
24-10-1766
117
Magenscheid Henrica Nuijsteege weduwe van Warner Rengers. Derk Possen Arent Smalen, over de stiefkinderen als Momboiren van Jenneken Brakers gesteld. Sub no. 86
21-11-1766
118
Gerigte heeft gequalificeert en geconfirmeert tot moboiren, over de kinderen van Catrina ter Stroep weduwe van Willem Honhof, Aaltjen en Christina genaamt, Burgemeester Gerrit Honhof en Jan Wormmeester. Bij Aaltjen Nijland verwekt Janna geheten, Berent Nijland en Jan Wormmeester. Sub no 87
05-12-1766
119
Bernardus Bekkink weduwnaar van Geesken ten Hopen, een dochter Geesjen. Momboiren: Barent Bekkink en swager Derk ten Hoopen. Sub no. 88
29-01-1767
120
Hendrik Saaltnoordijk weduwnaar van Jenneken Stroetmans, een dochtertje Geesken. Momboiren: Lammert Scholten en Jan Saaltnoordijk beide oomen Paternel en maternel des pupils Sub no 89
07-02-1767
121
Stoffer ten Harkel weduwnaar van Jenneken Scholten, een kind Jan. Momboiren: Jan Berent ten Harkel, oudste broer van de overledene en Jan Hendrik ten Harkel wonende op de Kiskamp onder Eibergen. Sub no. 90
10-02-1767
122
Jan Hendrik Oostendarp weduwnaar van Hermina Siebrink, in buurtschap Swolle, twee kinderen Jenneke en Jannes genaamt. Momboiren: Jan Sieberink de grootvader maternel en Gerrit Buurseweide aangetrouwde oom van vaders zijde. Sub no. 91
06-04-1767
123
Geetruij Meijers weduwe van Hendrik Olthaar, drie 123 kinderen Jan, Marija en Wilhelmina Olthaar. Momboiren: Harmen Otto Olthaar, oom paternel en desselfs neef Jan Smit wonende te Eijbergen. 17-04-1767 Maagscheidinge Sub no. 92
23-04-1767 
124
Gerrit Lasink weduwnaar van Maria Joelink, een kind genaamt Geertruid. Momboiren: Jacob Lasink en Esken Nijenesch zijnde den eersten des compatants broeder en de tweeden den eheman van zijn overledene vrouws zuster Maagscheidinge Sub no. 93
10-06-1767
125
Jan Kuijpers weduwnaar van Willemken Sweerink. Twee kinderen met name Christina en Hendrik Jan. Momboiren: Engbert Kuijpers en Gerrit Sweerink beide oomen des pupillen van vaders en moeders zijde. Sub no. 94

 

13-06-1767
126
Berend Buskers weduwnaar van Janna Jalink, een zoontje Willem. Momboiren: Harmen Assink en Engbert Weeink beide ongehuwde oomen paternel en maternel. Sub no. 95
24-07-1767
127
Maria Wesselink weduwe Cornelius ten Bemthuis, drie kinderen, Gerrit Jan, Anthonij Cornelius en Maria genaamt. Momboiren: Walter ten Bemthuis en Jan Wesselink dese van onder 't kerspel Winterswijk. Sub no. 96 
01-08-1767
128
Albert ten Hulshof weduwnaar van Geestjen Schepers, 128 twee kinderen Jan Willem en Gerrit genaamt. Momboiren: De schoonvader Berent Schepers en nevens sijne broeder Gerrit Hulshof en zwager Hendrik Schepers. Maagscheidinge: Sub no. 97
11-09-1767
129
Willem Florijn, des selves broeder Adolf Florijn alsmede sijne huysvrouw van deselve Willemina Elisabeth Loitink genaamt. In de buurschap Olden Eibergen zijn overleden, nalatende vier onmondige kinderen. Waarvan een is gestorven en de oudste dogter Berendina in egtgetrede is met Jan Slatboom en de twee jongste zijn Megtelt en Aleida genaamt. Momboiren Berent Willem Loitink en Jan Baamholt Maagscheidinge: Sub no.102 op 17-12-1767 
09-10-1767
130
Hendrik Bouwmeester weduwnaar van Jacoba Bleeken, 130 twee kinderen Henders en Johanna. Momboiren: Arent Bleeken oom van moeders zijde en den schoolmeester van Eibergen Gerrit van der Bosch. Maagscheidinge: Sub no. 98
13-11-1767
131
Willem Zaaltink weduwnaar van Geertruit ter Horst, 131 vier kinderen Geertjen, Berent, Elisabeth en Wilhelmina. Momboiren: Jacob ter Horst en Jan Zaaltink, de oomen van moeders en vaders zijde. Maagscheidinge: Sub no. 99
18-11-1767 
132
Teuntjen te Hoolwijk weduwe van Hendrik Paalhaar, 132 twee Kinderen, Berendina, en Jan Willem. Momboiren: Jan Paalhaar en Peter Hoolwijk beide de grootvaderen Paternel en maternel. Sub no. 100
25-11-1767
133
Jannes Koeslag weduwnaar van Lammerdina Oltwater, een zoontje Wessel. Momboiren: Jan klein Brakamp en Derk Koeslag beide oomen Paternel en Maternel Maagscheidinge: Sub no.101
11-01-1768
134
Gerrit Wolters weduwnaar van Janna Nijlandt, een dogter Henders. Momboiren: Gerrit Nijlandt en Arent Lubberdink de grootvaders van vader en Moeders zijde. Maagscheidinge: Sub no. 103
15-01-1768
135
Jannes Nijhuis Weduwnaar van Hendrina Boerhof, vier 135 kinderen Engele Willem, Derk en Hendrika. Momboiren: Jan en Hendrik Boerhof beide oomen maternel Sub no. 104
06-02-1768
136
Berent Oonk op de Laterstede Spenke in Olden 136 Eijbergen weduwnaar van Henderste Spenke. Momboiren: Hendrik te Spenke schoonvader en Jan Hiddink oom. Maagscheidinge: Sub no.105
21-04-1768
137
Alexander Hazgerink wedunaar van Johanna van Dijk, 137 een dochter Berendina. Momboiren: Henderik Hazgerink grootvader paternel met Nevens Derk Meengs te Geesteren wonende grootvader maternel in de stad Zwolle woonachtig. Maagscheidinge: Sub no.106
20-05-1768
138
Harmen Beerink weduwnaar van Aleida Abbink een zoon Derk. Momboiren: Hendrens Ter Weene en Willem Cuiper aan maternelle zijde, van vaders zijde geen bloed vrienden in de Heerlijkheid. Sub no. 106
26-08-1768
139
Het maagescheid tussen Berent Elders weduwnaar van 139 Anneken Bussink voormaals huisvrouw van Jan Havikhorst Sub no. 107
01-12-1768
140
Arent te Vaarwerk weduwnaar van Arentje Leusinkkamp, 140 drie kinderen genaamt, Swaantje, Geesje en Arentjen. Momboiren: Oomen aan vader en moeders zijde, Berent te Vaarwerk en Harmen Leussinkkamp. Maagscheidinge: Sub no.108
07-01-1769
141
Scholte Gerrit te Vaarwerk weduwnaar van Aaltjen Comman, twee dochters genaamt Maria en Anna. Momboiren: Broeder Jan te Vaarwerk en sijne drie swagers, Willem Kormelink mitsgaders Jan Comman en Henderik Comman zijnde de oomen Maagscheidinge: Sub no.109
26-01-1769
142
Aleida Ter Weene weduwe van Jan Nullerink geassisteert met de gerigtbode Jan Wessels, drie minderjarige kinderen, genaamt Abert, Jan en Henderica Maria. Momboiren: Hare broeder en aangehuwde neev, Hendricus Ter Weene en Willem Nullerink Sub no. 110
16-03-1769
143
Geertruid Bogt weduwe van Berent Zonderen. Vier kinderen Derk, Janna, Gerhardina en Aaltjen genaamt. Momboiren: Gerrit Heusel, Willem Nijkamp en Hermanus Luessinck Maagscheidinge: Sub no.111
20-04-1769
144
Elisabeth Voght weduwe van Hendereus ten Bosch. 144 Momboiren: Oomen van vaders en moeders zijde Jan Hendrik ten Bosch en Gerrit te Voght geen Maagscheid acte te vinden.
21-04-1769
145
Henderik te Hanenvelt weduwnaar van Geetjen Kamers uit Beltrum, twee kinderen genaamt Janna en Jan Berent en twee voorkinderen van een eerder huwelijk van zijn vrouw met Gerrit te Haneveld, de kinderen genaamt Maria en Jan Henderik. Momboiren: Jan Kamers grootvader aan moeders zijde in 't Siewent, Gerret te Vrugte en Harmen te Hane ooms paternel en maternel. Maagscheidinge: Sub no.112
23-06-1769
146
Henderik Olde Menger op Wesselink weduwnaar van Aaltjen Geerdink, twee kinderen Reintjen en Arent genaamt. Momboiren: Broer Berent Olde Menger en zwager Henderik Ebbink, de eerste prose en den tweede nomine uporis Maagscheidinge: Sub no.113
29-06-1769
147
Harmen Geukes weduwnaar van Janna Lasink, heeft vier 147 kinderen met namen Hendrik, Arentjen, Jan en Berent. Momboiren: Jan ter Beeke en Dries Cornelis Kempers. Maagscheidinge: Sub no.114
13-10-1769
148
Harmen Zettelbrink weduwnaar van Bene Lenderink, een dogter Janna genaamt. Zijn gewezen vrouw had uit een eerder huwelijk met Rutger Nieleman drie kinderen, alle meerderjarig, maar de zoon Jan is innocent. Momboiren: Derk Zettelbrink en Derk Waterdijk tot curatoren van de innocente Jan en voorts Henderik te Vrugte en Derk Waterdijk. Maagscheidinge: Sub no.115
03-11-1769
149
Aeltjen Heuvink weduwe van Henricus Meijerink, heeft twee kinderen Engele en Berend genaamt. Momboiren: Hendrik Heuvink en Jan Overbeeke. Maagscheidinge: Sub no.116
10-11-1769
150
Harmina Ruijters weduwe van Hendrik Bartels, 5 kinderen met vier in leven met name Geertjen, Berent, Jenneken en Garrit. Momboiren Garrit Ruijters en Engbert Bartels, beide oomen van soo vaders als moeders zijde. Sub no.117

 

09-12-1769
151
Hilleken Krubben weduwe van Gerrit Krijgers, heeft twee dogters Jenneken en Dina. Momboiren: Henderik Koesveld en Jan Swikkeler Maagscheidinge: Sub no.118
12-12-1769
152
Keune Kleine Braak wonende Avest, weduwnaar van Teunisken Wassink, vijf kinderen met name Geertjen, Henders, Jan Henderik, Geesjen en Janna. Momboiren: Derk kleine Huurne in Lievelde oom van vaders zijde en Henderik Peppelenbosch in Avest. Sub no.119
09-01-1970
153
Berendina Steenkamp weduwe van Gerrit Luttikholt, drie kinderen Evert, Janna en Hermina. Momboiren: Derk Luttikholt oom van de overleden man en Jan Henderik Gelink, welke getrout is aan des comparantes zuster.
31-03-1770
154
Lammert Luessink weduwnaar van Janna Wunnekink, heeft twee minderjarige kinderen in leven, Jan en Arendina genaamt. Momboiren: Zijn broeder Henderik Luessink en swager Henderik Wunnekink Maagscheidinge: Sub no.120
09-04-1770
155
Gerrit Wevers weduwnaar van Aaltjen Wansink, heeft drie kinderen met name Berent,Henderica en Gerrit Jan Momboiren: Sijnen zwager Lammert Wansink en Neef Henderik Olthof. Maagscheidinge: Sub no.121 
26-04-1770
156
Henderik Havink weduwnaar van Roelofken Boterhuis onder Neede in Buurschap Loghuijsen een minderjarige dogter Janna. Momboiren: Arent Boterhuis een zwager nevens Christiaan te Oliehaar Maagscheidinge: Sub no.122
19-06-1770
157
Jan Negberink wonende op Tijberink, twee kinderen Jan Harmen en Engele. Momboiren: Hendrik Negberink en Garrit ter Horst de eerste de oom en de tweede de neef van de pupillen. Sub no.123
31-07-1770
158
Janna kleine Beernink weduwe van Dries Wevers, heeft twee minderjarige kinderen, met name Berent en Gerrit Jan. Momboiren: Gerrit Jan klein Beernink de grootvader van moeders zijde en Jan ten Brinke neef van de pupillen aan vaders zijde. Maagscheidinge: Sub no.124
02-08-1770
159
Trijntjen Duijstermaath weduwe van Gerrit Bannink welke weduwnaar was van Engele Hengstegoor waarvan de 4 kinderen er twee minderjarig zijn te weten Janna, Derk, Arent en Trijntjen Bannink. Momboiren: Gerrit Hengstegoor en Harmen Hilhorst. Sub no.125
26-10-1770
160
Gerrit te Hoonte weduwnaar van Gsele Muggenborg, heeft drie minderjarige kinderen met name Henderik, Janna en Geertjen genaamt. Momboiren: Henderk te Hoonte en Jan ten Elshof. Sub no.126
06-11-1770
161
Gerrit Reimelink weduwnaar van voormaals Maria Menkveld en thans van Harmina Leugemors. Uit de eerste egt twee kinderen Ludolph en Jannes en in de tweede egt ook 2 kinderen met name Reint Derk en Maria. Momboiren: Berent Reimelink en Arent Menkvelt van de eerste egt. Van de tweede egt Berent Reimelink met Jan Veltkamp. Maagscheidinge: Sub no.128
16-11-1770
162
Henderina ten Hagen weduwe van Gerrit Bretvelt, drie kinderen met name Gerrit Jan, Geestjen en Derk. Momboiren: Jan Henderik Onnink wonende onder Winterswijk haar comperantes zwager, nevens  Willem ter Horst in den Olden Eibergen Heeft geen bloed vrienden.
31-12-1770
163
In Rekken overleden Gerrit Luttik Tankink weduwnaar van Geertruid Rosink, nalatende twee onmondige kinderen met name Hendrik en Maria genaamt. Momboiren: De schoolmeester van Rekken Harmen Simons, nevens Jan Luttike Tankink en Jan Simons. Maagscheidinge: Sub no.129
15-01-1771
164
Henders Holtvoogd weduwe van Jan Berent Hijink een kind Jan Henderik genaamt. Momboiren: Hare broeder Jan Henderik Holtvoogd en zwager Henderik Hijink. Maagscheidinge: Sub no.130
17-01-1771
165
Thomas Reijerink en Berendina Woopreis in de Buurschap Zwolle zijn overleden, nalatende agt kinderen, waarvan de oudste zijnde een dochter Harmine, welke meerderjarig is en de overige zeven met namen Elisabeth, Henderik Jan, Hermannes, Janna, Hendericus, Harmken en Aleida onmondig zijn. Momboiren: Jan Henderik Reijerink en Hendericus op de Maarse Braak 25-02-1771/ 04-03-1771 Maagscheidinge: Sub no.132
21-02-1771
166
Jan Koerboom weduwnaar van Maria Nijhuis, zes kinderen waarvan drie overleden en drie met name Geetjen, Anne en Berent in leven en minderjarig. Momboiren: Berent Hassink op Nijhuis en Berent ten Tuinte. Maagscheidinge: Sub no.131
13-03-1771
167
Christiaan te Hoont weduwnaar van Janna Helmes een zoontje Jan genaamt. Momboiren: Teunis Temminck en Jan te Hoonte.
..-..-1771
168
Anneken ten Hope weduwe van Gerrit Bruntink, heeft een zoon Jan genaamt. Momboiren: Jan ten Hope en Teunis Bruntink. Maagscheidinge: Sub no.133
11-04-1771
169
Geertien Wargerink weduwe van Garrit Jan Meijer of Cremer, drie minderjarige kinderen met namen Albert, Arendina en Garrit Jan. Momboiren: Jan Hofmans en Antoni Meijer. Sub no.134
19-04-1771
170
Jenneken Baak weduwe van Derk Nijhuis Momboiren: Broer en zwager Jan ter Baak en Jannes Nijhuis op Roelevink de ooms van de pupillen. Maagscheidinge: Sub no.135
19-04-1771
171
Derk Fennen weduwnaar Aaltjen Gokink een dochtertje Henders. Momboiren: Jan Gokink en Garrit Fennen Sub no.136
22-04-1771
172
Geestjen Veltkamp weduwe van Gerrit te Vogt, Vijf kinderen met name Willemina, Jan Willem, Jan Berent, Alberdina en Dries. Momboiren: Broer Willem Veltkamp en zwager Gerrit Jan te Luijke. Maagscheidinge: Sub no.137
06-06-1771
173
Hendrik kleine Beerninck weduwnaar van Gerrit IJkink, 173 vier kinderen Gerritjen, Engbert, Gerrit Jan en Janna. Momboiren: De grootvader Jan Beernink in Beltrum en zijn zwager Jan IJkink onder Lichtenvoorde.
19-06-1771
174
Aaltjen Bennink weduwe van Berent Wanink, drie kinderen waarvan nog twee, met name Jan en Berentjen in leven en onmondig zijn. Momboiren: Haren zwager Jan Wanink en haar broer Gerrit Bennink. Maagscheidinge: Sub no.138
14-10-1771
175
Jacobus te Biesbeek en Albert te Biesbeek welke 22-01-1757 tot Momboiren over den minderjarigen zoon van Esken Vunderink bij sijne vrouw wijlen Jenneken Biesbeek verwekt met name Bartelt genaamt. Momboiren: Arent te Biesbeek en Jan Koelman, Bartelts zoon.
07-11-1771
176
Gerrit Rommelers en Henderea Scheunink overleden zijn te Eijbergen, nalatende 4 kinderen met namen Jan Derk, Gerrit Jan, Antoni en Arnolda genaamt. Momboiren: Willem Weernink en Jan Bouwmeester.
29-11-1771
177
Geestjen Schreurs wede van wijlen Lammert Mors Keiser van de nagelaten kinderen zijn Janna en Henderik minderjarig. Momboiren: Gerrit Nijland en Albert Nijhuis de eerste onder Gelzelaar en de tweede onder Geesteren woonachtig. Maagscheidinge: Sub no.139 
31-01-1772
178
Jan Brugging Bouman op het Broeke in Gelzelaar weduwnaar van Derkjen Tekelenborg, nog drie minder- jarige kinderen Jan, Arent en Janna. Momboiren: Brugging, Teunis Tekelenborg en Henderik ten  Broeke. Maagscheidinge: Sub no.140 mede onder voogde Geesteren po 5
11-02-1172
179
Egbert Roelevink weduwnaar van Triene te Nijenhuijs, twee kinderen met namen Jan en Berendina. Momboiren: Jan Roelevink en Hendrik Jongen. Sub no 141
14-02-1772
180
Henderik Veehof weduwnaar van Eva Meijerink, een zoon Gerrit Jan. Momboiren: Arent Meijerink en Gerrit Slatboom op Jeers. Maagscheidinge: Sub no.142

     

25-03-1772
181
Derk Marquerink weduwnaar van Geerten Polman,Twee minderjarige kinderen met namen Egbert en Harmen. Momboiren: Jan Polman en Hendrik Marquerink. Maagscheidinge: Sub no.143
30-03-1772
182
Jan Hofman en Janna Menssink uit Beltrum, nalatende vijf onmondige kinderen genaamt Janna, Jan Hendrik, Hendrikus, Aeltjen en Antoni. Momboiren: Oomen Harmanus Mensink wonende te Zwolle en  Jan Gerierdink uit Meddehoe. 28-04-1772 Maagscheidinge: Sub no.146
09-04-1772
183
Jan ter Braak weduwnaar van Fenneken Zaaltink, twee minderjarige zoons met name Albert en Egbert. Momboiren: Gerrit in 't Raa en Gerrit Jan Bovenmans Maagscheidinge: Sub no.144
28-04-1772
184
Henderik Spelbroek wedunaar van wijlen Henderina Huiskes. Nog twee minderjarige kinderen genaamt Henderica en Fenne. Momboiren: Twee zwagers Jan Huiskers en Willem Eeftink Maagscheidinge: Sub no.145
12-06-1772
185
Reint klein Willink junior weduwnaar van Roelofken Menger. Vijf zoonen Jan, Reint, Gerrit, Henderik en Henderik. Momboiren: De grootvader Reint klein Willink senior en Henderik Menger op Wesselink.
02-07-1772
186
Jenneken Tijbrink weduwe van Teunis te Rijnshorst in Gelzelaar. Nalatende drie onmondige kinderen Gerritje, Harmen en Henderik. Momboiren Henderik Rijnshorst, Teunis Schothorst alsmede Berent Tijbrink. Maagscheidinge: Sub no.148
09-05-1772
187
Richelt Assink weduwnaar van Geertjen Hibbers, een dochtertje Janna genaamt. Momboiren: Garrit Ordelmans en Jan Hendrik Puts. Maagscheidinge: Sub no.147 
30-07-1772
188
Henderina Roelevink weduwe van Gerrit Klanderman wonende op Tenkers in Rekken. Vijf minderjarige kinderen met name, Henderik, Jenneken, Berendina, Engele en Stiene. Momboiren: Bartelt Tenekers en Jan Roelvink. Maagscheidinge: Sub no.149
14-08-1772
189
Lammert Bouman op Weenk, bleef achter met zes kinderen. Momboiren: Roelof Temmink en Hendrik Broekhuys. Sub no.150
10-09-1772
190
J.D. Simons voogd van Eibergen, Hanna Geertruid Louw weduwe van Hendrik Jan Simons tot momboir toenmaals 29-08-1765. Zeven kinderen zijn aangesteld Gerrit Simons en Arent Polman sinds die tijd is zowel de moeder, als Gerrit Simons overleden. Dat nog vier met name Willem, Henderik, Catharina en Hendrik Jan, alsnog den ouderdom van twintig jaaren niet bereikt hebben. Meer schuld dan goed. Nieuwe momboir toegevoegd: Jan Smits binnen Eibergen.
10-09-1772
191
Janna Vunderink weduwe van Willem Florijn, nog drie minderjarige Kinderen met name Berent, Jan en Geesjen. Momboiren: Jan Koelmans, Bartelts zoon en Gerrit Derk Vunderink bouman op het erve Torkink in Haarlo. Sub no.151
18-09-1772
192
Henderik Ordelmans weduwnaar van Engele Bomers, drie kinderen met name Jenneken, Jan Henderik en Berendina. Momboiren: Zijn broeder Jan Ordelmans en zwager Jan Bomers. Geen geld geen goederen, ondersteund door de diakonie van Neede
04-12-1772
193
Gerrit Jiggeler weduwnaar van Jenneken Tieselink, een zoontje Gerrit. Momboiren: Een neev van moeders zijde Gerrit Stoffers en van vaders zijde Gerrit Braskamp, geen bloed- vriend. Maagscheidinge: Sub no.152 En Voogdie Geesteren PO:7
02-03-1773
194
Bartelt Tenkers weduwnaar van Stiene Klanderman in Rekken. Drie kinderen met nome Berent, Jana en Derk. Momboiren: Berent Tenkers en Berent ter Horst Maagscheidinge: Sub no.153
26-03-1773
195
Gosen ten Hopen weduwnaar van Janna klein Veldink een minderjarige zoon Jan Hendrik. Momboiren: Hendrik kleijne Veldink en Christiaan te Hoonte. Geen Maagscheid gevolgd.
19-05-1773
196
Jan Harmelink weduwnaar van Grietjen ten Velthuys een soontien Christiaan genaamt. Momboiren: Jan te Velthuijs en Willem ter Horst Maagscheidinge: Sub no.154
04-06-1773
197
Jan ten Hopen weduwnaar van Jenneken Scholten, drie zonen met name Gerrit, Henderik en Henderik Jan. Momboiren: Gosen ten Hopen en Hendrik Scholten de oomen van vaders en van moeders zijde.
01-07-1773
198
Jenneken Voortman weduwe van Hendrik Schreurs, vier Kinderen waarvan ''n in leven en minderjarig is, Jan genaamt. Momboiren: Jan Schreurs en Garrit Praasman zijnde de grootvader en oom van de minderjarige.
09-07-1773
199
Aaltjen Steenkamp weduwe van Jan Willem Boeiink in de buurtschap Zwolle, heeft drie minderjarige kinderen, die Henders, Berendina en Jan Willem genaamt zijn. Momboiren: Lammert Beeken en Jan Gelink.
07-08-1773
200
Gerrit te Hoonte weduwnaar van Essele Nuggenborg, drie kinderen Henderik, Janna en Geertien. Momboiren: Hendrik te Hoonte en Jan Elshof. 
10-09-1773
201
Esken Culsdom weduwnaar van Fenneken  Floors heeft een soon Hendrik Jan. Momboiren: Jan Eijkelkamp en Jan Floors.
16-10-1773
202
Hendrik Jan Tommeler weduwnaar van Aaltjen Hiddink, heeft een innoncente zoon Conraad Hiddink. Curatoren: Jan Hiddink, Arnoldus Huiskes en Hendrik Wassink
03-11-1773
203
Janna Schreurs wede van wijlen Gerrit Neemans of Dijkwever met drie kinderen met namen Geestjen, Reint en Gerrit wonende tussen Borculo en Geesteren einden den Geesterschen Dijk. zie 17-03-1774
13-11-1773
204
Arent Polman en Jan Smits momboiren over de kinderen van wijlen Hendrik Jan Simons en Hanna Geertuid Louw, met name Willem, Hendrik, Catharina en Hendrik Jan Simons. T.b.v. opdeling magescheid opgericht.
12-03-1774
205
Geertien Wenninkmeule weduwe van Arent Reverdink, drie kinderen Jan, Derk en Hendrik genaamt. Momboren: Jan Reverdink en Hendrik te Wenninkmeule beide ooms van vader en moeders zijde.
17-03-1774
206
Janna Schreurs wede van Garrit Neeman of Dijkwever, drie kinderen met name Geertien, Reider en Garrit tussen Borculo en Geesteren. Akkoord verkoop van het Dijkwever huisje.
06-04-1774
207
Willemina Mullerink wede van Jan Scholten, twee kinderen Engele en Willem genaamt. Momboiren: Albert Scholten op Mullerinck en Hendrik Hurink of Laarbergh. Bij meerderjarigheid ontvangt ieder kind 51 gulden
22-04-1774
208
Jan Grote Poele uit Beltrum weduwnaar van Henderse ten Dijke, drie kindern Griete, Derk en Janna genaamt. Momboiren: Oomen van vaders en moeders zijde Lammer te Poele op de Vogt in Avest en Jan ten Dijke
22-04-1774
209
Jan Gesink weduwnaar van Aeltjen Revenhorst voornemens een tweede huwelijk aan te gaan, met Janna Hommelink, 2 kinderen Harmen en Grada. Momboiren: Garrit te Revenhorst en Wessl Steelcamp, bloet omen van moeders zijde Boerschap Lintvelde. per kind f335
03-06-1774
210
Derksken ten Brinke wede van Derk Scharenborg, drie kinderen, met namen Gerrit Jan, Geertjen en Jannes. Momboiren: De twee grootvaders Berent Scharenborg en Berent ten Brinke Hovekes plaatsje in Beltrum.

 

16-07-1774
211
Jde de Witte wede van Jan Broshuijs, heeft zes kinderen met name Jan, Stiene, Jenneken, Jan Hendrik, Lambert en Geertien. Momboiren: Garrit de Witte en Berend Bruikers
17-06-1774
212
Jannes Essink weduwnaar van Janna Assink, heeft een zoon Jan Momboiren: Jan Essink, Hendrik Assink en de grootvader Roelof Assink onder Haxbergen.
28-07-1774
213
Jenneken Olthof wede van Gerrit Holtsteege van het plaatsje Dwars in de voogdie Geesteren onder Gelselaar. Een meerderjarige zoon en twee minderjarige zonen, Jan en Hendrik. Het plaatsje openbaar te verkopen
06-08-1774
214
Hendrik Blumink weduwnaar van Derksken Huirnemans, twee kinderen Henders en Willem genaamt. Momboiren: Hedrik Beumers en Willem Huirnemans.
06-08-1774
215
Grete Broekmans wede van Jan Harderwijk, drie kinderen met name Aaltien, Garrit en Narken. Alleen een gering inboedeltien waarmede gaat en staat. Momboiren: Hendrik ter Horst en Jan te Stellen.
22-09-1774
216
Garrit Bruntink weduwnaar van Geertjen Wansink, twee kinderen, een in leven Janna genaamt. Momboiren: Jan Hendrik ten Tijl en Harman Wansink. weing goed 15-10-1774.
07-10-1774
217
Harmken Ter Maat wede van Derk Fenne, een dochter 217 Aaltjen. Momboiren: Gerrit Fenne en Tone Ter Maat
03-12-1774
218
Mechtelt Koeslag wede van Arent Huijskers, twee kinders Henders en Wessl. Momboiren: Jan Huijskers en Jannis Koeslag, beide oomen. Onder voogdie Neede.
29-12-1774
219
in Neede is komen te overlijden Gerrit Smit weduwnaar van Janna Biesbeek nalatende twee kinderen Jan en Jacoba genaamt. Momboiren: Hendrik Smit een broeders zoon van de overledene Gerrit Smit en Willem Biesbeek.
20-01-1775
220
Aaltjen toe Wesselshuijs wede van Scholte Engbert Wanninkhof, nagelaten met vijf kinderen, met name Berentjen, Grietjen, Christine, Harmen en Janna. Momboiren: Broer en zwager Jan toe Wesselshuijs en Jan te Raa op Giftele.
17-03-1775
221
Johanna Scholte wede van Willem Brouwers, een soontje Hendrik Brouwers. Momboiren: De Chirurgijn Bruno Wigink en Jan Simons. 
23-03-1775
222
Jenneken Schelfer weduwe van Jan Mols, een dochter Harmina. Momboiren: Jan Reverdink en Gerrit Aalbers.
29-03-1775
223
Jan Welmerinck weduwnaar van Henders ter Neer, een Soontje Derk. Momboiren: Berent ter Neer en Christiaan Welmerink.
10-06-1775
224
Maria Broshoijs wede van Henderik Kolthof, vier kinderen met name Jan Henderik, Janna, Gerrit Jan en Geertruid. Momboiren Gerrit Kolthof en Gerrit Broshuijs.
27-06-1775
225
Henderse Hiddink weduwe van Jan Toebvangst, zonen. Momboiren: Jan Dijkman en HarmenSchothorst.
09-08-1775
226
Geesken Bouwhuijs wedwe van Arent Coerdes, vijf minderjarige kinderen met name, Henders, Jan, Hendrik, Janna en Gerrit. Momboiren: Harmen Groot Hornte en Wolter ten Bouwhuijs.
23-08-1775
227
Arend Bleeken weduwnaar van Henders Pappink, nog n minderjarig kind, Hendrik Jan genaamt. Momboiren: Harmen Avink en Derk Pappink. 
23-08-1775
228
Willem te Braak op Huijkert onder Neede weduwnaar van Jenneken Hartelman,nalatende twee zonen Willem en Jan. Momboiren: Bartelt Hartelman en Berent Valke.
20-10-1775
229
Harmen Ten Bulte weduwnaar van Fenne Hilbergh, een dochtertje Geertjen. Momboiren: Hendrik ten Hilbergh en Lammert ten Bulte.
23-10-1775
230
Overleden Aaltjen toe Wesselshuijs wede van Engbert Wanninkhof, nalatende vier kinderen met name Grietjen, Christina, Harmen en Janna. Momboiren: Jan toe Wesselhuijs, Jan te Raa op Giffel en Gerrit Daven. 
28-10-1775
231
Derk Panneman weduwnaar van Berendina Ruvenkamp, twee kinderen Anna Maria en Jannes. Momboiren: Gerrit Ruvekamp en Reinder ter Braak
22-01-1776
232
Willemina te Hoonte wede van Arent Altena, drie kinderen nog n in leven en minderjarig, met name Janna. Momboiren: Jan Floors en Jan Blauw Hand.
25-01-1776
233
Aaltien Elsman weduwe van Derk Koeslag, drie minderjarige kinderen, Bernardus, Wessel en Lisabeth genaamt. Momboiren: Harmen Elsman op de Berg en Jannes Koeslag.
07-02-1776
234
Grietjen Balk weduwe van Teunis Wensink, drie kinderen Hendrik, Garrit en Geertruijd. Momboiren: Hendrik Wensink en Harmen Bik, de eerste grootvader en de tweede oom.
18-02-1776
235
Eva Hartink weduwe van Gerrit Tekkelenborg, vijf kinderen met name Janna, Reinder, Roelof, Garrit Jan en Arend. Momboiren: Lodewijk Bartink en Teunis Tekkelenborg. De 1e grootvader en de 2e oom.
02-03-1776
236
Geertien Wenninkmeule weduwe van Garrit Wanink, vier kinderen. Momboiren: Jan Wanink en Hendrik ter Braak.
11-04-1776
237
Jan toe Wesselshuijs, Jan te Raa of Giffel en Gerrit Daven bijdeze weledelen landgerichte van Borculo. Momboiren van en over de minderjarige kinderen van wijlen Engbert Wanninkhof en Aaltien toe Wesselhuijs met namen Gretien, Christina, Harmen en Janna.
03-07-1776
238
Hendrik Rosink weduwnaar van Johanna Beumers, zes kinderen Frederic, Mette, Getruid, Hendrica, Jan en Gerrit genaamt
20-07-1776
239
Jan Willem Heunk weduwnaar van Grieten Breken een dochter Marie genaamt. Momboiren: Jan Ter Vrugt oom van moeders zijde en Harmen Waterdijk oom van vaders zijde.
07-08-1776
240
Jenneken Saaltink weduwe van Garrit Jan Boevelmans, vier kinderen Berendina, Engberdina, Garrit en Hendrica genaamt. Momboiren: Jan en Willem Saaltink.
16-09-1776
241
Jan Krebbers en Gerrit Bomers als oomen gequalificeerde Momboiren de soon van Garrit Krebbers genaamt Jan Willem
23-10-1776
242
Jan Hendrik Beijerink weduwnaar van Garritjen Hutink met vier kinderen met namen Gerharda, Jan Hendrik, Janna en Hendericus. Momboiren: Hendericus Beijerink op de Braak en Lammert Hutink.
02-12-1776
243
Teunis Grijsen weduwnaar van Berendina Lammers een zoon Berent Hendrik. Momboiren: Antonij Lammers en Hendrik Grijsen.

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net