Assendelft, register van transportakten 1585-1588

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 1995

Bewerking van de heer L. Muts, Castricum


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

 07-06-1585 blz. 1   
Tamis Dircxz schuldich
aen Huijch Aernts ende Aecht Aerntsdr naegelaten weeskinderen van
Aernt Huijgen s.g.
een jaerlicxe losrente van 12, hooftsomme 200.
Onderpande een stucke landts groot anderhalff morgen genaempt "Jan
Tamissen Boeveech" leggende in Jan Tamissen weer, streckende voorts
van de wech off totten Delft toe.
NO    Tamis zelffs met Henrick Jan Duves Kinderen
ZW    Jan Jansz Peet met Alidt zijn zuster.
Borg is Jan Dircxz Tamissen Schepen zijnen broeder.
 
 07-06-1585 blz. 2   
Claes Claesz Nommelen als man ende voocht van Maerij Cornelisdr.
weduwe van Jonge Jacop Jacopsz ende verclaerde hoe dat eertijts die
voors. Jonge Jacop Jacopsz ende met Cornelis Jacopsz gebroeders
gepasseert hadde voor de gerechte een jaerlicxe losrente van 24
ten behoeffe van Huijch Aerntsz ende Aecht Aerntsdr, naegelaten
weeskinderen van Huijch Aerntsz s.g., losbaer met 400.
Tschijnt dat nu 200 vande zelve hooftpenningen voor Cornelis
Jacopsz aenpaert bij eenen Jan Gerit Huijgen die dzelve is coope van
landt bij hem van Cornelis voors. gecoft tzijnen laste genomen hadde
gelost es. Ende naerdien dzelve Jan Gerit Huijgen, tgecofte landt
mette geheele 
 400 belast was, gelost wilde hebbe. Twelck bij weesmeesteren van
Assendelft van wegen die voors. kinderen toegestaen is. Midts een
nuwe brieff van de helft der voors. hooftpenningen van 
 400 bij de voors. Claes Claesz gepasseert zoude werden. Zulcx dat
Claes Claesz nomine uxoris alsvooren bekende indie zelver qualijte
schuldich te wezen die voors. Huijch Aerntsz ende Aecht Aerntsdr oft
den gerechte houder van deze een jaerlicxe losrente van 12 tstuck
te 40 grooten vlaams. Gelijck Cornelis Jaep Heijnen (mede voor ons
compareerende) verclaerde die zelve renten van 12 tesaemen ende
hooftsomme vandien te staen loopende coers te hebben tot laste van
den boell van Jonge Jacop Jacopsz zijnen overleden broeder ende
Marij Cornelis voors.
Welcke Marij die zelve boell tot haeren leven lanck in lijftochte
besittende is.
Onderpande een stucke landt groot een koeven leggende in Jaep
Heijnen weer, leggende voorts besloeten op zijn doellen in Cornelis
Jaep Heijnen landt.
NO    Dirck Steffens
ZW    Joost Jansz Backer van Amsterdam.
Noch drie hondt landts leggende achter Cornelis van de Lange Laens
werff in Steffens weer, streckende voorts van de voors. werff tot
Dirck Steffens binner Delft toe.
NO    Sijmon Jacopsz
ZW    Cornelis Jaep Heijnen.
 
 10-06-1585 blz. 3   
Vercoop, Claes Willemsz woenende tot Haerlem als man ende voocht van
Dieuwer Dircxdr ende verclaerde hoe dat Willem Geritsz, Roeloff
Geritsz ende Garbrant Florisz als bloetvrunden ende eertijden als
voochden van zijn huijsvrouwe voors. vercoft hadde, gelijck hij
comparant alsnoch vercofte
aen Oetger Jansz
een stucke landts genaempt "tHalff madt" leggende in Jan Oetgersz
weer.
NO    Havicken volck
ZO endt  Jan Oetgersz
ZW    Pieter Ghijs Bouwens
NW endt  Jan Maertsz met Oetger Jansz.
 
 10-06-1585 blz. 3 v  
Vercoop, Claes Willemsz woenende tot Haerlem als man ende voocht van
Dieuwer Dircxdr ende verclaerde hoe dat Willem Geritsz, Roeloff
Geritsz ende Gerbrant Florisz als bloetvrunden ende eertijden als
voochden van zijn huijsvrouwe voors. vercoft hadde, gelijck hij
comparant alsnoch vercofte
aen Jonge Cornelis Claesz
een stucke landts genaempt "Mieuweer" leggende buijtendijcx.
N     Claes Sijmonsz
W endt  Pieter Ghijs Bouwens
Z     die Poell
O endt  den Dijck.
Midts dat Cornelis Claesz tot zijnen laste zal nemen 70
hooftpenningen staende opt voors. landt, daer van gevende te renten
 4 sjaers competeerende Aechgen Jan Duves tot Delft.
 
 10-06-1585 blz. 4   
Vercoop, Claes Willemsz woenende tot Haerlem als man ende voocht van
Dieuwer Dircxdr ende verclaerde hoe dat Willem Geritsz, Roeloff
Geritsz ende Gerbrant Florisz als bloetvrunden ende eertijden als
voochden van zijn huijsvrouwe voors. vercoft hadde, gelijck hij
comparant alsnoch vercofte
aen Dirck Claesz
een hondt meed landts leggende onderdeel ende gemeen met Jan
Oetgersz ende Guert Claes Geritszs weduwe met haer kinderen in Jan
Louwen weer, streckende voorts vande craggen off tot Jan Franssen
ven oft Lange sloot toe.
N     Claes Dircxz
Z     Claes Dircxz.
 
 10-60-1585 blz. 4 v  
Vercoop, Claes Willemsz woenende tot Haerlem als man ende voocht van
Dieuwer Dircxdr ende verclaerde hoe dat Willem Geritsz, Roeloff
Geritsz ende Gerbrant Florisz als bloetvrunden ende eertijden als
voochden van zijn hijsvrouwe voors. vercoft hadde, gelijck hij
comparant alsnoch vercofte
aen Maerten Jacopsz
een stucke landts groot derdalff koeven gelegen in Jan Oetgers weer.
NO    Havick Janszs kinderen
ZO endt  Havick Janszs kinderen
ZW    Pieter Ghijs Bouwens
NW endt  Griet Oetgers weduwe met Jan van Saenen weduwe.
 
 10-06-1585 blz. 5   
Vercoop, Volckert Muijtsz poorter van Hoorn
aen Jan Willemsz Jongelincx
een huijs ende werff mettet achter uijts landt, streckende vande
werff off totten Delft toe, groot drie maeden landts leggende ende
staende benoorden die Moellen.
NO    Cornelis Willemsz met Willem Heijnen kinderen
ZW    Cornelis Gerit Dirck Hannen met Engel Jan Aertsz kinderen.
Noch drie veen campen leggende zijd onder zijde, groot een madt
landts, Dit landt met zijn uijterdijck als gebuijeren daer toe
specterende.
NO    Maerten Allertsz
ZO endt  Cornelis Willemsz
ZW    Cornelis Gerit Dirck Hannen
NW endt  Willem Henricxzs kinderen.
Noch een madt landts genaempt "Goelingen madt" leggende in dopper
Nellen meed in Goelingen weer.
NO    Cornelis Henricxz ende Maerij Conincx cum socijs
ZO endt  Nijel Claesz
ZW    Aeris Jan Aeres weer
NW endt  Baerent Jansz als bruijcker.
 
 11-06-1585 blz. 6   
Vercoop, Jan Cornelisz woenende aen de Meerdijck
aen Claes Havicxz
een stucke landts groot een morgen leggende onderdeel ende gemeen
met Claes Geritsz Boschman.
NO    Jan Dircxz Tamissen
ZO endt  Jacop Jan Coppen met Cornelis Dirck Jan Barenden tesaemen
ZW    Allert Dirck Beellijnen met Cornelis Jonclaessen
NW endt  die Meerdijck.
 
 11-06-1585 blz. 6 v  
Vercoop, Henrick Jansz woenende tot Haerlem
aen Jan Cornelisz voor twee derdendeelen ende Claes Claesz voor een
derdendeel woenende aen de Meerdijck
een stucke landts groot twee morgen.
N     Jannitgen Dirck Maerts ende Sijmon Claesz
O endt  Wouter Jan Baerts volck
Z     Jan Cornelisz voors. cum socijs zelffs
W endt  Henrick Aernden werff metten Dijck.
Midts dat Jan Cornelisz voor twee derdendeelen ende Claes Claesz
voor een derdendeel in vouge als voors. totten hueren lasten sullen
nemen 300 hooftpenningen staende op losrenten van 18 sjaers.
 
 11-06-1585 blz. 7   
Claes Allertsz Schaep schuldich
aen Allert Claesz zijnen zoone
een jaerlicxe losrenten van 18, hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts leggende in Cloussen weer aen beijde
eijnden beslooten in Cloussen volcx landt.
NO    Aecht ende Cornelis Joosten
ZW    Wouter Jan Baerts volck.
Noch een stucke landts groot anderhalff madt leggende in Claes
Maerte Keijsers weer, streckende voorts van Wouter Jan Baerts volcx
landt off tottet Twisch toe.
NO    Cloussen volck
ZW    Aerian Aernt Claessen.
Compareerde mede Allert Claesz ende verclaerde zijn uijterste wille
te wezen oft gebuerden dat hij quaeme te sterven sonder kindt oft
kinderen achter te laeten, dat hij Neeltgen Dirck Aernts zijn moeije
justitueert midts dezen in de gerechte helft van de voors.
hooftsomme. 
 
 11-06-1585 blz. 8   
Vercoop, Marijtgen Sijmonsdr oudt 21 jaeren, naegelaeten weeskindt
van Comen Sijmon ende Anna Henrick Aernden dochter geassisteert met
Dirck Maertsz Beellijen haeren neeff ende voocht
aen die kinderen van Cornelis Ouwe Jan Henrick Aernden, Henrick
Jonge Jan Henrick Aernden ende Aecht Willem Henrick Aernden
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als haer comparante
eenichsins toebehoirde in de landen ende bruijckweere eertijts bij
Henrick Aerden ende zijnen voors. goeden, haeren respective
grootevader ende oomen beseeten ende metter doot ontruijmpt zijnde,
leggende zoe wel binnen als buijtendijcx.
 
 13-06-1585 blz. 8 v  
Vercoop, Henrick Jansz van Assendelft woenende tot Haerlem
aen Gerit Isbrantsz Gaell
een stucke landts genaempt "het Poll" groot vijff hondts landts
gelegen in Schouten weer, streckende voorts van Guert Engelen landt
off tot Jan Floren meed toe.
NO    Maerten Allertsz
ZW    Jacop Jansz Roed.
 
 13-06-1585 blz. 9   
Gerit IJsbrantsz Gaell schuldich
aen Jan Henricxz ende Guertgen Henricxdr naegelaten weeskinderen van
Lacije Jacopsdr geprocreert bij Henrick Jansz tot Haerlem
die somme van 200 als reste van custinge van dit nae
gespecificeerde perceele landts. Die welcke hij sal moegen
onderhouden met een renten van 12 sjaers.
Onderpande een stucke landts genaempt "het Poll" groot vijff hondt
landts gelegen in Schouten weer, streckende voorts van Guert Engelen
landt off tot Jan Floren meed toe.
NO    Maerten Allertsz
ZW    Jacop Jansz Roed.
 
 13-06-1585 blz. 10  
Vercoop, Henrick Jansz van Assendelft woenende tot Haerlem
aen Aecht Willemsdr die huijsvrouwe van Willem Geritsz
die zestepaert van een stucke landts genaempt "die Noorder
Wijmerick" zonder maet leggende buijtendijcx.
NO    Meijnerts volck cum socijs
ZO endt  den Dijck
ZW    Jan Claesges volck met Claes Geritsz Boschman
NW endt  Cornelis Fons, Maerten Fons, Jan Allerts volck met Hammen
     volck.
Met protestatie dat hij comparant nijet behaelt will weezen van
tgeen Aecht Willems vader opt voors. landt in zijn prive name
eenichsins gehaelt mach hebben.
Noch een werff genaempt "Jonge Jan Henricken werff", beslooten in
Aecht Willems zelffs lant.
NO    Claes Geritsz Boschman
NW endt  die Dijck.
 
 13-06-1585 blz. 10 v 
Willem Gerit Nijels als man ende voocht van Aecht Willemsdr
schuldich 
aen Jan Henricxz ende Guert Henricxdr nagelaten weeskinderen van
Lacije Jacobsdr geprocreert bij Henrick Jansz tot Haerlem
die somme van 100 als reste van custinge van dit nae
gespecificeerde lant. Die welcke hij sal moegen onderhouden met een
renten van 6 sjaers.
Onderpande die zestepaert van een stucke landts genaempt "die
Noorder Wijmerick" zonder maet leggende buijtendijcx.
NO    Meijnerts volck cum socijs
ZO endt  den Dijck
ZW    Jan Claesges volck met Boschman
NW endt  Cornelis Fons, Maerten Fons, Jan Allerts volck met Hammen
     volck.
 
 13-06-1585 blz. 11 v 
Vercoop, Henrick Jansz van Assendelft woenende tot Haerlem
aen Jan, Claes ende Henrick Corneliszoonen
die zestepaert van een stucke landts genaempt "die Noorder
Wijmerick" leggende buijtendijcx.
NO    Meijnerts volck cum socijs
ZO endt  den Dijck
ZW    Jan Claesges volck met Claes Geritsz Boschman
NW endt  Cornelis Fons, Maerten Fons, Jan Allerts volck met Hammen
     volck.
 
 13-06-1585 blz. 12  
IJsbrant Jonge Jans als oudt oome ende besturven voocht van Jan,
Claes ende Henrick naegelaten weeskinderen van Cornelis Ouwe Jannen
schuldich
aen Jan Henricxz ende Guertgen Henricxdr naegelaten weeskinderen van
wijlen Lacije Jacobsdr geprocreert bij Henrick Jansz tot Haerlem
die somme van 100 als reste van custinge van dit nae
gespecificeerde lant. Die welcke hij comparant sal moegen
onderhouden met een renten van 6 sjaers.
Onderpande die zestepaert van een stucke landts genaempt "die
Noorder Wijmerick".
NO    Meijnerts volck cum socijs
ZO endt  den Dijck
ZW    Jan Claesges volck met Boschman
NW endt  Cornelis Fons, Maerten Fons, Jan Allerts volck met Hammen
     volck.
 
 16-06-1585 blz. 13  
Testament van Jan Heijn vant Veer
Dat Ghijsbert Jansz zijn jongste zoone voor uijt sal hebben die
gerechte derde paert van een stucke landts genaempt "Gaijllen ven"
bij hem testateur bij Cornelis Smackers gecoft voor vrij lant vrij
erff gelegen Buijtenhuijssen. 
Ende dat insgelijcx Jan Jansz mede zijn testateurs zoon voor uijt
sal hebben twee koeven in Huijch Thijssen ven mede gelegen in
Buijtenhuijssen. 
Ende dat Gerit Zijmonsz zijn dochters zoone sal hebben een koeven in
Huich Thijssen ven voors. ofte die gerechte derde paert van tgeen
hem testateur daer in toebehoerende is. 
Ende dat hij maecte ende besprack Griet Jans zijn dochter twee van
zijn beste koegen die zij zelffs daer uijt nemen ende kiessen zal.
Maecte ende ordonneerde voorts dat die zoon oft zoonen van hem die
int huijs metter woen blijven zullen, hebben zullen in coope thuijs
hoeijhuijs ende alle tgeene totte koe behoerende, mitsgaders die
veer schuijten tot seggen van buijeren.
 
 17-06-1585 blz. 14  
Vercoop, Claes Dercxz Moll
aen Jan Henricxz
een stucke landts groet 313 roeden leggende int noort eijnde achter
Allert Heijn Gerit Jans uijt, streckende van Duijff Heijn Gerit Jans
lant off tot Willem Heijn Gerit Jans kinderen lant toe.
NO    Neel Remmen met haer kinderen
ZW    Cornelis Pieter Jan Baernts.
 
 30-06-1585 blz. 14 v 
Willem Jansz vant Laentgen schuldich
aen Grietgen ende Annitgen Ghijsberts dochters gesusters woenende
tot Amsterdam
een jaerlicxe losrente van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groot een madt landts leggende in
Crullen weer.
NO    Pieter Heeren
ZO endt  Jan Peet met Cornelis Moeij Duven
ZW    Cornelis Moeij Duven
ZW endt  Nell Gerit vant Laentgen met haer kinderen.
Borgen zijn Cornelis Jansz vant Laentgen ende Willem Willemsz.
 
 07-07-1585 blz. 15 v 
Vercoop, Mr. Henrick Pietersz als eertijts getroudt hebbend Guertgen
Jansdr zijn overleden huijsvrouwe vervangende zijn kinderen bijde
zelve geprocreert daer voore hij beloeffde te caneren de rato,
Sijmon Jansz voor hem zelven ende die voors. Mr. Henrick Pietersz
ende Sijmon Jansz tesaemen vervangende ende haer starck makende voor
Jacob Jansz, Cornelis Jansz, Heertgen Jansz ende Marijtgen Jans
dochter, alle erffgenaemen wijlen Cornelis Claesz Noemken
aen Sijmon Claes Derck Maerts
eerst ses ackeren veen lants leggende bij den anderen in Joosten
ende tSmalle weer.
ZW    Cloussen volck mette erffgenaemen van Guertgen Aerians
     ende Adriaen Cornelis Aerians tesaemen
NW endt  Cloussen volck
NO    Cloussen volck
ZO endt  Aelbert Willemsz met Jan Geritsz ende zijn kinderen.
Noch twee ackeren veen lants groot mette voors. ses ackeren tesaemen
een morgen landts.
ZW    Cloussen volck
NW endt  Cloussen volck
NO    Jan Geritsz met zijn kinderen
ZO endt  Cloussen volck.
 
 12-07-1585 blz. 16 v 
Maerten Allertsz van den Dijck schuldich
aen Jan Henricxz ende Guertgen Henricxdr naegelaten weeskinderen
wijlen Lacijtgen Jacobs dochter geprocreert bij Henrick Jansz van
Assendelft nu tertijt woenende tot Haerlem
die somme van 300 te onderhouden met een renten van 18.15.-.
sjaers.
Onderpande drije koeven inde ven achter zijn huijs in Jancke Maerts
weer, streckende voorts van de Spaans twee maede off Jancke Maerts
meede off tot werffven toe.
NO    Aellidt Peetges met haer kinderen
ZW    comparant met Jan Floren.
 
 16-07-1585 blz. 17 v 
Henrick Jan Geritsz schuldich
aen Joost Jansz Backer poorter tot Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "het Uijter bannen ventgen"
groot twee koeven leggende in Heijn Roeleven weer.
NO    Cornelis Pieters volcx Pelssers ven
ZO endt  comparant zelve
ZW    die Canonnesse opten Hoeff tEngmondt met Derck van de
     Lange Laen
NW endt  Cornelis Heijn Roeleven.
 
 19-07-1585 blz. 18 v 
Vercoop, Cornelis Jansz van Uijtgeest als man ende voocht van Neel
Waligen, Huijch Florisz als man ende voocht van Guerte Waligen,
Maerten Roeloffsz als man ende voocht van Hillegundt Waeligen,
Louris Pietersz als man ende voocht van Marij Waligen, Bouwen
Pietersz als man ende voocht van Anna Waligen zijn overleden
huijsvrouwe.
aen Engel Roeloffsz met zijn kinderen
eerst die voors. Cornelis Jansz ende Bouwen Pietersz drie ackeren
landts groet een madt landts leggende achter Cornelis Muijtsz uijt
aen de Twisch, twee zijd aen zijde ende tander ten ende daer aen.
NO    Maerten Henrick Ghijssen
ZO endt  Twisch
ZW    Louris Harmensz ende Maerten Geritsz
NW endt  Jan Aernts.
Ende die voors. Huijch Florisz, Maerten Roeloffsz ende Louris
Pietersz voors. drie vierndelen van Oude Derck Garbrants worff
ende noch drie vierde paerten van een stucke lants daer achter aen
gelegen groot 1074 roeden, daert ander vierde paert hem Engel zelffs
van toebehoort, leggende int noort endt, streckende van sHeerenwech
off totte Caijck toe.
NO    Pierke Neellen weer
ZW    Pieter Cornelis Egberts.
 
 23-07-1585 blz. 19 v 
Claes Geritsz Boschman als man ende voocht Aechte Mathijsdr bekende
van Huijbrecht van Neerwaert Jansz als curateur vanden onbeheerden
ende gecessioneerden boedel van Louris Mouwerincxz cessionandt in
conformiteijt vande sententie van preferentie bijden hove van
Hollant in date den 29e aprill anno 1583 tusschen die gemeen
crediteurs vande voors. boedel gepronunchieert ontfangen te hebben
die somme van 94.3.11. in betaelinge van welcke penningen hij
comperant van de voors. curateur neempt een losrente brieve van 
4.4.6. tsrs ter losse teffens met 67.10.-. verschijnende den 5e
Meije sprekende tot laste van Dammas Fransz opte Weteringe, volgende
transport bijden voors. curateur daer van te doend ende de vordere
penningen opten voors. boedel voldaen te zijne, waeromme indijen
naemaels ijemandt quame beter gerechticht zijnde tot die voors.
penningen belovende hij comparant voor hem ende sijnen erven die
zelve somme mette intereste vandijen daer inne begrepen zijnde die
voors. getransporteerde rente brieve wederomme te restitueren ende
te berde te brenggen onder tverbant van zijn comparant persoon ende
alle zijne presente ende toecomende goeden geen uijtgesondert die
selve submitteren dexecutie van alle sheerenrechten ende rechteren.
Ende ten zelven tijde es mede voor ons Schout ende Schepenen gecomen
Jacob Jansz Roed onsse mede Schepen ende heeft hem zelven voor de
voors. Claes Geritsz Boschman geconstitueert ende gestelt borge ende
midts dijen en voor all als principael belooft die voors. 91.3.11.
mette intereste vandijen wederomme selffs op te brenggen aen die
voors. curateur ofte die daer toe gerechticht soude moegen werden
beter dan Boschman es. Onder tverbant mede van zijn comparants
persoon ende alle zijne presente toecommende roerende ende
onroerende goeden geen uijtgesondert de zelve mede subject maken
dexecutie van alle sheerenrechten ende rechteren. 
Des soe belovende die voors. Boschman zijn voors. borge onder
gelijcke verbant voors. van zijne voors. borchtochte te indempneren
costeloos ende schadeloos te houden. 
 
 26-07-1585 blz. 20 v 
Vercoop, Gerit IJsbrants Gaell waegmeester
aen Claes Jansz Reiael
een stucke landts genaempt "Jan Vitten Ventgen" groot twee koeven
gelegen in Cop Rombouts weer.
NO    Cornelis ende Dirck van de Lange Laen, Jacop Dircxz met
     zijn wijffs voorkinderen
ZO endt  Griet Comen Duven
ZW    Claes Cuijper
NW endt  Huijch Claesz.
Midts dat Claes Jansz Reiael tot zijnen lasten zal nemen 200
hooftpenningen competerende Jan Baertsz Eerffgen tot Haerlem.
Ende noch 70 hooftgelt competerende Bartgelmen tot Haerlem.
Compareerde mede Claes Jansz Reiael ende bekende dit voors. Jan
Vitten Ventgen weder vercoft te hebben. aen Roeloff Jaspersz, midts
dat deze tot zijnen zal overnemen die voors. 200 hooftpenningen
alsoe die voors. 70 hooftgelt.
 
 26-07-1585 blz. 21 v 
Vercoop, Claes Jansz Reael
aen Roeloff Jaspersz
een stucke landts genaempt "die Kijffven" groot drie koeven gelegen
in Cop van Dijcken weer.
NO    Henrick Jan Duves kinderen
ZO endt  Cornelis van de Lange Laen, Jacop Dercxz ende zijn wijffs
     voorkinderen.
ZW    Huich Claesz
NW endt  Neel Jacob Mathijsz weduwe met haer kinderen en Nijel
     jansz kinderen.
 
 27-07-1585 blz. 22  
Roeloff Jaspersz schuldich
aen Haesgen Willems van Foreest
een jaerlicxe losrenten van 32, hooftgelt 400.
Onderpande eerst die gerechte helft van een stucke landts genaempt
"het Leege Landt" groot twee maeden leggende in Aelberts weer.
NO    Engel Jan Aereszs kinderen
ZO endt  Nijel Jan Derck Nijels kinderen
ZW    Maerten Aerntszs kinderen
NW endt  Aelbert Aerntsz.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Jan Vitten
ventgen" groot twee koeven leggende Cop Rombouts weer.
NO    Cornelis Dircxz van de Lange Laen, Jacob Dircxz met Jan
     Engelszs kinderen
ZO endt  Griet Comen Duven
ZW    Claes Cuijper
NW endt  Huich Claesz.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die
Kijffven" groot drie koeven leggende in Cop Rombouts weer.
NO    Henrich Jan Duves kinderen
ZO endt  Cornelis ende Dirck van de Lange Laen met haer consorten
     voors.
ZW    Huijch Claesz
NW endt  Neel Jacob Mathijssen weduwe met haer kinderen ende Nijel
     Jan Dirck Nijels kinderen.
 
 26-07-1585 blz. 23  
Vercoop, Cornelis Henricxz
aen Gerit Roeloff Zijmons
een stucke landt genaempt "Jan Dirck Huijsseers uijterven" leggende
in Dirck Huijsseers weer.
NO    Jonge Dirck Heijn ende Cornelis Willemsz
ZO endt  Cornelis Joncken
ZW    Heer Florissen kinderen
NW endt  Cornelis Joncken voors.
 
 30-07-1585 blz. 23 v 
Vercoop, Engel Roeloffsz
aen Gerit Roeloffsz alias Schipper Geridt zijn broeder
die gerechte twee derdendelen van drie campen veens leggende in
Claes Vaers weer, twee zijde aen zijde ende een ten ende daer aen
groot tesaemen een madt landts, gemeen mette Canonnicken opten Houff
tEngmondt.
NO    Heijn Roeleven volck cum socijs
ZO endt  Jan Claes Vaers volck
ZW    Jan Geritsz, Dirck Dircxz 
NW endt  Jan Claes Vaers volck voors.
Noch twee derdendelen van tuijterendt vant Boeveechgen gemeen ende
int zelve weer alsvooren groet 185 roeden, streckende van Schippers
lant off tot Aechte Claes Vaers lant toe.
NO    Cornelis Heijn Roeleven
ZW    Mary Heijnen weer.
Noch een huijs ende werff staende en leggende opt voors. weer.
NO    Cornelis Heijn Roeleven
ZW    Schipper voors.
Welverstaende nochtans dat hijer off moet gaen nae proportie van dit
voors. lant een halff gaerde landts competerende de Arme
Huijssitteren tot Assendelft doorgaens vant voors. geheele weer.
Midts dat die voors. Schipper Geridt tot zijnen laste zal nemen 25
hooftgelt competerende Cornelis Heijn Roeleven.
 
 31-07-1585 blz. 24 v 
Gerit Roeloffsz alias Schipper Geridt schuldich
aen Engel Roeloffsz zijn broeder ter zake van gekocht land, huijs
ende werff 240, in minderinge van welcke penningen hij comperant 
25 hooftpenningen zal moegen onderhouden op renten competerende
Cornelis Heijn Roeleven. Ende die vorder resterende custingen te
betaelen op drie achter eenvolgende meijen.
 Onderpande het voors. land, huijs ende werff [blz. 23 v]
 
 02-08-1585 blz. 25 v 
Cornelis Henricxz voor hem zelve ende Henrick Pietersz als outste
zoone echtelijcke besturven voocht in desen van Anna Pieter
Henricxzs weduwe zijnen moeder schuldich
aen Sijmon Thonisz poorter van Enchuijssen
die somme van 350 als reste van custinge die comparanten zullen
moegen onderhouden metteen jaerlicxe losrenten van 21.
Onderpande twee stucken lants leggende eijnd aen eijnde groot
tesaemen vier margen in Vasges weer aenden Leegendijck.
NO    Henrick Ghijssen erffgenamen
ZW    Allert Jan Gerits volck.
 
 02-08-1585 blz. 26  
Vercoop, Allert Jansz Cloussen voor hem zelve, Adriaen Arent
Claessen als broeder ende voocht van Aelewer Cornelis Jan Cloussen
met haer kinderen, Wouter Joosten als voocht van Aecht Jans dochter
ende Gerit Florisz als voocht van Duijff Jans dochter
aen Jan Claessen
eerst een stucke landts genaempt "het Uijtermeedtgen" groot vijff
hont landts gelegen mette Uijterdijck daer over gelegen groot 82
roeden leggende in Cornelis Maerts Zijmons weer, streckende van
Maerten Dirck Huijgen landt off totet Neske buijtendijcx landt toe.
N     Havick Janszs volck
Z     Sijmon Henricxz.
Noch een stucke lants groot vijff hont lants leggende int zelve
weer.
N     Havick Janszs volck
O endt  Jan Dirck Huijgen
Z     Sijmon Henricxz
O endt  Maerten Dirck Huijgen.
Midt noch van twee vijffdepaerten van een rentenbrieff op Jan
Henricxz alias Cockheijntgen origineel constituandt, losbaer met 
200 hooftpenningen ende daer en boven toubetaelde verschenen verloop
vandien volgende die beseegelde losrentenbrieff in dato den 30e meij
1570, mits daer en tegen Jan Claessen voors. tot zijnen laste sal
nemen gelijcke twee vijffdepaerten van een renten van 12 sjaers
losbaer met 216 toebehoerende Cornelis Jansz Bening tot Amsterdam
staende opt voors. meedtgen.
 
 06-08-1585 blz. 27  
Garbrant Florisz ende Jan Jansz Peet schuldich
aen Mouris Jansz Biersteecker tot Spaarndam
die somme van 264 uijt sake vande totale coope van een stucke
landt groot een madt landts gelegen in Lijclaessen weer.
NO    Cornelis Jaep Heijnen
NW endt  Jacob Lijclaesz
ZO    Cornelis Pieters volck met Maerten Geritges
ZO endt  Cornelis Heijn Roeleven.
Te betaelen dvoors. custinge op ses die achter een volgende Lucas
marcx daegen.
Onderpande haeren voors. gecofte madt landts.
 
 09-08-1585 blz. 28  
Vercoop, Cornelis Jansz vant Laentgen
aen Cornelis Pieter Jutten
een stucke lants groot 612 roeden genaempt "het Kaeckgen" gelegen in
Crullen weer, streckende voorts van Barent Claeszs landt off totte
Caijck toe.
NO    Cornelis Pietersz zelver met Pieter Heeren ende Claes
     Cornelisz
ZW    Cornelis Moeij Duijven.
Midts dat Cornelis Pietersz tot zijnen laste nemen zal 120
hooftpenningen opt voors. landt staende competerende Claes Geritsz
Boschman tegen den penning twintich.
 
 09-08-1585 blz. 29  
Vercoop, Cornelis Pieter Jutten
aen Willem Claesz Overdijcken
een stucke landts genaempt "die Zuijderste helft van Groote veen"
groot 900 roeden leggende Buijtenhuijssen, streckende voorts van de
Wechsloot off totte Caedijck toe.
N     Willem Claesz zelver
Z     Jan Caijcken volck.
Midts dat Willem Claesz tot zijnen laste nemen zal 100 hooftgelt
opt voors. landt staende.
 
 20-08-1585 blz. 30  
Vercoop, Pieter ende Jan Floren zoonen gebroeders voor haer zelven
ende voor haer zuster maeckende voor haer zusters kinderen
aen Trijn Aerentsdr
eerst drie ackeren veen leggende tesaemen aen beijde enden besloeten
tusschen Jan Willemsz ende Cornelis Coijten landt.
NO    Dirck Heijn
ZW    Willem Allerden.
Noch een stuckgen meed landts leggende onderdeel ende gemeen met Jan
Jansz Peet, streckende voorts van Ouwe Sijmons landt off totte camp
toe.
N     Dirc Lijck
Z     Cornelis Henricxz cum socijs.
 
 24-08-1585 blz. 31  
Testament van Henrick Roeloffsz ende Guerte Cornelisdr geechte
conthoralen.
Soe verclaerden zijluijden haeren testament ende uijterste wille te
wezen dat Cornelis Henricxz haeren zoon uijt seeckere wettige
oirsaecke haer daer toe mouverende geen erff sal nemen van haer
testatueren, maar dat zij inde plaetse vande zelve bij representatie
geinstitueert hebben midtsdezen die kinderen vande voors. Cornelis
Henricxz geprocreert oft noch in God wil te procreeren. Sonder dat
dzelve goeden van haer testatueren gecomen bij eenige successie
besterffenisse oft anders sullen moegen van haer zijde vervreemden
ofte gealineert worden. Maer sullen die zelve altijts blijven aenden
bloede (uijtgenomen die voors. Cornelis haer zoon) van hem
testatueren.
 
 25-08-1585 blz. 32  
Baert Dircxz schuldich
aen die kinderen van Henrick Jan Duves
een jaerlicxe losrenten van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande seeckere twee koeven landts leggende met Sijmon Henricxz
ende Cornelis Willemsz gemeen ende onverdeelt in een stucke landts
genaempt "die Groote ven" in Dirck Baerten weer.
NO    Guert Jan Coenen
ZO endt  Fijtgen Jan Roelen, Dieuwer Jan Louwen ende hij comparant
     met zijn consorten
ZW    Comen Jan Jansz
NW endt  Marijtgen Jonge Jans.
 
 01-09-1585 blz. 33  
Testament van Cornelis Dercxz van de Lange Laen met Katrijn
Sijmonsdr zijn huijsvrouwe.
Alsdat nae haer beijde overlijden ende elcx van hem comparanten in
het besonder het kindt oft kinderen van Guerte Cornelis haer beijder
conthoralen dochter die huijsvrouwe van Henrick Jan Geritsz alreede
geprocreert ofte inne toecomende tijden in Godwill te procreeren
sullen beerffven van hem comparanten ende van haer elx int besonder
in alle goeden die zij metter doot ontruijmmen ende achter laeten
zullen inde plaetze vande voors. Guerte Cornelis haeren dochter bij
representatie uijt zekere oirsake hem comparanten daer toe
moverende, namentlijck deurt quaet leven ende ongeregeltheijt van
voors. Henrick haeren swaeger, die welcke apperentelijcken schijnt
zijn wijff ende kinderen tot extreme noot ende armoede te willen
brengen.
 
 05-09-1585 blz. 34  
Louris Hermensz schuldich 
aen Katrijn Dircxdr woenende tot Haerlem
die somme van 150, dien hij comperant sal moegen onderhouden midts
alle jaers betaelend ende leverend in de plaetze van renten
vierdalve sacke taruws op Sinte Jacobsdach.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Buijtcaijcx ven" groot
1301 roeden leggende in Ouwe Claes Haesserden weer, streckende
voorts vande Caijck off tot Aecht Dirck Oukes weduwen lant toe.
N       Cornelis Muijetsz
Z     Bouwen Claesz.
 
 06-09-1585 blz. 35  
Vercoop, Willem Willemsz Costers
aen Stoffel Warnaersz
een stucke landt groot twee maeden genaempt "die Twischveen",
streckende voorts van Warnaer Harmensz landt off tottet Twisch toe.
NO    Jacob Pouwelsz
ZW    Jong Aerent Maertsz.
 
 06-09-1585 blz. 35 v 
Vercoop, Sijmon Claes Dirck Maerts
aen Jan Heijn vant Veer
die gerechte derde paert van een stucke landt genaempt "Huijch
Thijssen ven" groot negen koeven mette Uijterdijck naer advenhandt
leggende onderdeel ende gemeen met Cornelis Jansz Bening poorter tot
Amsterdam Buijtenhuijssen, streckende voorts van de Wech off tot in
de meer toe.
NO    Griet
ZW    Machtelt Claes Loodts.
 
 13-09-1585 blz. 36  
Warnaer Hermentsz schuldich
aen Haesgen Willemsdr van Foreest
een jaerlicxe losrenten van 16, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke lants genaempt "tAfter ventgen" groot
anderhalff koeven leggende in de Kerckbuijert, streckende voorts
vande werff off tot Jan Costers lant toe.
NO    Cornelis Mueij Duven
ZW    Sijmon Jacobsz.
Borgen Louris Harmensz ende Stoffel Warnaers haeren respective
broeder ende vader van de comparant.
 
 13-09-1585 blz. 37  
Cornelis Henricxz schuldich
aen Haesgen Willemsdr van Foreest
een jaerlicxe losrenten van 40, hooftgelt 500.
Onderpande een stucke lants groot drie maeden leggende int noort
endt.
NO    comparant zelffs
ZO endt  Maerten Geritsz
ZW    Gerit Engelsz
NW endt  Willem Claes Heijntkes volck, Roeloff ende Gerit Henricx
     zoonen.
Borgen Roeloff ende Gerit Henricx zoonen, broeders van de comparant.
 
 13-09-1585 blz. 38  
Roeloff Henricxz schuldich
aen Haesgen Willemsdr van Foreest
een jaerlicxe losrente van 48, hooftgelt 600.
Onderpande een stucke lants groot derdalff madt meets leggende in
Henricx weer.
NO    Evert Bouwesz
ZO endt  comparant zelffs
ZW    Nellen meed
NW endt  Gerit Henricxz.
Noch een stucke lant genaempt "het Oppermeedtgen" gelegen int zelver
weer groot anderhalff madt.
NO    Jonge Dirck Heijn
ZO endt  comparant zelffs
ZW    Nijel Claesz
NW endt  comparant zelffs.
Borgen Gerit ende Cornelis Henricx zoonen, broeders van de
comparant. 
 13-09-1585 blz. 39  
Willem Garbrantsz schuldich
aen Jan Sijmons dochter woenende tot Amsterdam
een jaerlicxe losrente van 10, hooftgelt 100.
Onderpande anderhalff madt landts leggende met Jan Huijberden
bruijcklant gemeen.
ZO endt  Engel Jan Aerisz kinderen
ZW    Huijch Willem Heijnen ende Comen Jan
NW endt  den Dijck
NO    Jan Huijberden bruijcklant.
 
 20-09-1585 blz. 40  
Claes Cornelis Woutersz schuldich
aen Grietgen ende Annitgen Ghijsberts dochters
een jaerlicxe losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landt genaempt "die Leverzee" groot een
morgen.
NO    Grietgen Baerts Leverzee
ZO endt  dije Caijck
ZW    Guerte Gerits
NW endt  Thijssen volck.
Borgen Barent Jansz ende Dirck Jansz.
 
 29-09-1585 blz. 41  
Roeloff Jaspersz schuldich 
aen Haesgen Willemsdr van Foreest
een jaerlicxe losrenten van 32, hooftgelt 400.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts genaempt "het
Leeghe Landt" groot twee maeden leggende in Aelberts weer.
NO    Engel Jan Aerisz kinderen
ZO endt  Nijel Jan Dirck Nijels kinderen
ZW    Ou Aerts Aerentszs kinderen
NW endt  Aelberts Aerts.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "Jan Vitten
ventgen" groot twee koeven leggende in Cop Rombouts weer.
NO    Cornelis ende Dirck van de Lange Laen, Jacop Dircxz met
     Jan Engelszs kinderen
ZO endt  Griet Comen Duven
Zw    Claes Cuijper
NW endt  Huich Claesz.
Noch die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die
Kijffven" groot drie koeven leggende in Cop van Dijcken weer.
NO    Henrick Jan Duves kinderen
ZO endt  Cornelis ende Dirck van de Lange Laen met huer consorten
     voors.
ZW    Huijch Claesz
NW endt  Neel Jacop Mathijssen weduwe met haer kinderen ende Nijel
     Jan Dirck Nijels kinderen.
Borgen Louris Henricxz woenende tot Crommenie ende Cornelis
Jaspersz.
 
 08-10-1585 blz. 42 v 
Vercoop, Guert Jansdr Wiellemaeckers poortersse tot Haerlem met
Jacob Jansz haeren voocht in dezen vervangende haeren moeder ende
broeder
aen Guert Willems haer moeije mede poortersse tot Haerlem
een stucke landts genaempt "die Weed" groot drie maeden gelegen
Buijtenhuijssen, streckende van de sHeerenwech off tottet IJe toe.
ZW    Griet Aeriansdr
NO    Jan Heijn.
Midts dat Guert Willemsdr tot haer laste sal nemen 16 sjaers,
losbaer met 320, hooftsomme die Cornelis Jansz Beningen poorter
tot Amstelredam competeeren.
 
 25-10-1585 blz. 43  
Wouter Joosten schuldich
aen Heijligen Geesthuijsse binnen der stede van Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12, hooftgelt 192.
Onderpande twee geerssen ende een vierdel landts leggende in de
Zijdt vennen met hem comparants ende zijn consorten landt gemeen.
ZW endt  Roeloff Pietersz
NW    Cornelis Dircxz
NO endt  Cornelis Jan Dullen kinderen
ZO    Jacop Jansz.
Noch een stucke landts groot derdalff koeweijde leggende achter zijn
comparants worff, streckende voorts van zijn comparants lant off tot
achter zijn Worff als voors.
NO    Marijtgen Jan Duves
ZW    Claes Nijelsz met zijn mede consorten.
Borg is Jan Joosten zijn broeder.
 
 10-11-1585 blz. 44  
Guerte Bouwes weduwe van Cornelis Pietersz geassisteert met Pieter
Cornelisz haeren zoon ende voocht schuldich
aen Guerte Willemsdr poortersse tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande die gerechte helft van een stucke landts groet in als
drie koeven onderdeel ende gemeen met Mr. Willem Bardesz geleegen in
Claes Heijnen weer leggende voorts aen beijde enden besloeten in
haer comparante zelffs lant.
NO    Maerten Geritges ende zij comparante tesaemen
ZW    Jan Geritsz.
Borg is die voors. Pieter Cornelisz in zijn prive naeme voor zijn
moeder.
 
 11-11-1585 blz. 45  
Testament van Dirck Cornelisz Coninck ende Dieuwer Melis zijn
huijsvrouwe in haer ziecke bedde.
Beijde testateuren verclaerden dat oft gebuerden datte voors.
Dieuwer Melisdr sturff voorde voors. Dirck Cornelisz Coninck, dat in
sulcke gevalle Griet Jans des voors. Dieuwers dochter tot welcker
tijt zij vande voors. Dirck Cornelisz begeert te scheijden sal
hebben uijte goeden van hem conthoralen een bed met zijn toebehoeren
met twee kistpraetges ende 12.10.-. aen gelde.
Voorts dat naer toverlijden vande laetsstervende van hem conthoralen
Allert Dircxz des voors. Dirck Corneliszs zoon ende die voors. Griet
Jansdr tesamen sullen beerffven alle goeden halff ende halff.
 
 24-11-1585 blz. 46  
Compareerden Pieter Claesz Ban oudt 64 jaeren ende Aelbert Egbertsz
oudt 34 jaeren, rechtelijcke verdaecht ende daer toe versocht zijnde
van weghen Jan Dircxz Bueffven omme der waerheijt getuijchnisse te
gheven.
Seggende gelijck uijt eenen monde waerachtich te wezen als dat
zijluijden getuijgen op alreheijlige dach laestleden daer aen ende
over zijn geweest dat Gerit Dircxz Bueffven lach op zijn ziecke
bedde, dewelcke verclaerde dat hij met hem producent zijn broeder
voors. midtsgaders Trijn ende Dijeuwer zijn overleden zusters
eertijts met malcanderen overgegheven veraccordeert ende bewillicht
hebben.
Dat Jan Dircxz producent voors. hem Gerit mede voors. zoude
alimenteeren oft onderhouden zijn leven lanck.
Des zoe zoude Trijn zijn zuster voors. zoe lange als zij leeffde hem
benaijen ende laeten volgen tot zijn leven lanck geduijerende
tgebruijck van een veen ackertgen.
Ende Dijeuwer mede voors. zoude die voors. haeren broeder Gerit zoe
lange als zij leefden alle jaeren geven twee nijeuwe hemden.
Maer nae toverlijden van voors. Gerit zoude zijn goeden gaen ende
erffve allen aen voors. Jan Dircxz producent voor dat die voors.
Gerit van hem producent zijn onderhout gehadt hadde.
 
 26-11-1585 blz. 46 v 
Compareerden Cornelis Joncclaessen oudt omtrent 29 jaeren, Pieter
Jansz Den Ouwes oudt omtrent 22 jaeren, Machtelt Louris vant Hoff
oudt omtrent 49 jaeren ende Lijsbeth Gerits oudt omtrent 24 jaeren.
Rechtelijcke daer toe versocht gebracht zijnde ter instantie en van
wegen Cornelis Pieter Jacops omme der waerheijt getuijchnisse te
geven.
Dat Cornelis Gertsz leggende op zijn ziecke bedde, besprack en
maeckte Willem cornelisz zijn zoon geprocreert bij Vrouwe Pieters
zijn huijsvrouwe. Dat hij voor uijt zijne goeden zoude hebben dat
halve huijs mette halve worff die hij Cornelis doen ter tijt
bewoende. Des soe besproock ende maeckte Vrouwe Pietersdr. voors.
daer mede persent zijnde die voors. Willem Cornelisz haer zoon mede
voor uijt haere goede 100. Ende on oirsacke overmidts tvoors.
kindt seer qualijck te pas ende ongesondt zijnde ende andere redenen
haer daer toe moveerende. Zoe voors. kindt offlijuich worde zonder
kindt oft kinderen achter te laeten zoe sullen de besproecken goeden
wederom respective gaen aen elcx zijde daerse van daen gecomen zijn.
 
 10-12-1585 blz. 47  
Vercoop, Claes Jan Costers
aen Gerit Roeloffsz alias Schipper Gerit
een acker landts groot 60 roeden gelegen in Claes Heijnen weer.
NO    Cornelis Pieters volck
ZW    Cornelis Pieters volck
ZO endt  Baertsen
NW endt  Willem Gerit Dircxz.
Noch een acker landt groot 90 roeden leggende int voors. weer.
NO    Maerten Claessen
ZO endt  Willem Gerit Dircxz
ZW    Cornelis Pieters volck
NW endt  Cornelis Pieters volck.
Ende bekende die voors. Gerit Roeloffsz weder vercoft te hebben
aen Cornelis Willem Geritsz, Gerit Roeloff Zijmons, Dirck Dircxz
vande Lange Laen ende Jan Jansz Peet
eerst die voors. twee ackeren landts in Claes Heijnen weer ende noch
een huijs ende worff, streckende vande Wechsloot off tot Dirck van
de Lange Laens worff toe.
NO    thuijsgen van Engel Roeleven
ZW    Jan Gerit Huijgen boeffveech. 
 
 10-12-1585 blz. 48  
Huwelicxe voorwaerden, Claes Claesz geassisteert met Jan Cornelisz
zijn neeff ter eenre ende Cornelis Claesz woenende opte Laegendijck
bij Monninckendam met Lijsbeth Cornelis zijn dochter ter andere
zijde.
 
 12-12-1585 blz. 49  
Aelbert Willemsz schuldich
aen die Armehuijssitteren tot Assendelft
een jaerlicxe losrenten van 5.5.-., hooftgelt 75.
Onderpande vier ackeren landts groot anderhalff madt gelegen achter
Duijffgen Backers uijt, streckende voorts van Nell van tLaentges
landt off tot hem comparants zelffs landt toe.
NO    Cornelis Duijff Wouters
ZW    Jan Willemsz Costers met Duijff zijn zuster.
 
 31-12-1585 blz. 50  
Maerten Allertsz voor hem zelve ende Allert Maertsz zijn zoon mede
voor Griete Maertensdr zijn zuster schuldich 
aen Jan Cornelisz
een jaerlicxe losrenten van 23, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts genaempt "tSpaens tweemaetgen" groot
twee maeden leggende in Jancke Maerts weer.
NO    Jancke Maerts zes maed
ZO endt  Jan Dircxz Tamissen
ZW    Guert Gerit Claes Baerts
NW endt  Maerten Allertsz voors.
 
 27-12-1585 blz. 51  
Testament van Claes Claesz Cuijper
Soe verclaerde hij zijn testament ende uijterste wille te weesen,
dat Guerte Claes die huijsvrouwe van Cornelis Henricxz zijn dochter
(uijt zeeckere wettighe oirsaecken hem daer toe moveerende geen erff
ende zal nemen van hem comparant), maer dat hij in de plaetse vande
zelve bij representatie geinstitueert heeft midts dezen die kinderen
van voors. Guerte Claesdr nu geprocreert oft in Godwill noch te
procreeren.
 
 10-01-1586 blz. 51 v 
Vercoop, Michiel Jansz van Langedijck
aen Gerit Claesz woenende aen de Meerdijck
ruim een madt landts leggende int opperendt vande meed in Maerte
Jans weer, streckende voorts van Jan Brechten kinderen met haer cum
socijs landt off tot Brecht Henricx van Oostzaenen landt toe.
NO    Alidt Peetges met haer kinderen
ZW    Jannitgen Dircxdr.
 
 10-01-1586 blz. 52  
Gerijt Jong Claesz schuldich 
aen Michiel Jansz van Langedijck
die somme van 438 uijt saecke van coope van een madt landts
leggende int opperendt van de meed in Maerte Jans weer, streckende
voorts van Jan Brechten kinderen met haer cum socijs landt off tot
Brecht Henricx van Oostzaenen landt toe.
NO    Alidt Peetges met haer kinderen
ZW    Jannitgen Dircxdr.
Te betaelen eerst 20 op vastellavond eerstcomende ende die vorder
bloijvende reste op drie eerstcomende meydaeghen telcken een
gerechte derdendeel.
 
 03-01-1586 blz. 52 v 
Engel Jan Franssen voor hem zelve ende voor zijn zuster ende als
zoene ende voocht van Fije Jan Franszs weduwe zijnen moeder, ende
verclaerde hoe dat Jan Fransz zijne s.g. vader eertijts gepasseert
hadde ten behouve van Havick Jansz s.g. een constitutie van 11
sjaers, welcke constitutiebrieff staende de verleden oirlooge
vergaen ende te nijet geworden is maer nijet deur solutie ofte
betaelingen van voors. Jan Fransz (soe die voors. comparant
expresselijck bekende), van welcke voors. constitutiebrieff int
protocoll van Jan Barentsz doen tertijt Schout tot Assendelft
berustende onder den jegenwoirdige Schout zijnen zoon.
Zoe hij comparant mede bekende geschreven stonde zoe den teneur
hijer inne geinsereert volcht. 
"Ick Jan Fransz kenne schuldich te wezen Haevick Jansz 11 sjaers
ende staet op een stucke landts groot wesende derdalff koeven
leggende in de ban van Assendelft daer naeste lenders van zijn
ZW    Maerten Pieter Dircx met Pieter Bouwesz met heur even
     knije
NO    Haevick Jansz,
streckende van Haevick Janszs lant off tot aen Jan Outgerszs lant
toe leijt mede in Jan Outgersz weer. Dese pacht is gecoft voor 200
min twee.
Jan Baerntsz Schout het principael hijer oft bezeegelt ten presentij
van Schepenen hijer nae genoempt Gerit Huijgens, Baert Jansz opten
8e dach in aprill anno 1561."
Comparant beloeft midtsdezen alle jaeren alsnoch die voorn. losrente
te betaelen, hooftgelt 198 aen Claes ende Gerit Haevicx zoonen.
Onderpande tvoors. stucke lants van derdalff koeven.
 
 12-01-1586 blz. 53 v 
Vercoop, Dirck Claesz voor hem zelven Egge Willemsz als man ende
voocht van Nijes Claesdr ende Cornelis Lourisz vant Hooff als
gecooren voocht van Engel Engelsz naegelaeten weeskindt van Engel
Claesz vervangende ende haer starckmaeckende voir Lijsbeth Claesdr
(nochtans daer mede present zijnde) altesaemen erffgenamen van Claes
Claesz van Dijck
aen Cornelis Pieter Jutten 
die gerechte helft van een stucke landt genaempt "het Sant landt"
groot diezelve helft mettet riedt landt naer advenhant dar
toebehoerende anderhalf madt leggende onderdeel ende gemeen met
Gerit Claes van Dijcx volck int zuijt endt, streckende voorts van
Lijsbeth Claes ende Comen Jannen lant off totte Meer toe.
Z     Griet Jan Dircxz weduwe ende Henrick Maertsz cum socijs
     als bruijckers
N     Cornelis Pietersz met zijn zusters.
Midts dat Cornelis Pietersz tot zijnen laste zal nemen 250
hooftpenningen staende van 13 sjaers competeerende Willem Pouwells
tot Amsterdam.
 
 12-01-1586 blz. 54 v 
Vercoop, Dirck Claesz voor hem zelven Egge Willemsz als man ende
voocht van Nijes Claesdr ende Cornelis Lourisz vant Hoff als
gecooren voocht van Engel Engelsz naegelaten weeskindt van Engel
Claesz vervangende ende haer starckmaeckende voor Lijsbeth Claesdr
(nochtans daer mede present zijnde) altesaemen erffgenamen van Claes
Claesz van Dijck
aen Claes Pietersz
een stucke landts genaempt "die Campen" groot twee maeden gelegen
buijtendijcx.
NO    den Dijck
ZW    den Poell
ZO endt  Bouwen Jan Claessen
NW endt  Jan Baerents volck mette Crommeniers.
 
 13-01-1586 blz. 55 v 
Pieter Jansz de Jonge onsse jegenwoordige Schout ter eenre ende
Claes Jaspersz ter andere zijde
bekenden geroijlt gemangelt ende gepermiteert te hebben
dat die voors. Pieter Jans de Jonge zal hebben vande voors. Claes
jaspersz twee ackeren veen landts tesaemen groot 219 roeden leggende
in Flooren weer voor des voors. Schouts huijs uijt, streckende van
den Delft off tot Jong Aerenden acker toe.
NO    Roeloff Jaspersz
ZW    Thamis Dircxz.
Noch een stucke landts leggende int zelve weer groot 388 roeden.
NO    Jong Aerent
ZO endt  Jan Floren
ZW    Jong Aerent voors. met Roeloff Jaspers leen landt tesaemen
NW endt  Thaemis Dircxz met Jong Aerent voors.
Daer voore zal die voors. Claes Jaspersz hebben een stucke landts
groot 410 roeden leggende buijt Caijck leggende in Aris Jan Aeris
weer, ende dat met zijn uijterdijck ende werckweere als gebuijeren
landen daer toe behoerende.
NO    Stoffel Warnaersz
ZO endt  Jan Pierke Neelen
ZW    Nijel Beerten
NW endt  Maerten Allertsz.
Ende bekende Claes Jaspersz dat dese voors. parceelen van landen in
Floren weer gelegen onder andere mede met meer andere landen
verhypotheecqueert te zijn onder seeckere los renten die nochtans
eenen Jong Aerent Maertsz in zeeckere coope van landen tegen die
voors. Claes Jaspers gedaen tot sijnen laste genomen heeft te
supporteeren daer van nochtans die voors. Claes Jaspersz mitsdezen
die voors. Pieter Jansz de Jonge te indemneeren bevrijen costeloos
ende schadeloos te houden.
Onderpande het voors. stucke landts in Aris Jan Aeris weer.
Soe hebbe ick Pieter jansz de Jonge schout voors. over mijn zelven
mijn zeegel hijerbeneden aengehangen in tegenwoordicheijt vande
schepenen die desen midts zij zelver geen zeegel en gebruijckende
onderhanteijckent hebben. Ende hebben daerboven Pieter pietersz van
Crommenije schout tot Uijtgeest onsse naegebuijeren officier dit
over ons bezeegelen.
 
 16-01-1586 blz. 56 v 
Huwelicxen voorwaerden tusschen Jan Geritsz ter eenre ende Cornelia
Joosten dochter ter andere zijde.
 
 17-01-1586 blz. 57  
Vercoop, Jan Willemsz voor zijn mede erffgenaemen van zijn vader
aen Cornelis Pieter Jutten
een stucke landts groot een halff morgen ende ses roeden leggende
int Vroon weer.
NO    Trijn Jan Cornelis Aerians weduwe met haer kinderen
ZO endt  Pieter Heeren
ZW    Cornelis Pietersz zelver
NW endt  die Caijck.
 
 19-01-1586 blz. 57 v 
Claes Cornelis Nommen oudt 50 jaeren, Gerit Engelsz oudt 35 jaeren,
rechtelijcken daer toe versocht zijnde ter instantie ende van wegen
Comen Jan Jansz omme te getuijgen hoe dat zij in den jaere
achtentzeventich inden herffs ten huijsse van Comen Jan Jansz daer
aen ende bij jegenwoordich zijn geweest dat de eersamen Henrick Jan
Duves s.g. lach in zijn ziecke bedde omtrent ses uren voor zijn
doot, welcke Henrick Jan Duves voorclaerde voor hem luijden
getuijghen dat hij vastelijck ende expresselijck wilde begeerden
maecten ende besprack Jacob Henricxz zijn jongste zoone voor uijt
zijne goeden alle jaers soe lange die voorn. Jacob soude leven die
somme van 50 ende dat overmidts dzelve zijne zoon Jacob voors.
beijde sinneloos ende spraeckeloos was. 
 
 02-02-1586 blz. 58  
Willem Garbrantsz schuldich
aen Allert Jansz
die somme van 58 ter causse van goede duechtelijcken verschoten
ende geleende penningen.
Belovende dzelve penningen onder trouwe ende eere wederomme te
betaelen ende deboursseren met behoerlijcke intereste vandijen tot
vermaeninge vande voors. Allert Jansz.
Onderpande zijn huijs hoeijhuijs ende werff leggende ende staende in
de Moellenbuijert, streckende voorts van sHeerenwech off totte laen
toe.
NO    Oetger ende Claes Dircxzs Laen
ZW    Cornelis Willem Aerenden. 
 
 04-02-1586 blz. 58 v 
Vercoop, Claes Jacobsz als eenige erffgenaeme van Cornelis Claesz
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter van Amstelredam
een bezeegelde losrente brieve, beginnende:
Ick Pieter Jansz Schout tot Assendelft doe cont allen luijden rch,
inhoudende een jaerlicxe losrente van 6 losbaer met 100 voor de
hooftpenningen spreeckende op Willem Huijgensz. Gehypothekeert op
een halve gaerde landts gelegen benoorden die Kerck int Blockhuijs
weer.
ZW    Jan Gaelen weer
NO    Dirck Huijsheers weer.
Bezeegelt ter presentie van Claes Dircxz ende Claes Pieters
Schepenen in date den 8e Augustus 1564.
Onderpande een stucke landts leggende in de Kerkbuijert beoosten die
Wech groot een koeven.
NO    Sijmon Jaepsz
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Trijn Roeloff die Backers
NW endt  Rissen worff.
Noch een veen acker genaempt "die Split camp".
NO    Roeloff Ballen
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Sijmon Jaepsz tOostzaenen cum socijs
NW endt  Aerent Claessen acker.
Noch een stolp acker.
NO    Lou Warnaers acker
ZO endt  Trijn Roeleven voors.
ZW    Trijn Roeleven voors.
NW endt  Roeloff Ballen.
 
 04-02-1586 blz. 59 v 
Vercoop, Claes Jacobsz als eenige erffgenaeme van Cornelis Claesz 
aen Ghijsbert Ghijsbertsz poorter van Amstelredam
een bezeegelde losrenten brieve, beginnende:
Ick Jan Baerentsz Schout tot Assendelft doen cont allen luijden rch
, inhoudende een jaerlicxe losrente van 3 losbaer met 50 voorde
hooftpenningen, spreeckende op Dirck Claesz als zoon ende voocht van
Hillegundt Claes weduwe zijn moeder rch. Gehypothekeert op een
stucke landts groot een half madt landts gelegen int noort eijnde in
Claes Dirck Haessers weer, streckende van den Delft off tot Aecht
Willems van Amstelredam heur lant toe. 
ZW    Hillegundt Claes weduwe voors. met haer kinderen
NO    Maerten Geritsz met zijn zuster ende broers.
Bezeegelt ter presentie van Jan Dircxz ende Claes Cornelisz
Schepenen tot Assendelft in date den 15e dach in januarij 1561.
Onderpande een stucke landts leggende inde Kerckbuijert beoosten die
Wech groot een koeven.
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Trijn Roeloff die Backers
NW endt  Rissen Worff.
Noch een veen acker genaempt "die Split camp".
NO    Roeloff Ballen
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Sijmon Jacobsz tOostzaenen cum socijs
NW endt Arent Claessen acker.
Noch een stolp acker.
NO    Lou Warnaers acker
ZO endt  Trijn Roeleven voors.
ZW    Trijn Roeleven voors.
NW endt  Roeloff Ballen.
 
 04-02-1586 blz. 60 v 
Vercoop, Claes Jacobsz als eenige erffgenaeme van Cornelis Claessen
aen Ghijsbert Ghijsbertsz poorter van Amstelredam
een bezeegelde losrente brieve, beginnende:
Ick Jan Baerentsz Schout tot Assendelft doen cont allen luijden rch,
inhoudende een jaerlicxe losrente van 6 losbaer met 100 voorde
hooftpenningen, spreeckende op Roeloff IJsbrantsz. Gehypothekeert op
een stucke landts leggende in de Kerckbuijert achter des voors.
Roeloff IJsbrantsz huijs, streckende van den voorn. Roeloff
IJsbrantsz worff off tot zuijt oostwaers aen Baltazar Roeloffszs
lant toe. 
ZW    Jan Garbrantsz Baning die waechmeester met zijn
     bruijcklant
NO    Risse Aerians weduwe met haer kinderen.
Bezeegelt ter presentie van Gerit Jansz ende Huijbert Dircxz
Schepenen in date den 26e dach in Julij anno 1562.
Onderpande een stucke landts leggende inde Kerckbuijert beoosten die
Wech groot een koeven.
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Trijn Roeloff die Backers
NW endt  Rissen Worff.
Noch een veen acker genaempt "die Split camp".
NO    Roeloff Ballen
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Sijmon Jacobsz tOostzaenen cum socijs
NW endt Arent Claessen acker.
Noch een stolp acker.
NO    Lou Warnaers acker
ZO endt  Trijn Roeleven voors.
ZW    Trijn Roeleven voors.
NW endt  Roeloff Ballen.
 
 04-02-1586 blz. 61 v 
Vercoop, Claes Jacobsz als eenige erffgenaeme van heer Cornelis
Claessen
aen Ghijsbert Ghijsbertsz poorter van Amstelredam
een bezeegelde losrenten brieve, beginnende:
Ick Pieter Jansz de Jonge Schout tot Assendelft doe cont allen
luijden rch, inhoudende een jaerlicxe losrenten van 6 losbaer met
 100 voorde hooftpenningen, spreeckende op Katrijn Dircxdr weduwe
van Cornelis Jan Baerenden. Gehypothekeert op een vervallen worff
gelegen besuijden die Kerck.
NO    Jongelincx volck
ZW    Pieter Vrericxz.
Bezeegelt ter presentie van Cornelis Dircxz vande Lange Laen ende
Jan Jansz Schepenen den 24e Novembris 1578.
Onderpande een stucke landts leggende inde Kerckbuijert beoosten die
Wech groot een koeven.
NO    Sijmon Jacobsz
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Trijn Roeloff die Backers
NW endt  Rissen Worff.
Noch een veen acker genaempt "die Split camp".
NO    Roeloff Ballen
ZO endt  Roeloff Ballen
ZW    Sijmon Jacobsz tOostzaenen cum socijs
NW endt Arent Claessen acker.
Noch een stolp acker.
NO    Lou Warnaers acker
ZO endt  Trijn Roeleven voors.
ZW    Trijn Roeleven voors.
NW endt  Roeloff Ballen.
 
 06-02-1586 blz. 62 v 
Vercoop, Willem Garbrantsz
aen Claes ende Gerit Garbrants zoonen zijnen broeders
anderhalf madt meed lants leggende in de Moellenbuijert,
midtsgaerders die uijterdijc daer toebehoerende.
NO    Aellert Aerntsz
ZO endt  Engel Jan Aeres kinderen
ZW    Huijch Claesz
NW endt  den Dijck.
Midts dat die copers voors. tot haeren laste sullen nemen 200
hooftpenningen staende opt voors. landt, daervan deene 100
competeert Jacob Jansz Roed ende dander 100 Jan Sijmons dochter.
 
 07-02-1586 blz. 63  
Vercoop, Jan Dircxz Huijgen nominie uxoris 
aen Louris Pietersz
drie ackeren landts daer van die twee leggen zijde aen zijde ende
die derde ter eijnde daer aen tesaemen groot een halff morgen int
noort endt, streckende voorts van Pieter Heertoegen landt off
noortwest waers tot Engel Henricxz landt toe.
NO    Arent Pietersz met zijn zusters
ZW    Claes Claesz Nommelen ende Arent cum socijs tesaemen.
Compareerde mede Louris Pietersz ende bekende tzelve voors. landt
wederomme vercoft te hebben aen Bouwen Pietersz.
 
 07-02-1586 blz. 63 v 
Oetger Dircxz schuldich
aen Trijn Jacobs, Allidt Jacobs dochteren ende Jan Jacobsz woenende
inde Ketel buijten Delft
een jaerlicxe losrenten van 14, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Heijntgen Dirck Heijnen laen"
groot derdalff koeven, streckende voorts vande Wech ende Willem
Gabben worff off tot Huijch Claesz landt.
NO    Roeloff Sijmons volck
ZW    comparant zelffs.
Borg is Claes Dircxz zijne broeder.
 
 07-02-1586 blz. 64 v 
Vercoop, Huijch Henricxz alias Comen Huijch voor hem zelven, Jan
Cornelisz mede voor hem zelven ende voor Cornelis Willem Bouwesz,
Jan Jansz mede voor hem zelve, Maerten Henricxz als man ende voocht
van Trijn Jansdr
aen die kinderen van Willem Jans zoon Jongelincx
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als hem luijden
comparanten ende elcx van hem bijsonder aengesturven is bij doode
ende overlijden van Griet Jans dochter hem comparanten moeije ende
oude moeije van landt sant huijs hoff.
 
 11-02-1586 blz. 65  
Claes Claesz Nommelen schuldich
aen Cornelis Geritsz Smit als oome en voocht van Willem Claesz zijn
broeders zoene
een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande derdalff madt meedts leggende in Claes Bouwes weer aende
Dijck voor Dirck Haesserden, streckende voorts van den Laegendijck
off tot Dirck Janttes landt toe.
NO    Willem Allerden cum socijs
ZW    Marijtgen Willem Claesz weduwe.
 
 11-02-1586 blz. 66  
Gerit IJsbrantsz onsse waechmeester schuldich
aen Cornelis Heijn Roeleven
een jaerlicxe losrenten van 12, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts groot twee maeden genaempt "Henrick
Geridtszs meedtgen" leggende in Claes Maerts weer.
NO    Aellidt Peetges met haer kinderen ende Sijmon Claesz
     tesaemen
ZO endt  Sijmon voors.
ZW    Cornelis Pietersz
NW endt  die Schout.
 
 14-02-1586 blz. 68  
Pieter Cornelis Aerians schuldich
aen die Arme Huijssitteren tot Assendelft
een jaerlicxe losrenten van 4.4.-., hooftgelt 60.
Onderpande twee Boechveegen groot tsamen zeven hondt landts gelegen
in Jancke Maerts weer, streckende voorts van Sijmon Claeszs, Gerit
IJsbrantsz ende Trijn Dirck Everts worff ven off totte Delft toe.
NO    Jongelincx volck
ZW    Tamis Dircxz met Henrick Jan Duves kinderen.
 
 14-02-1586 blz. 68 v 
Aerian Aernt Claessen
aen Jan Woutersz
een stucke landts groot een halff morgen leggende achter Jan Baerts
worff, streckende voorts van de worff off tot Aeff Wouter Jan Baerts
lant toe.
NO    Pieter Claes Ponssen van Oostzaenen cum socijs
ZW    Anna Duijff Wouters met haer kinderen.
 
 17-02-1586 blz. 69  
Claes Cornelisz Gorter voor hem zelve ende als zoone ende voocht van
Hillegundt Cornelis Claeszs weduwe schuldich
aen Grietgen ende Annitgen Ghijsberts dochters woenende tot
Amsterdam
een jaerlicxe losrente van 4, hooftgelt 50.
Onderpande die helft van een stucke landts gemeen met Wijberich
Bieren, groot die zelve helft twee koeven leggende in Bieren Weer.
NO    Reiaelen volck
ZO endt  Jan Engelsz
ZW    Claes Allerden volck
NW endt  Dirck Bieren volck.
Borg is Claes Jacobsz.
 
 04-03-1586 blz. 69 v 
Cornelis Claesz Moeij Duven schuldich
aen Comen Jan Jansz ende Jan Jansz Peet
een jaerlicxe losrenten van 16, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Hammen ventgen" groot drie
koeven.
NO    Sijmon Claes Dirck Maerts
ZO endt  Brechte Henricx met haer kinderen van Oostzaenen ende
     Maerte Jans volck tesamen
ZW    Brecht met haer kinderen voors.
NW endt  IJsbrant Jonge Jans.
 
 03-03-1586 blz. 70  
Willem Garbrantsz schuldich
aen Jacob Pietersz poorter van Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande zijn huijs hoeijbarch ende werff, leggende ende staende
bij de Moellen aende noortoost zijde ende noortwest eijnde beslooten
in Heijntgen Dirck Heijnen laen toecommende Oetger ende Claes
Dircxzoonen.
ZW    Cornelis Willem Aernden
ZO endt  die sHeerenwech.
 
 10-03-1586 blz. 71  
Vercoop, Griet Comen Duven geassisteert met Willem Garbrantsz haeren
voocht in dezen
aen Jan Engelsz
een stucke landt groot drie hondt landts leggende after Trotten die
Smits uijt.
NO    Piet Ham
ZO endt  die Delft
ZW    Aerian Aerntsz
NW endt  Jan Brechten kinderen.
Compareerde mede Aerian Aerntsz ende bekende vercoft te hebben
aen Jan Engelsz
een campe veens leggende binnen die Reeff in Joosten weer groet 200
roeden.
NO    Baert Jan Gaelen
ZO endt  Sijmon Claesz
ZW    Jannitgen Maertens
NW endt  Cloussen volck.
Noch een ackertgen veens genaempt "die Vijver camp" leggende achter
Offelaets uijt groet 208 roeden.
NO    Oetger Dircxz
ZO endt  Jannitgen Maertens
ZW    Maerten Ghijsberden
NW endt  Griet Comen Duven voors.
 
 18-03-1586 blz. 72  
Willem Claesz Overdijcken schuldich
aen Grietgen ende Annitgen Ghijsberts dochteren woenende tot
Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groot drie koeven genaempt "die
noortzijde vande Groote ven" leggende Buijtenhuijssen, streckende
voorts vande sHeerenwech off tottet tIJe toe.
N     Willem Claesz zelffs
Z     Jan Caijcken volck.
Borgen zijn Cornelis Pieter Jutten ende Jacob Pouwelsz.
 
 21-03-1586 blz. 73  
Aeres Geritsz van Crommenie als voocht van Hillegundt Geritsdr
weduwe van Henrick Willemsz zijnen zuster met Jacob Lijclaesz als
voocht van Nelle Henricx des voorn. Hillegundts dochter geprocreert
bij de voors. Henrick Willemsz ter eenre, ende Cornelis Willemsz soe
voor hem zelve als voor zijn moeder broeders ende zusters ter andere
zijde
respective erffgenaemen van Willem Claesz vanden Nuwendam ende
bekende wel ende wettelijcken geschift gescheijden ende gegrontdeelt
te weezen inder manieren hijer nae volgende:
Eerst dat Hillegundt Henrick Willems weduwe met haer kindt voors.
sullen hebben
topperendt van "Marijssen ven" groot vier koeven, streckende van
Graeuwerts ven off tot Marijtgen Willem Claeszs weduwe ende haer
kinderen landt toe.
ZW    Aechte Neellen weer
NO    Dirck Jansz ende Neel Willem Bouweszs weer.
Mette laste van een renten van 5 sjaers staende tegen een penning
twintich, competerende Huijch Maertsz opt Hoff.
Noch tgerechte vierdepaert int sgaders tzesthienendeel van drie
vierdepaerten van 900 roeden landt wesende die suijderste streeck in
een stucke meed landts genaempt "die Camp" leggende bijdes voors.
Marijtges huijs ende is tgeene die voorn. Hillegundt met haer kindt
angedeelt ende te loote gevallen is.
Ende die Cornelis Willemsz met zijn consorten sullen hebben
het uijterendt van "Marijssen ven", streckende van Hillegundt Gerits
met haer kinderen voors. landt off totten Leegendijck toe.
ZW    Aechte Neellen meed
NO    Claes Claesz Nommelen.
Mette laste van 6 sjaers losbaer met 117, competeerende Huijch
Maertsz opt Hoff.
Noch een stucke landts genaempt "die Geers" leggende int Dam weer,
streckende voorts van Cornelis Henrick Willem Henricx landt off tot
Cornelis ende Engel Henricx zoonen landt toe.
NO    Sijmon Aerent Cuijpers
ZW    Jan Willemsz als bruijcker.
Mette laste van 200 hooftpenningen int twee verscheijden
constitutien begreepen daer van deene 100 competeert Cornelis
Pieter Jan Baerents ende dander 100 Vrerick Jacob Willemsz.
Noch die drie vierdepaerten inne der voors. sestiendendeel vandien
vande voors. 900 roeden landts inde campe voor verhaelt ende is
tgeene dat die voors. Cornelis Willemsz met zijn consorten
aengedeelt ende te loote gevallen is.
Welverstaende dat zekere verscheijden perceelen uijterdijcken hijer
nijet gespecificeert zijnde daer nochtans die voors. Hillegundt met
haer dochter van weegen haeren man ende vader respective inne
besturven waren ende bijde voors. Cornelis Willemsz inder voors.
qualite van wijlen Henrick Willemsz in zijn leven voor soe veele hem
Henrick oock aen besturven waeren bij toverlijden van Neelle
Willemsdr zijn halve zuster mette laste van 100 competeerende die
voors. Huijch Maertsz opt Hoff gehypothekeert opt stuckgen
uijterdijck leggende bij Dirck Allertszs huijs. 
 
 25-03-1586 blz. 74  
Vercoop, Jan Engelsz als man ende voocht van Cornelia Ghijsberts
dochter
aen Aerian Aerntsz
een stucke landts groot drie hondt landts leggende in Aernt Claesz
weer.
NO    Jan Engelsz zelffs
ZO endt  den Delft
ZW    Michiel Jansz
NW endt  Aerian voors.
Midts dat Aerian voors. tot zijne lasten sal nemen 4.4.-. sjaers
staende als losrente opt voors. landt.
Ende noch een acker landts groet 100 roeden leggende in tzelve weer.
NO    Jan Wouten
ZW    Aerian voors.
ZO endt  Aerian voors.
NW endt  den Delft.
Compareerde mede Jan Adriaensz als man ende voocht van Marijtgen
Ghijsberden ende bekende vercoft te hebben 
aen Aerian Aerntsz
een stucke landts groet 335 roeden leggende achter die voorn.
Aerians huijs int zelve weer, streckende voorts vande voors. worff
off tot Aerians zelffs landt toe.
NO    Claes Jan Costers
ZW    Michiel.
Midts dat Aerian voors. tot zijne lasten sal nemen 4.5.8. sjaers
losrenten, staende opt voors. landt.
 
 26-03-1586 blz. 75  
Testament van Derck Pietersz leggende in zijn ziecke bedde ende Imme
Ponciaens dochter zijn huijsvrouwe.
Ende ordonneeren mitsdezen malcander reciproce als dat langstlevende
vande eerst stervende sal hebben alle die goeden van de eerst
stervende. Alle die goeden vande eerst stervende huijs hoff land
sandt roerende ende onroerende goudt silver gemunt ende ongemunt
poth ende ketel schuttel ende leeppel van all is all nijet
uijtgezondert.
Ende Annitgen Mr. Ponsiaen Willemszs weduwe moeder vande voors. Imme
Ponsiaens dochter, daer mede present zijnde verclaert haer uijterste
wille te weessen oft gebuerden dat die voors. Imme haer dochter voor
haer haer testatrice ende die voors. Dirck Pietersz quaeme te
sterven sonder kindt oft kinderen achter te laeten, dat alsdan in
sulcke gevalle die voorn. Dirck Pietersz sal mede eijgelijck ende
erffelijck comen te erffven in haeren testatrice goeden bij
representatie inde plaetze vande voors, Immitgen Ponsiaens dochter.
 
 02-04-1586 blz. 76  
Testament van Jan Dircxz Tamissen, mede broeder in Raede met Marij
Dircx dochter zijne zuster.
Alle goeden gaen naer de langstlevende.
 
 04-04-1586 blz. 77  
Testament van Jan Geritsz oudt Schepen.
Als dat naer zijn overlijden het kindt ofte kinderen van Henrick
Jansz sullen beerffven in alle die goeden die hij testateur metter
doot ontruijmmen ende achter laeten zal ende dat in de plaetze van
de voors. Henrick Jansz zijnen zoone bij representatie om sekere
oirsacke hem testateur daertoe mouverende, namentlijck deurt quaet
leven ende ongeregelheijt vande voors. Henrick zijnen zoone die
welcke apperentelijcken schijnt zijn wijff ende kinderen tot extreme
noot ende armoede te willen brengen.
 
 04-04-1586 blz. 78  
Testament van Katrijn Jans dochter.
Zij maeckt en institueert haer vader Jan Geritsz tot haeren
universale erffgenaem.
 
 04-04-1586 blz. 79  
Dit sijn die persoonen die dit tegenwoordige jaere 1586 beginnende
tvrijdaechs naer paessche toecomende ende eijndende tvrijdaechs naer
paessche anno 1587 Schepenen ende Schotvangers mijnre heerlijckheyt
van Assendelft wezen zullen.
        Schepenen:
Int Brouckvierndeel        Cornelis Willemsz
Int Kerckvierndeel         Oetger Dircxz
        Wouter Claesz
Int Woudtvierndeel         Jonge Aernt Maertsz
Int Nesvierndeel          Claes Pietersz Coen
        Schotvangers:
Int Brouckvierndeel        Henrick pietersz
Int Woutvierendeel         Willem Woutersz
Int Nesvierndeel          Wouter Joosten.
     Cornelis heere van Assendelft Heemskerck rch.
 
 29-04-1586 blz. 80  
Maerten Allertsz van den Dijck schuldich
aen Emeerents ende Katrijn Claes dochteren naegelaten weeskinderen
van Claes Sebastiaensz tot Crommenije
een jaerlicxe losrenten van 19.17.6., hooftgelt 300.
Onderpande drie koeven gemeen mette comperants voors. kinderen
leggende achter zijn worff in Jancke Maerts weer, streckende van de
worffven off tot hem Comparants zelffs lant toe.
NO    Aellidt Peetges met haer kinderen
ZW    comparant met zijn kinderen ende Jan Floren. 
 01-05-1586 blz. 81  
Jan Dircxz Tamissen oudt Schepen schuldich
aen Cornelis Jacob Cornelisz van Amsterdam
die somme van 600 te onderhouden met een jaerlicxe losrenten 
37.10.-.
Onderpande een stucke landts genaempt "dat Vliets meetgen" groot
derdalff madt landts leggende in Tamissen weer, Streckende voorts
van Hernricken kinderen landt off totte Vlietssloot toe.
NO    Errem Gerit die Boets met haer kinderen ende die kinderen
     van Henrick Jan Duves tesamen
ZW    Jan Jansz Peet.
Noch een stucke landts genaempt "tSmeekoeven" groot twee koeven
toecomende Tamis Dircxz ende dat bij consent ende expres believen
van de zelve Tamis leggende ande Kerckwech, streckende voorts vande
voors. Wech off noortwestwerts tot Schouten landt toe.
NO    Cornelis Henricxz
ZW    Maerten Dirck Cillen.
Borgen zijn Tamis Dircxz ende Dirck Tonisz comparants respective
broeder ende zuster zoone.
 
 02-05-1586 blz. 82  
Vercoop, Claes Jacobsz als universaele erffgename van Cornelis
Claesz schoolmeester tot Crommenie
aen Jan Aeriansz houtcoper ende poorter van Amstelredam
een bezeegelde lijffrenten brieff van 3, losbaer met 50 voort
hooftgelt, beginnende:
Ick Pieter Jans de Jonge Schout tot Assendelft rch beseegelt in
tegenwoordicheijt van Wouter Claesz ende Ghijsbert Cornelisz
Schepenen tot Assendelft in date de 25e dach in meij anno 1579 deur
de welcke deze onsse letteren getransfigeert deur teecken ende
beseegelt zijn.
 
 06-05-1586 blz. 82 v 
Jan Oetgersz ende Oetger Jansz schuldich
aen die kinderen van Jan Gerit Arentsz woenende in den banne van
Haerlemerlijde
een jaerlicxe losrente van 12, hooftgelt 200.
Onderpande eerst Jan Outgersz een stucke landt genaempt "die
Boeveech" groot een madt landts leggende in Baerte Vonden weer.
NO    Havick Jansz kinderen
ZO endt  Oetger Jansz ende Jan Maertsz
ZW    Maerten Pieters Heijsers volck
NW endt  Havicken volck voors.
Ende Oetger Jansz die helft van een stucke landts int zelffde weer
gelegen ende is mede genaempt "die Boeveech" groot een madt landts.
NO    Havicken volck
ZO endt  Havicken volck
ZW    Maertens volck
NW endt  Jan Oetgersz voors.
 
 20-05-1586 blz. 83 v 
Michiel Jansz schuldich
aen Sijmon Jacobsz 
een jaerlicxe losrenten van 39.10.-. die staen sullen ten lijve
van Brechte Henricx dochter des voors. Sijmons schoonmoeder oudt
wesende 75 jaeren, welcke lijffrenten hij comperant alle jaere
geduijerende soe lange de voors. Brechte int leven zal weezen
beloeffde te betalen.
Onderpande alle alsulcke eijgendoome als hij comparant heeft in een
stucke landts genaempt "Pouwels ven" gelegen in Aernt Claessen weer,
streckende van Sijmon Dirck Maerts lant off tot Cornelis Moeij Duven
lant toe.
NO    Pieter Claesz Pons van Oostzanen
ZW    Pieter Claesz Pons van Oostzanen.
 
 09-05-1586 blz. 84  
Vercoop, Schout ende Schepenen
aen Mr. Jan Duvesz van Amsterdam nu ter tijt woenende tot Haerlem
die gerechte thiende paert van een weer landts (uijtgenomen die
Boeffveech int zelve weer toebehoerende Havick Jan Duves erffgenamen
hijer nijet onder begreepen) genaempt "Derck Jan Baernts weer",
streckende van tIJe off totte Meer toe, groet in als achtien morgen,
leggende onderdeel ende gemeen met Brecht Henrick Jan Duves oft haer
kinderen ende mette kinderen van Jan Duvesz Smoer. Sulcx den voors.
Mr Jan Duvesz tselve thiendepaerts landts bij executie van Justitie
vande gerechte voors. gecoft heeft ten prouffijte vande gemeene
crediteuren van Anna Henricx weduwe van Cornelis Jansz Smoer van
Amsterdam.
 
 22-05-1586 blz. 84  
Cornelis Jongelincx schuldich
aen Aellert Pouwelsz poorter tot Haerlem
een Jaerlicxe losrente van 6.10.-., hooftgelt 100.
Onderpande een madt landts genaempt "die Splitveen" leggende in
Jongelinx weer, streckende van Jan Jan Roen lant off tot Claes
Jongelincx lant toe.
NO    Marij Steffens met haer kinderen
ZW    Jannitgen met Marijtgen Reiaelen dochters.
Borg is Jan Willemsz Jongelincx voor de voors. Cornelis Willemsz.
 
 24-05-1586 blz. 85 v 
Vercoop, Willem Garbrantsz
aen Jan Aerntsz houdtcoper ende poorter van Amstelredam
een huijs hoeijhuijs ende werff gelegen bij de Moellen.
NO    Oetger ende Claes Dircx zoonen
ZW    Cornelis Willem Aernden.
 
 27-05-1586 blz. 86  
Vercoop, Claes Jansz Reiael ende voor zijn mede zusters en
consorten.
aen Dirck Dircxz van de Lange Laen
een stucke landts leggende buijt Caijck in Lijclaes Pieter Jan
Arents weer, streckende voorts van Cornelis Heijn Roeleven lant off
totte Caijck toe.
NO    Trijn Heijnen met haer kinderen ende Pieter Lijclaeszs
     kinderen tesamen
ZW       Maerten Geritges.
 
 13-06-1586 blz. 86 v 
Sijbout Cornelisz schuldich 
aen Cornelis Jacobsz Cuijper, Claes Jansz, Jan Jansz ende Willemtgen
Jansdr woenende tot Amsterdam
een jaerlicxe losrente van 10.10.-., hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landts genaempt "Peette moeijs meetgen" groet
vijff hondt lants leggende in Claes Bouweszs weer.
NO    Pieter Allertsz vande Laen
ZO endt  Neel Ghijssen
ZW    Rijssen volck vanden Dam
NW endt  Claes Claesz Nommelen.
 
 13-06-1586 blz. 87  
Wouter Claesz mede broeder in Schepenampte schuldich
aen Stijn Aerents dochter
een jaerlicxe losrenten van 7. hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groot een madt landts leggende in
Roelke Baerts weer binkaijck.
NO    Brecht Henricxdr met haer kinderen van Oostzaenen
ZO endt  Aechte Joosten
ZW    Anna Duijff Wouters met haer kinderen
NW endt  die Oostzaners voors.
Borg is Baert Claesz zijn broeder.
 
 17-06-1586 blz. 88  
Gerit Jonclaessen woenende aende Meerdijck schuldich
aen Claesgen ende Machteltgen Pouwel Claeszs dochteren
een jaerlicxe losrente van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande drie hondt landts leggende gemeen in Hammen meed ende
weer met Sijmon Claesz ende Piet Ham.
NO    Sijmon voors.
ZO endt  IJsbrant Jonge Jans
ZW    Alidt Peetges met haer kinderen
NW endt  Piet Ham.
 
 17-06-1586 blz. 89  
Gerit Jonclaessen schuldich
aen Comen Jan Jansz als actie ende transpoort hebbende van Michiel
Jansz van Langedijck
die somme van 455 uijt zaecke van coope van een madt landts
leggende int opperend vande meed in Maerte Jans weer, streckende
voorts van Jan Brechten kinderen met haer cum socijs lant off tot
Brecht Henricx van Oostzaenen landt toe.
NO    Alidt Peetges met haer kinderen
ZW    Jannitgen Dircxs
 
 17-06-1586 blz. 89 v 
Vercoop, Cornelis Garbrant Florisz
aen Jan Joosten
een stuckgen landts groot een hondt landts leggende opte
Vlietssloot.
ZW endt  Jan Claes Lonckes kinderen 
NW    Machtelt vant Hoff
NO endt  Cornelis Florisz.
 
 17-06-1586 blz. 90  
Vercoop, Claes Aerntsz als zoone ende eenige erffgename van Aernt
IJsbrantsz s.g.
aen Griete Pieters Ruijsken dochter weduwe van Jan Claessen Bout
poortersse tot Amstelredam
een beseegelde losrenten brieff inhoudende eenen jaerlicxe losrenten
van 6 sjaers losbaer den penning twintich, beginnende:
Ick Henrick Geritsz Schout van Assendelft die condt rch. Spreckende
op Henrick Egbertsz gehypotequeert op twee gaerden landts leggende
doergaende in Pieters weer in den ban van Assendelft streckende
vanden Laegendijck off tot aen Twisch toe.
Z     Berckeroedts volck tot Haerlem
N     Griet Geridt Henricx weduwe met haer kinderen.
Beseegelt ten overstaen van Roeloff Sijmonsz ende Claes Cornelisz
als Schepenen tot Assendelft in date den 28e dach in Auguste int
jaer ons heeren 1551.
 
 17-06-1586 blz. 91  
Pieter Jan de Vriessen schuldich
aen Dieuwer Pieters dochter weduwe van Hekers Jansz poortersse tot
Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 8, hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groot anderhalft morgen ende 27 roeden
leggende achter die Kerck, streckende voorts van Cornelis Pieter Jan
Barents warff off tot Huijch ende Duijff vant Hoffs landt toe.
NO    Roeloff Ballen ende Lijsbeth Huijgen
ZW    die kinderen van Claes Aerentsz tot Amstelredam.
 
 17-06-1586 blz. 92  
Vercoop, Jan Joosten als man ende voocht van Griete Claesdr ende
Cornelis Jan Floren als man ende voocht van Trijn Claesdr
aen Allert Jansz Cloussen
een huijs ende worff leggende ende staende in de Kerckbuijert,
streckende voorts van de Wech off totte belenders landt toe.
NO    Cornelis Moeij Duven
ZW    Warnaer Harmentsz.
 
 20-06-1586 blz. 93  
Bouwen Pieterz schuldich
aen Ghijsbert Ghijsbertsz Born poorter tot Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 24, hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "Mannen ven" groet 792 roeden
in de Mannen weer.
NO    Claes Jonge Bouwes met Cornelis Pietersz
ZO endt  Neel Ghijssen met Maerten Henrick Ghijssen
ZW    Mr. Dirck van Beeckesteijn tot Haerlem
NW endt  Anna Henrick Ghijssen.
Noch een acker landts groet 200 roeden leggende opte Ackersloot,
streckende voorts van den Delft off tot Roeloff Sijmons kinderen
landt toe.
NO    Machtelt Heeren
ZW    Waelich Evertsz.
Noch twee ackeren landts opte andere zijde vande voors. Ackersloot
in Claes Bouwes weer, groet tesamen 300 roeden, streckende voorts
van hem comparants cum socijs landt off tot Pieter Hartogen landt
toe.
ZW    Aernt Heijn cum socijs ende Claes Nommelen.
Borgen zijn Cornelis Henricxz ende Engel Roeloffsz.
 
 17-06-1586 blz. 94  
Vercoop, Cornelis Claes Jan Roen ende Ghijsbert Cornelisz
aen Claes Havicxz
een stucke landts groot drie maeden min een hondt leggende in Jaep
Heijnen weer.
NO    Marijtgen Gerit Jan Baerts ende Cornelis Dircxz van de
     Lange Laen
ZO endt  Neel Willem Jaep Heijnen weduwe met haer kinderen
ZW    die kinderen van Roeloff Sijmonts
NW endt  Trijn Heijnen met Jacob Engelsz.
 
 17-06-1586 blz. 95  
Claes Havicxz buerknecht schuldich
aen Cornelis Claes Jan Roen
die somme van 300 uijt saecke van custinge van een stucke landts
gelegen in Jaep Heijnen weer, te betaelen op twee die eertscomende
maije daegen telcke die gerechte helft.
een stucke landts groot drie maeden min een hondt leggende in Jaep
Heijnen weer.
NO    Marijtgen Gerit Jan Baerts ende Cornelis Dircxz van de
     Lange Laen
ZO endt  Neel Willem Jaep Heijnen weduwe met haer kinderen
ZW    die kinderen van Roeloff Sijmonts
NW endt  Trijn Heijnen met Jacob Engelsz.
 
 06-07-1586 blz. 95 v 
Vercoop, Jan Jansz Roon
aen Pieter Geritsz eertijts Schout vant Hoffambocht nu mede woenende
tot Assendelft
een oude werff leggende in de Kerckbuijert.
NO    Jan vant Laentgen kinderen
ZW    Proijen 
NW endt  Proijen
ZO endt  Meijnerts volck.
 
 10-07-1586 blz. 96  
Testament van Jannitgen Dircxdr weduwe van Maerten Dirck Maerts
leggende in haer ziecke bedde
Justitueert tot haeren universaele erffgenamen alle haeren broeders
kinderen hooft voor hooff ende effen nae.
 
 27-07-1586 blz. 97  
Vercoop, Aecht Willemsdr weduwe van Dirck Claes van Zaenen
geassisteert met Willem Dircxz haeren outste zoon ende voocht ende
voor haeren kinderen
aen Mr. Willem Bardessz poorter tot Amstelredam
twee stucken landts leggende zijd aen zijde genaempt "die Trint
vennen" groet vijfftalff madt landts gelegen opte Zijdwindt.
O     Meijnert Cornelisz
Z endt  Comparante zelffs
N endt  die banscheijt van Assendelft ende Crommenije
W endt  Baert Nijeskes tot Wormer.
 
 03-08-1586 blz. 97 v 
Vercoop, Ghijsbert Geritsz van Assendelft nu ter tijt woenende tot
Haerlem
aen Jan Geritsz, Claes Jansz Reael ende Baert Jansz Gaell
een stucke landts groot twee koeven genaempt "Alle Vroeden ventgen",
streckende van Claes Heijnen oude worff die nu gepossedeert werdt
vij Cornelis Jan Floren totden Delft toe.
NO    Jan Gerit Huijgen
ZW    Jongelincx volck.
Ende compareerden Jan Geritsz, Claes Jan Reael ende Baert Jans Gaell
ende bekenden het voors. landt weder vercoft te hebben, aen Gerit
IJsbrantsz.
 
 04-08-1586 blz. 98 v 
Vercoop, Cornelis Pietersz woenende tot Wijck ant Duijn
aen Jan Heijn vant Veer
die gerechte derde paert van een stucke landts genaempt "Gaeijllen
ven" groet dzelve derde paert twee koeven leggende onderdeel ende
gemeen met Jaep Claessen kinderen ende Aechte Cornelisdr
Buijtenhuijssen.
N     Guert Jan Huijgen met haer kinderen ende Jan Claessen
     volck
Z     Machtelt Louris dochter vant Hoff.
 
 05-08-1586 blz. 99  
Jacob Claesz Cuijper woenende tot Amstelredam als eertijts getroudt
hebbende Cornelia Jan Willemszs dochter zijn overleden huijsvrouwe
schuldich
Trijn Claes Aeres weduwe van Havick Jansz
een jaerlicxe losrente van 9, hooftgelt 162.
Onderpande die helft van een stucke landts genaempt "Cassen ven"
groet dzelve helft drie koeven leggende onderdeel ende gemeen met
Lijsbeth Jan Willemszs dochter Buijtenhuijssen, streckende vandt
tIJe off totte Uijtwech toe.
ZW    Duijff Jan Duves Roellenven
NO    Willem Claes Overdijcken.
 
 08-08-1586 blz. 100  
Vercoop, Louris Harmensz met Fije Cornelisdr zijn jegenwoordige
huijsvrouwe
aen Claes Cornelisz des voors. Fijen broeder
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als die voorn, Fije
Cornelis dochter bij doode van haeren vader ende moeder respective
aen ende op besturven is van lant sant huijs ende hoff van all is
all egeen ter werlt uijtgesondert.
 
 12-09-1586 blz. 100 v 
Vercoop, Pieter Claesz van Jhisp als man ende voocht van Marij
Henrick Ghijssen
aen Maerten Henrick Ghijssen zijn comparants voors. huijsvrouwen
broeder
twee ackeren veen leggende in Mannen ende Jonge Bouwens weeren groot
300 roeden.
Eerst de acker in Mannen weer:
NW endt  Aechte Neelen volck
ZW    Cornelis Thijssen
ZO endt  Claes Nommelen
NO    Bouwen Pietersz.
Ende de acker in Jonghe Bouwens weer:
NO    Claes Bouwensz
ZO endt  Dirck Jansz
ZW    Claes Bouwensz voors.
NW endt  Maerten voors. cum socijs.
 
 25-09-1586 blz. 101  
Jan Gerit Huijgen schuldich 
aen Lambrecht Reijers woenende binnen Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande vier vijffde paerten van een stucke landts genaempt
"tCorte Meetgen" groot twee maeden daer van hij comperant tander
vijffde paert in erffhuijere possiderende vande Cannonnisce opten
Houffve van Engmondt leggende int Groote weer.
ZO endt  Oetger Dircxz cum socijs
NO    IJsbrant Jonge Jans cum socijs
ZW    Jan Allerts volck cum socijs
NW endt  IJsbrant Jonge Jans cum socijs
Borgen zijn Cornelis Claes Jan Roen ende Huijch Dirricx zoon.
 
 03-10-1586 blz. 102  
Vercoop, Claes Garbrantsz voor hem zelve ende oock voor zijn broeder
Gerit Garbrantsz
aen Jan Gerit Huijgen woenende aen de Meerdijck
anderhalff madt meedts landts midtsgaders die Uijterdijck daer
toebehoerende leggende in de Moelenbuijert.
NO    Aelbert Arentsz
ZO endt  Engel Jan Areszs kinderen
ZW    Huijch Claesz
NW endt  den Dijck.
Midts dat die voors. Jan Gerit Huijgen tot zijnen laste nemen zal 
200 hooftpenningen staende opt voors. lant, daer van deene 100
competeert Jacob Jansz Roed ende dander 100 Jan Sijmons dochter
tot Amsterdam.
 
 07-10-1586 blz. 102 v 
Vercoop, Ghijsbert Ghijsbertsz Born
aen Dirck ende Gerit Thoenis zoenen gebroeders midtsgaders
Hillegundt Thoenis dochter haer mede zuster
dhelft van een stucke landts groot drie hondt lants genaempt "die
Delft camp", streckende voorts van den Delft off tot Aelbert Arents
landt toe.
NO    Engel Jan Areszs kinderen met Vrou Pierke Jacobs tesamen
ZW    Jan Dirck Everts met Claes Pieter Heijnen.
 
 02-11-1586 blz. 103  
Gerit Henricxz schuldich
aen Guert Jans dochter van Amstelredam nu woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 7, hooftgelt 100.
Onderpande derdalff madt landts genaempt "die Hoege meed".
NW endt  den Hoegendijck
ZW    Nellen meed
NO    Ouwe Sijmon Arentsz met een stucke landts mede "die Hoege
     meed" genaempt
ZO endt  Roeloff Henricxz met een stucke landts genaempt "die
     Middel"
Borgen zijn Roeloff Henricxz voors. ende Cornelis Henricxz des
comparants broeders, tot dijen eijnde een onderpande een stucke
landts genaempt "die Middelste camp" hemluijden tesamen toebehoerend
groot 200 roeden ofte een halff madt.
W     Sijmon Claes Conincx
N     Roeloff voors.
O     Cornelis voors.
Z     Guijerte Henricx.
 
 02-11-1586 blz. 104  
Vercoop, Bouwen Pietersz
aen Marij ende Vrouken Cornelis dochteren midtsgaders Cornelis
Cornelisz naegelaeten kinderen van wijlen Cornelis Mijeutsz
een stucke landts genaempt "die Corte ven".
NO    Allert Geritsz
ZO endt  Willem Mathijssen cum socijs bruijcklant
ZW    die voors. kinderen zelffs
NW endt  Dirck Jansz.
Borg is Jan Cornelisz.
 
 12-11-1586 blz. 104 v 
Vercoop, Mr. Jan Henricxz uijt Bovck Carspel
aen Claes Claesz Nommelen
een stucke landts groet derdalff madt lants leggende in Claes
Bouweszs weer, streckende voorts van Sijbout Corneliszs ende Dirck
Janszs lant off noortwestwerts totten Leegendijck toe.
NO    Mr. Derck van Beeckesteijn ut Haerlem
ZW    Marijtgen Marijssen met zijn kinderen.
 
 02-11-1586 blz. 105  
Vercoop, Gerit Dircxz voor hem zelve ende oock voor Pieter Pietersz
ende Guijert Jansdr respective erffgenamen van Hillegundt Jan Gerits
aen Jan Dircxz ende Aelbert Egbertsz
een worff, streckende vande Wech off tot Mr. Willem Baerdeszs landt
toe.
NO    Jan Dircxz voors.
ZW    Aelbert Egbertsz voors.
 
 02-11-1586 blz. 105 v 
Roeloff Henricxz schuldich
aen die Arme Huijssitteren tot Assendelft
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande die Uijterven ende Flooren ventgen leggende zijd aen
zijde groot tesamen vier koeven in Henricx ende Taemissen weeren.
NO    Gerit Engelsz
ZO endt  Evert Bouwensz bruijcklant toecomende de erffgenaemen van
     Jan Henricxz Peet
ZW    Piet Nommelen
NW endt  hij comparant.
Borgen zijn Gerit ende Cornelis Henricx zoenen des voors. comparants
broeders.
 
 07-11-1586 blz. 106 v 
Sijmon Claesz schuldich
aen Claes Doedesz ende Jan Duvesz naegelaeten kinderen van Cornelis
Jan Duvesz
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Bouwes ventgen" groot
anderhalff morgen leggende in Claes Maerts weer.
NO    comparant zelver
ZO endt  Cornelis Claes Jan Roen
ZW    Cornelis Pieter Jan Baernts
NW endt  Gerit IJsbrantsz.
Borgen zijn Claes Sijmonsz die vader ende Jan Claesz die broeder
vande comparant.
 
 11-11-1586 blz. 107 v 
Cornelis Dircxz voor hem zelve ende Aechte Dircx dochter zijnde
geassisteert met Arent Gerits haer voocht in dezen schuldich
aen Jan Arisz poorter tot Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 3, hooftgelt 50.
Onderpande een huijs met zijn werffve leggende ende staende inde
Kerckbuijert.
NO    Dirck Cornelisz Coninck
ZW    Roeloff Baltizersz.
 
 25-11-1586 blz. 108 v 
Sijmon Henricxz schuldich
aen Willem Pouwelsz poorter tot Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt 100.
Onderpande twee koeven landts leggende gemeen met Baert Dircxz ende
Grietgen Cornelis in een stucke landts genaempt "Dirck Baerten
groote ven".
N     Claes Rennelen
ZO endt  Wouter Jacobsz, Baert Dircxz voors. ende Fijtgen Jans
     tesaemen
Z     Comen Jan Jansz
NW endt  Maritgen Jonge Jans.
 
 30-11-1586 blz. 109 en 110
Vercoop, Warnaer Harmensz met Stoffel ende Gerit Warnaers zoonen
zijnen kinderen
aen Sijmon Claes Dirck Maerts
een stucke landt genaempt "het Leeghe landt" met Duves ventgen groot
tesaemen zeeven koeven gelegen in Maerten Keijsers weer.
ZW    Sijmon Claesz voors. zelffs
NW endt  Jan Geritsz
NO    Jan Geritsz voors. met Oetger Dircxz cum socijs, Cornelis
     Jansz Beningen van Amsterdam ende Maerten Geritsz
ZO endt  Sijmon voors. zelffs.
Midts dat die cooper tot zijnen laste zal nemen eerst 200
hooftpenningen competeerende Gerit Jacobsz tot Hoorn staende op
losrenten van 12 sjaers. Noch 75 hooftpenningen competeerende
Sijbrantgen Sijbrants dochter tot Catwijck, staende op losrenten van
 4.10.-.sjaers. Noch elffdoijts sjaers erffpachte competeerende die
Kercke tot Assendelft all staende opt voors. landt.
 Voor de coopsomme van 1145 [zie blz. 110] te betaelen op meij 
198.6.11. Ende de reste op twee d"eerst daeran volgende meijdaegen
telcken die gerechte helft bedraegende tot 473.6.11. Onder sulcke
conditie ende voirwaerde nochtans dat die tweede ende laetste
termijn sal mogen onderhouden tegen de penning zesthien.
 
 05-12-1586 blz. 111  
Vercoop, Claes Louwen woenende te Crommenie
aen Claes Jansz
een stucke landt genaempt "die Leeverzee" groot een morgen landts
leggende in Everts weer.
NO    Griete Baerts met haer kinderen ende Claes Moll tesaemen
ZO endt  die Caijck
ZW    Allert Geritsz
NW endt  Allert Geritsz.
Midts dat Claes Jansz te zijnen laste zal nemen de somme van 100
hooftpenningen competeerende Ghijsbert Ghijsbertsz Born staende opte
voors. Leverzee. 
 
 05-12-1586 blz. 111  
Vercoop, door voorn. Claes Louwen
aen Jan Mathijsz
een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot een morgen
leggende in Leesten weer.
NO    Allert Geritsz
ZO endt  die Caijck
ZW    Claes Dircxz Moll
NW endt  Allert Geritsz voors.
 
 05-12-1586 blz. 112  
Michiel Jansz als man ende voocht van Baelichgen Cornelisdr ter
eenre
met Gerit ende Engel Roeloffs zoonen als oomem ende voochden vande
naegelaeten kinderen van Claes Roeloffsz ende Cornelia Cornelisdr
s.g. ter andere zijde
bekenden mette anderen veraccordeert ende overgecomen te wesen,
beroeren haer onderlinge gemeenschap van landen ende goeden ende dat
inder manieren hijer nae volgende:
Te weeten dat die voors. kinderen van Claes Roeloffsz zullen hebben
drie veencampen leggende in Cloussen weer, wesende die noorderste
die Cornelis Maerte Jans plach te gebruijcken met haer portie ende
deelen dat zij int huis ende worff hebben. Midtsgaders noch twee
veencampen leggende aende zijde van voors. ackeren int zelve weer
bijden voorn. kinderen voochden vande voors. Michiel Jansz gecoft
ende betaelt, zoe die voors. Michiel expresselijck bekende.
Des zoe zal die voors. Michiel Jansz noch betaelen aen handen vande
voors. Claes Roeloffsz kinderen die somme van 100 als custinge.
Welcke penningen renteloos zullen staen zoe langhe geduijerende als
die voors. kinderen bijde voors. Michiel Jansz in huijssinghe cost
ende onderhoudinge zullen blijven. Maer welckertijt die kinderen
beijde oft elcx bijsonder vande voors. Michiel (naer dat zij 24
jaeren respective oudt zullen zijn) sullen scheijden, zoe zal die
voors. Michiel Jansz een jaer daer naer gehouden wezen die kinderen
die voorn. 100 oft elcx respective 50 te betaelen.
Ten waere nochtans dat die kinderen beijde oft elcx bijsonder voor
dat zij 24 jaeren oudt mochten zijn van Michiel Jansz scheijden, zoe
altijts bijde voors. Michiel die voorn. 100 oft die van hem
scheijt zijn portie over een jaer daer naer betaelt worden .
Onderpande gestelt door Michiel Jansz, een stucke landts genaempt
"die Delft camp" groot 331 roeden leggende in Maerte Jans weer,
streckende van de Delft off totte Oestzaeners landt toe.
NO    Dirck Claesz
ZW    Aechte Joosten.
 
 16-12-1586 blz. 113  
Vercoop, Claes Jansz als man ende voocht van Marij Dircxdr ten
overstaen ende bij consente van Dirck Vrericxz zijn huijsvrouwen
vader
aen Comen Jan Jansz
een stucke landts genaempt "Steeckelijcken acker" groot een koeven.
NO    Ghijs Jansz
ZO endt  Cornelis ende Dirck van de Lange Laen
ZW    Henrick Jan Duves kinderen
NW endt  die Caijck.
 
 19-12-1586 blz. 114  
Michiel Jansz schuldich
aen Baert Claesz
een jaerlicxe lijffrenten van 4.15.-., soe lange die voors. Baert
Claesz in levende lijve wezen zal ende langer nijet.
Onderpande die helft van een stucke landts genaempt "het Vlusgen"
gemeen met Brecht Henricx tOostzanen, leggende in Maerte Jans ende
Roelke Baerts weer.
NO    Sijmon Claes Dirck Maerts
ZO endt  die voors. Brecht
ZW    Anna Duijff Wouters
NW endt  Anna Duijff Wouters.
Borg is Allert Claes Allerden.
 
 19-12-1586 blz. 115  
Neel Claes die Wit van Crommenie nu woenende tot Alcmaer
geassisteert met Allert Claes die Wit haren broeder schuldich
aen Joncker Cornelis vant Beeckesteijn als man ende voocht van
Joeffrouwe Katherina van Drenckwardt die somme van 17.10.-.
sjaers, hooftpenningen 250.
Onderpande drie maeden landts.
Z     Jan Pouwelsz
W     Allert Claesz die Wit voors.
N     Mr. Willem Bardesz tot Amstelredam
O     Dingnum Cornelisz.
Borg is Allert Claes die Wit boven als voocht, die als onderpande
stelt een morgen landts.
Z     Evert Claesz
W     die Wechsloot
N     Aecht Willems met haer kinderen
O     Claes Claesz Wits.
 
 30-12-1586 blz. 117  
Cornelis Claesz als man ende voocht van Lacije Arentsdr schuldich
aen Cornelis Jansz
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 250.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Bincaijck" groot zes
koeven in tLaentjes weer.
NO    Baert Claesz ende Arent Pietersz
ZO endt  Nel van tLaentgen
ZW    die Cruijsven van Jaspers volck
NW endt  die Caijck.
Noch het Boeveechgen leggende int zelve weer.
NO    Jan Peet ende Comen Jan
ZO endt  Sijmon Jacobsz
ZW    Wartnaer Harmensz
NW endt  comparants worff.
Ende noch tDelftcampgen int zelve weer.
NO    Cornelis Pietersz
ZO endt  Cornelis vant Laentgen
ZW    Aelbert Willemsz
NW endt  die Delft.
 
 03-01-1587 blz. 118  
Cornelis Henricxz schuldich
aen Mr. Dirck van Beeckesteijn te Haerlem
een jaerlicxe losrente van 34.7.8., hooftpenningen 500.
Onderpande een stucke landts groot drie maeden leggende int noort
endt.
NO    comparant zelffs
ZO endt  Maerten Geritsz
ZW    Gerit Engelsz
NW endt  Willem Claes Heijnkes volck ende Roeloff ende Gerit
     Henricx zoenen.
Borgen zijn Roeloff Henricxz ende Gerit Henricxz gebroeders
stellende daer toe tot een onderpande een stucke landts genaempt
"die Twischveen" groot een vierndeel van een morgen leggende in
Henricx weer, streckende voorts voor hem comparants lant off totte
Twisch toe.
NO    Pieter Nommelen
ZW    Gerit Henricxz.
Noch een Delft camp in Pieter Haserts weer groot een halff madt
landts, streckende voorts van Gerit Henricxzs landt off totte Delft
toe.
NO    Walich Evertsz
ZW    Jan vant Laen.
 
 13-01-1587 blz. 119 v 
Maerten Allertsz als man ende voocht van Nijes Claesdr bekende
wederomme ontfangen te hebben uijt handen van Cornelis Jansz die
somme van 50.
Mit welcken ontfanck (zoe hij comparant bekende wederomme loop ganck
en cours die jaerlicxe losrenten van 5 ten prijse voors. in date
den 21 Aprilis 1578.
 
 15-01-1587 blz. 120  
Vercoop, Griete Pieters weduwe van Jan Claes van Zaenen geassisteert
met Claes Jansz haer outste zoon ende voocht nu ter tijt woenende
tot Westzaenen
aen Griet Jacobsdr weduwe van Jan Dirck Jonge Jans
een stucke landts genaempt "die Boeveech" leggende voor Maerten
Claes van Zaenen.
NO    die kinderen ende erffgenamen van Claes Pieter Jutten
ZO endt  Cornelis van Zanen kinderen met Griet Jacobs voors.
     tesamen
ZW    Allert Gerridden kinderen
NW endt  die sHeerenwech.
 
 16-01-1587 blz. 120 v 
Vercoop, Jan Garbrantsz
aen Griet Jacobs dochter weduwe van Jan Dirck Jonge Jans
een stucke landts genaempt "die vier Geers".
NW    Griet Jacobs voors. met Henrick Maertsz
NO endt  Cornelis Lourisz vant Hoff
ZO    Gerit Roeloff Baerts kinderen
ZW endt  die Hoogendijck.
 
 21-01-1587 blz. 121  
Vercoop, Claes Jan Costers
aen Cornelis Pieter Jutten
een worff genaempt "Claes Dircxzs worff" mette ganck vanouts totte
voors. worff behoerende.
NO endt  Roeloff Zijmons volck
ZO    Claes Cuijper met IJsbrant Jonge Jans
ZW endt  die Lange Laen
NW    Wilke Ballen weer.
Ende compareerde Cornelis Pieter Jutten ende bekende wederom die
voors. worff met ganck vercoft te hebben aen Jan Baertsz.
 
 22-01-1587 blz. 121 v 
Garbrant Florisz met Cornelis Florisz gebroeders elcx voor haer selven als
coopers van sekere achtalve gaerden landts bij hem gecoft van Willem Hanneman
Rentemr. generael van Noorthollandt volgens die coopcedulle van 10e Decembris
laestleden.
Mr. Jan Duvesz als bewinhebber vanden boel wijlen Jan Duvesz houtcoper zijn
vader s.g. als eijgenaer van vijf gaerden landts blijckende eerst bij een
opdracht briefken hebbende weijnich zeegels inhoudende van twee gaerden landts
met haer toebehooren in dat Blockhuijs weer onderdeel, gedateert in tjaer ons
heeren 1429 opten vijffde dach in Aprill.
Ende noch een compromis besegelt bijden heeren van Assendelft daer bij Cornelis
Duvesz eijgenaer gemaact is van drie gaerden lants gedateert int jaer 1496 den
10e dach in Maerte. Gerit Florisz ende Huijch Florisz elcx voor hem selven.
Louris Warnaersz als man ende voocht van Fije Allert Floriszs weduwe
vervangende ende hem starckmakende voor zijn huijsvrouwen dochter geprocreert
bijde voors. Allert Florisz.
Jan Henricxz alias Baertgen als mede erffgename van Claes Henricxz Gaell zijne
broeder die daer te vooren was erffgename wijlen Floris Claesz geprocreert bij
Aellidt Floris Huijgen.
Nijel Pietersz als man ende voocht van Marij Corssen dochter eenige erffgenamen
van Anna Willem Huijgen dochter. Griet Comen Duven weduwe wijlen Huijch Willem
Huijgen geassisteert met Cornelis Willemsz jegenwoordich Schepen van Assendelft
haeren voocht.
In lesten Jan Henricxz alias Baertgen voors. als weesmeester van Assendelft
vervangende zijn mede broeder in offitie als oppervoochden van de kinderen
wijlen die voors. Huich Willem Huijgen.
Claes Claesz Cuijper als groote vader ende voocht van Marijtgen Engel Willem
Huijgen dochter respectieve erffgenamen wijlen Floris ende Willem Huijgens
zoonen als eijgenaers van vier gaerden lants. Claes Havicxz met Claes Pieter
Heijnen geordineerde Armehuijssittemeesteren van Assendelft als eijgenaers van
twee gaerden lants.
Ende Geridt Derricxz Comes als te leen houdende van de E. heeren van Assendelft
anderhalve gaerde landts. Alles in een weer landts genaempt "Huijch Blockis
weer", in als groet twintich gaerden landts.
Ende bekenden zij comparanten dat zij hebben geprocedeert tot schiftinge
scheijdinge lootinge ende grondtdeelinge. Eerst sullen hebben die voors.
erffgenamen van Floris ende Willem Huijgen voor haer vier gaerden metten Armen
voor een gaerde te weeten een stucke landts genaempt "die Suijer Dijck meed"
groet derdalff madt landts, streckende van de zuijer opper meed in dit weer off
noortwestwerts totte Meerdijck toe.
ZW Jan Gaelen volck
NO die noorder Dijck meed.
Noch een stucke landts genaempt "Willem Huijgen uijterste ven" groet
drie koeven.
NO Cornelis Joncken
ZO endt die Ossen ven
ZW Jan Gaellen volck
NW endt Heer Florissen uijterste ven.
Noch een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groet drie koeven.
NO Oude Cornelis Willemsz
ZO endt die Buijtcaijck van Heer Florissen kinderen
ZW Maerijtgen Jan Roeloffs kinderen
NW endt die Marcken.
Noch een stucke landts genaempt "die Binner Delftgen" groet een
koeven.
NO Mr. Jan Duvesz cum socijs
ZO endt Garbrant ende Cornelis Floriszen
ZW Jan Gaellen volck
NW endt Mr. Jan cum socijs voors.
Noch "Willem Huijgen noorder Delft camp" groet 150 roeden.
NO die zuijer Delft camp
ZO endt die Colcke veen
ZW Garbrant ende Cornelis Floriszen
NW endt die Delft.
Noch vier stroeckges riedt veen groet een morgen landts.
NO Roeloff Henricxz
ZO endt die Twich veen
ZW Baert Jan Gaellen mette twee opper brendtges
NW endt die Cruijs veen.
De voors. erffgenamen van Floris ende Willem Huijgen metten Armen een gaerde
onder die letter A te lotegevallen en aengecavelt is. Ende Gerridt Dircxz voor
anderhalve gaerde, Garbrant ende Cornelis Florissoonen voor dalve gaerde ende
die Armehuijssittemrn voor een gaerde sullen tesaemen hebben
eerst "die noorder Oppermeed" groet derdalff madt landts.
NO Cornelis Willem Geritsz
ZO endt die Uijterven
ZW die Zuijer Opper meed
NW endt die Noorder Dijck meed.
Noch "die Marckus ven" groet vier koeven.
NO Cornelis Willem Geritsz
ZO endt die Buijtcaijck
ZW Jan Gaellen marcken
NW endt die Ossen ven.
Noch een stucke landts genaempt "het Uijterendt vande Bincaijck"
groet derdalff koeven.
NO Cornelis Joncken
NW endt die Bincaijck aent thuijs
ZW Baertgen Jan Gaelen
ZO endt die Worff.
Noch "dat Laentgen" groet 100 roeden, streckende van de Wechsloot
totte worff toe.
NO Cornelis Willem Geritsz
ZW Jan Gaele.
Noch "die Zuijer Binner Delft camp" groet 200 roeden.
NO tBreetgen
ZO endt die Delft
ZW Jan Gaellen volck
NW endt tBreetgen aen Jan Gaellen zijde.
Noch "die Binner Delft camp" aen Dirck Huijsseers zijde.
NO Baert Jan Gaellen
ZO endt die Colcke veen
ZW Huijgen Suijer Delft camp
NW endt die Delft.
Noch "die Colcke veennen" groet 400 roeden.
NO Cornelis Joncken
ZO endt die Cruijs veen
ZW Baert Jan Gaellen
NW endt die Buijter Delft camp.
Noch twee ackertges in de opper riedt veentges.
NO die Riedt veen
ZO endt tOmloopgen
ZW Baertgen voors.
NW endt die Cruijs veen.
Gerit Dircxsz met Garbrant en Cornelis Florissen metten Armen die letter B.
Garbrandt ende Cornelis Floris zoonen zullen hebben voor vijff gaerden
eerst een stucke landts genaempt "die Zuijer Opper meed" groet derdalff madt.
NO die Noorder Opper meed
ZO endt die Uijter ven
ZW Baert Jan Gaellen
NW endt die Zuijer Dijck meed.
Noch een stucke landts genaempt "die Uijter ven" groet vier koeven.
NO Cornelis Willemsz
ZO endt Willem Huijgen Uijter ven
ZW Baert Jan Gaellen
NW endt die voors. twee Opper meedden.
Noch een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groet 900 roeden.
NO Cornelis Willem Geritsz
ZO endt die Caijck
ZW Jan Gaellen volck
NW endt Ouwe Geridden omcaijck.
Noch een stucke landts genaempt "tBreetgen" groet 400 roeden.
NO Cornelis Willem Geritsz
ZO endt die Delft
ZW die camp aen Jan Gaellen zijde
NW endt tven te weeten tsuijer ende tnoorder.
Noch een campe landts genaempt "Huijgen Snijer Delft camp" groet 200 roeden.
NO die Noorder Delft camp voors.
ZO endt die Colcke veen
ZW Willem Huijgen Noorder Delft camp
NW endt den Delft.
Noch "die Twisch veen" (behalve Haessen omloop) groet 800 roeden.
NO Cornelis Willem Geritsz ende Cornelis Joncken
ZO endt Twisch
ZW Haessen omloop met Jan Engelszs weduwe
NW endt die Riedt veen.
Garbrant en Cornelis Floris zoonen letter C.
Ende Mr. Jan Duvesz zal hebben voor haer vijf gaerden
eerst een stucke landts genaempt "die Noorder Dijck meed" groet
derdalff madt lants.
NO Claes Jan Baerts Cornelis Willem Aernden mette Canonnesse
  vande Houff tot Engmondt
ZO endt die Noorder Opper meed
ZW die Zuijer Dijck meed
NW endt den Dijck.
Noch een stucke landts genaempt "die Ossen ven" groet 1500 roeden.
NO Baert Jan Gaellen
ZO endt die Marcken
ZW Jan Gaellen volck
NW endt Willem Huijgen Uijterste ven.
Noch een stucke landts genaempt "die Bincaijck" ofte "Achter ven"
groet derdalff koeven.
NO Oetger Dircxz
ZO endt die Worffven
ZW Piet Ham
NW endt die Caijck ven.
Noch een stucke landts genaempt "het Breetgen met het Bren" groet
een halff morgen leggende achter Heer Florissen worff.
NO Cornelis Willem Geritsz
ZO endt het Breetgen opten Delft
ZW tSuijer Breetgen ende Jan Gaellen volck
NW endt Heer Florissen worff.
Noch een campgen veen genaempt "Willem Huijgen Zuijer Delft camp"
groet 200 roeden.
NO Willem Huijgen Noorder Delft
ZO endt die Colcke veen
ZW Jan Gaellen volck
NW endt die Delft.
Noch een stucke landts genaempt "die Cruijs veens campen" wesende
ses int getaele groet 500 roeden.
NO Ouwe Cornelis Willemsz
ZO endt die Riedt veen
ZW Jan Gaellen volck
NW endt die Colcke veen.
Noch een perceeltgen landts genaempt "Haessens omploopges" groet 200 roeden.
NO die Twisch veen
ZW Jan Engelszs weduwe
NW endt  Haessen tuijntgen.
Mr. Jan Duvis letter D.
 
 08-02-1587 blz. 125 v 
Bouwen Claesz schuldich
aen Dirck van Nuijssenburch ende Haesgen van Groenen
een jaerlicxe lijffrente van 14 te betaelen zoe lange als die
voors. Dirck van Nuijssenburch ende Haesgen van Groenenen tesaemen
ofte elc bijsonder in levende lijve wesen zal.
tWelck Bouwen Claesz altijts wel zal moegen affkoften met 100
hooftgelt.
Onderpande eerst zijn huijs met zijn erve.
O     die sHeerenwech
Z     Neel Willem Bouwens
W     Bouwen voors.
N     Maerten Geritsz.
Noch een madt veen ofte zaedt landt aen vier ackeren.
O     die Delft
Z     Mr. Dirck van Beeckesteijn
W     Engel Henricxz
N     Mr. Dirck van Nuijssenburch.
Borgen zijn Pieter Allertsz ende Bouwen Pietersz.
Onderpande door Pieter Allerts gestelt drie ackers leggende op
Twisch groot een halff madt lants, streckende van Engel Heijnkes
lant off tottet Twisch toe.
N     Pieter Hartogen
Z     Jacob Tijmons van Oostsanen.
Onderpande door Bouwen Pietersz gestelt een omloopgen leggende in
Mannen weer groot een halff madt.
NO    Claes Jonghe Bouwens
ZO endt  Pieter Nommelen
ZW    Maerten Henrick Ghijssen
NW endt  Claes Jonge Bouwens.
 
 10-02-1587 blz. 127  
Allert Claes Allerden schuldich
aen Maerten Maertsz Brechten 
een jaerlicxe lijffrenten van 12 te betaelen soe lange als voors.
Maerten Maerts in levende lijve wezen sal. Eerder aff te lossen met
 100 hooftgelt.
Onderpande die helft van een Marcken ven gemeen met zijn zusters in
Ghijssen weer.
NO    Hillegunt Wijberich Bieren
ZO endt  Piet Ham
ZW    Pieter Heeren meed
NW endt  Trijn Jan Roeloffs.
Borg is Nelle Claes Allerden geassisteert met Wouter Claesz, Schepen
haeren voocht voor haer broeder.
 
 20-02-1587 blz. 128  
Vercoop, Claes Jacobsz Rombouts
aen Dirck Heijn die Moellenaer
een stucke landts genaempt "die Noorderhelft vande drie maed" groot
een morgen landts in Jaep Rombouts weer.
ZW    Claes Geritsz Boschman
NW endt  Comen Jan
NO    Nijel Jan Dirck Nijels kinderen ende Neel Jacob Mathijssen
     weduwe met haer kinderen
ZO endt  Huijpert Geritsz.
Midts dat die Moellenaer tot zijnen laste sal nemen eerst 50
hooftpenningen competeerende Willem Wou tot Haerlem daervan gevende
 3 sjaers ende noch 50 hooftpenningen competeerende Pieter
Lambrechtsz daervan betaelende 2.10.-. sjaers. Ende noch 32.10.-.
hooftpenningen competeerende die Weduwe van Boschman voors.
daervan gevende driendertich stuijvers ende een blanck sjaers.
 
 20-02-1587 blz. 129  
Vercoop, Dirrick Henricxz
aen Oetger ende Claes Dirricx zoonen
een stucke landts leggende achter Cornelis Jaspers worff in Dirck
Huijssers weer genaempt "Scheppen ventgen" groot 900 roeden,
streckende voorts van voors. worff off tot Cornelis Joncken landt
toe.
NO    Oetger ende Claes voors.
ZW    Mr. Jan Duvesz cum socijs.
 
 24-02-1587 blz. 130  
Guerte Bouwensdr weduwe wijlen Cornelis Pietersz geassisteert met
Claes Cornelisz haeren zoon ende voocht schuldich
aen Roeloff Jaspersz
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Bree ven" leggen achter
Gerit Dirck Claes Heijnen, aen bijde enden besloten in Griet Claes
Heijnen ende Katrijn Geritsges repective erffgenamen lant.
NO    Jacob Lijclaesz
ZW    comparant zelffs.
Borgen voor Guerte Bouwensdr zijn Claes Cornelisz, Pieter Cornelisz
ende Jan Claesz haeren respective moeder ende schoonmoeder.
 
 24-02-1587 blz. 131  
Allert Claesz alias Allert Schaepen schuldich
aen Jan Henricxz Gael alias Baertzen Biersteecker
die somme van 102 uijt saecke van goede geleverde Delftze biere
dien hij comperant tzijnen wille te dancke daer voore ontvangen 
hebben tot een onderstall te staen soe lange ende ter tijt toe als
hij comparant van de voors. Baertzen bieren sal [afnemen].
Onderpande zijn huijs ende worff staende ende leggend in de
Kerckbuijert.
NO    Willem Willemsz Costers
NW endt  Jannitgen Heeren
Z     Pieter Cornelis Aerians Cruijsen met Cornelis Heijnen
     huijs ende worff
NO endt  sHeerenwech.
 
 03-03-1587 blz. 132  
Vercoop, Marij Maertensdr geassisteert met Allert Cornelis Dirck
Hannen haeren voocht ende vervangende Engel ende Dirck Corneliszn
haeren kinderen geprocreert bij Cornelis Jansz haeren overleden man
aen Dirck Maertensz Steffens haeren broeder
alle alsulcke erffenisse ende besterffenisse als die voors. Marij
bijt overlijden van haeren moeder ende doode van Griete Maertens
haeren zuster aen besturven is van landen gelegen in Steffens weer,
streckende vande Meer off Twisch toe.
NO    tLangelaeners weer
ZW    Jaep Heijnen weer.
 
 03-03-1587 blz. 132 v 
Jan Henricxz Gaell oudt 60 jaeren, Baert Jansz Gaell zijnen zoon
oudt 34 jaeren ende Roeloff Zijmons oudt 33 jaeren
rechtelijcken verdaecht ende daertoe versocht sijnde ter instantie
ende van weegen Claes Pietersz ende Claes Havicxz
Armehuijssittemeesters omme der waerheijt getuijchnisse te geven
waerachtich te weezen als dat zijluijden getuijgen opten 21e
Januarius laest leden dat die voors. Armehuijssittemeesters ter
eenre 
ende Floris Huijgen volck met Heer Florissen kinderen ter andere
zijde een vast bondich accoort maecken den teneur hier inne
geinsereert volcht.
Item die Armehuijssittemeesters zijn veraccordeert met Floris Huigen
volck ende met Heer Florissen kinderen dat zij sullen hebben (te
weeten dArmen) voor haer twee gaerden landts die haer quam in
Blockhuijs weer die twee buijt Caijcken tot heelinge van tlandt, te
weeten van die Caijck off tot die Marcken toe ende zijn groot
bevonden te saemen 2030 roeden ende hebben bij buijeren
veraccordeert dat die Armemeesters zullen uijt keeren te Meij
naestcomende 20 ende die andere Meij te weeten 1588 daer
anvolgende mede 20 ende deze voors. twee perselen zijn belendt:
ZO endt  die Caijck
ZW    Jan Gaell met Maeritgen Roeloffs
NW endt  Huijgen volck
NO    Cornelis Willemsz met Cornelis Willem Aerenden.
Dit gedaen zijnde den 21e Januarius anno 1587.
 
 03-03-1587 blz. 133 v 
Maerten Gerit Maerts Sijmons schuldich
aen Cornelis Willemsz Schepen tot Assendelft
die somme van 100, welcke hij comparant zal moegen onderhouden met
een jaerlicxe losrente van 5.10.-.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Dammers Buijtcaijck"
groot vijff koeven leggende int Dam weer.
NO    Jan vande Keijck met Engel Heijntkes tesaemen
ZO endt  die Caijck
ZW    Gerit Engelsz
NW endt  Cornelis Henricx Willem Henricx met zijn kinderen.
 
 04-03-1587 blz. 134 v 
Testament van Jonge Trijn Bouwensdr voir tsiecke bedde.
Zij institueert tot haer eenigen ende universaele erffgenaeme Bouwen
Pietersz haeren broeders zoene.
 
 10-03-1587 blz. 135 v 
Cornelis Claesz alias Cornelis Moeij Duven schuldich 
aen Aerent Pietersz onmondich weeskint wijlen Pieter Willem Aerians
die somme van 100, belovende hij comparant die penningen met
behoirlijcke interesse over vier jaeren te betaelen op Meij dach
anno 1591.
Onderpande een stucke landts genaempt "het Meetgen" in tLaentges
weer.
NO    Neel Claes Allerden met haer kinderen
ZO endt  comparant zelffs
ZW    Cornelis Pietersz
NW endt  Jan Cornelisz.
Borg is Sijmon Claes Dirck Maerts.
 
 10-03-1587 blz. 136 v 
Testament van Dirck Sijmonsz, Garbrant Lourisz ende Pieter Aerntsz
susters kinderen.
Die ususfructus ende lijfftochte tot haer leven lanck aen Aechte
Joosten die moeder van Gerbrant voors. ende Cornelia Joosten de
moeder van Pieter Aerntsz voors. van alle die goeden.
 
 20-03-1587 blz. 137  
Cornelis Pieter Jutten ter eenre
ende Maerten Geritsz als oome ende voocht van Gerit ende Engel
Cornelis zoonen ende Trijn ende Guerte Cornelis dochteren naegelaten
weeskinderen wijlen Marij Geritdrs geprocreert bij de voors.
Cornelis Pieter Jutten. Ende heeft die voors. Cornelis Pieter Jutten
zijne kinderen ten overstaen van haeren oome ende voocht tot haeren
moeders erven beweezen, eerst een stucke landts genaempt "Blockweer"
groot drie maeden landts leggende Buijtenhuissen, streckende voorts
vande Meer off totte Uijtwech toe.
NO    Cornelis Pietersz zelve
ZW    Jan Claes Louckes volck met Guerte Moeijen tot Haerlem.
Noch een stucke landts genaempt "die Uijterhelft van Nijel Sieuwen
achter ven"
groot vierdalff koeven.
NO    Maerten Jan Dircken cum socijs
ZO endt  Lou Wouters
ZW    Maerten Jan Dircken cum socijs met Engel Claes Jutten
NW endt  Thoenis Jacobsz.
 
 20-03-1587 blz. 137 v 
Pieter Cornelisz schuldich
aen Mr. Dirck van Beeckesteijn
een jaerlicxe losrente van 20, hooftpenningen 300.
Onderpande derdalff morgen landts onderdeel ende gemeen in Aechte
Neelen weer.
NO    Greeuwerts weer
ZW    Abts weer.
Borgen zijn Jan Pierke Neelen ende Garbrant Cornelisz voor de voors.
Pieter Cornelis haeren respective broederszoone ende broeder.
Stellende Jan Pierke Neelen als onderpande twee morgen landts in
Aechte Neelen weer.
 
 22-03-1587 blz. 139  
Ghijsbert Cornelisz woenende op Nouwertnae schuldich 
aen Geert ende Griet Jans dochteren gesusters woenende tot Haerlem
een jaerlicxe lijffrente van 12, te betaelen zoe lange die voors.
Geert ende Griet Jans dochteren tesaemen ofte eenich van beijden in
levende lijve zijn ofte tot dat die voors. lijffrenten affgecoft
zullen weezen met die somme van 100 hooftgelt.
Onderpande die helft van een morgen landts genaempt "Coers landt"
leggende int zuijt endt.
N     Roeloff ende Trijn Louwen
Z     Gerit Roeloff Baerts kinderen
ZO endt  Cornelis Pieter Jacobs
NW endt  die Wech.
Noch die helft van een madt landts leggende buijtendijcx, streckende
voorts van de Dijck off totte Meer toe.
Z     Willem Geritsz cum socijc
N     Roeloff Louwen met Trijn zijn zuster.
Borg is Allert Dircxz.
Ende belooffde die voors. Ghijsbert Cornelis die voorn. Allert
Dircxz te vrijen van zijn voors. borchtochte door voors. Allert te
cedeeren teenen vrijen eijgen tvoors. halff madt buijtendijcx landt.
 
 24-03-1587 blz. 140 v 
Vercoop, Pieter Florisz voor hem zelve ende vervangende zijn broeder
Claes Florisz, Gerit Florisz als geordineerde voocht van Anna
Florisdr ten overstaen van Jan Henricxz alias Baertzen ende Claes
Pietersz weesmeesteren ende oppervoochden vant zelve weeskindt,
respective kinderen ende erffgenaemen van Floris Claesz
aen Jan Pietersz voorde een helft ende Pieter met Garbrant Cornelis
zoonen gebroeders voorde ander helft van alle alsulcke eijgendoome
als zijluijden comperanten van haeren beste vader ende aenbesturven
was bij doode ende overlijden van Suijer Neelen ende Dijffken Neelen
haeren oude oome ende oude moeije.
Respective leggende onverdeelt ende gemeen in Aechte Neelen
bruijcklandt worffven soe buijten als binnen tweer int noort eijnde
midtsgaders all alsulcke actie als hemluijden competerende inde vier
gaerden landts duergaens gemeen int Aechte Neelen weer geleegen,
dien Aechte Neelen volck possideren in erffpachte van Reiaelen
volck.
 
 24-03-1587 blz. 141  
Vercoop, Dirck Willemsz Panvis
aen Jan Geritsz
een stucke landts groot 767 roeden leggende achter Jan Geritszs
huijs een camp vande worff.
NO    die Breeven toebehoerende Marij Heijnen volck
NW endt  Wouter Joosten
ZW    Joosten volck
ZO endt  Marij Heijnen volck.
Dat voors. landt is belast mat een jaerlicxe rente van 18, staende
tegen de penning achtien, competeerende Cornelis Jansz van Amsterdam
tot Haerlem ende daervoor veronderpandt is.
Oock heeft Jan Geritsz een rente brieff op hem comperant van 
13.16.-. sjaers, losbaer met de hooftpenningen van 230, gedateert
den laesten Februarij anno 1581.
 
 24-03-1587 blz. 142  
Pieter ende Claes Floris zoonen gebroeders schuldich
aen Anna Floris dochter haeren halve zuster
een jaerlicxe losrente van 9.7.8., hooftgelt 150.
Onderpande een stucke landt wesende topperendt van "Heijntges ven"
groot twee koeven.
NO    Huijch Claesz
ZO endt  Claes Cuijper
ZW    Cornelis Joncken
N endt  Anna Floris dochter mette wecht helft vande zelve ven.
 
 27-03-1587 blz. 143  
Cornelis Henricxz schuldich
aen Joncheer Aelbrecht van Schaegen
een jaerlicxe losrente van 25, hooftsomme 400.
Onderpande een stucke landt groot twee koeven leggende besuijden de
Kerck.
W     Maerten Dircxz met zijn huijs ende erve
O     een water genaempt die Delft
Z     Jan Geritsz huijs
N     Cornelis voors. ende Pieter Jansz de Jonge, Schout.
Borgen zijn Gerit Henricxz ende Sijmon Henricxz des comparants
broeders.
Onderpande door Gerit Henricxz gestelt vijff ackeren of campen veen
landts.
W     Cornelis Willem Gerits
O     Aelbert Arentsz, Claes Garbrantsz ende Vrou Pietersdr
N     Cornelis Willemsz voors.
Z     de erffgenamen van Engel Jan Aresz.
Onderpande door Sijmon Henricxz gestelt drie hondt landts ofte
schaers een madt.
W     die gemeene Wech
Z     Comen Jan Jansz
N     Cornelis van Sanen kinderen
ZO    Cornelis van Berckenroden.
 
 18-03-1587 blz. 144  
Dit sijn die naemen vande persoenen die dit aenstaernde jaere
ingaende tvrijdaechs naer paessche eerstcomende geduijerende tot
vrijdaechs naer paessche anno 1588 Schepenen ende Schotvangers
mijnre heerlijcheijt van Assendelft weezen sullen.
     Schepenen:
Int Brouckvierndeel        Mathijs Jacobsz
        Aelbert Aerentsz
Int Kerckvierndeel         Cornelis Dircxz van de Lange Laen
Int Woudtvierndeel         Baert Claesz Boschman
Int Nesvierndeel          Wouter Joosten
        Schotvangers:
Int Kerckvierndeel         Cornelis Pietersz
Int Woudtvierndeel         Pieter Geritsz
Int Nesvierndeel          Baert Roeloffsz
Cornelis Heere van Assendelft Heemskerck rch hebbe gecomitteert ende
comittteere mitsdezen die boven gescreven personen tot Schepenen
ende Schotvangers mijnre heerlijcheijt van Assendelft. Beveelende
daeromme mijnen Schout aldaer die selve Schepenen voor hem te
ontbieden ende den behoirlijcken ende gewoontelijcken eedt aff te
neemen. Omme met hem recht ende justitie te administreren van alle
saecken tot haerder kennisse staende ende behoerende.
Ghegeven tot Utrecht den 18e dach in Martie anno 1500 seven ende
tachtich stilo novo.
Den 3e Aprillis anno 1587 soe hebbe ick Schout van Assendelft die
Schepenen der inne geroert den behoirlijcken eedt affgenomen. Des
versochte Aelbert Aerntsz zijn actie van metter woen te moegen
vertrecken zelff te houden dier van proteste aen mitsdezen ende
deseerdt bij hem daer onder die zelve den eedt den daege alsboven.
 
 07-04-1587 blz. 145  
Baert Dirck Baertsen schuldich
aen Joncheer Aelbrecht van Schaegen
een jaerlicxe losrente van 25, hooftsom 400.
Onderpande twee koevennen gemeen met noch vier koevennen daer
deijgenaers van zijn Cornelis Willemsz met zijn voordochter ende
Sijmon Henricxz leggende int zuijdt endt.
NO    Griet Jan Coennen
ZO endt  hij comperandt met Sijmon Henricxz
ZW    Comen Jan Jansz
NW endt  Marijtgen Jonge Jans met haer kinderen.
Noch een madt hoeijlandts leggende int zuijt eijnde.
ZW    Comen Jan Jansz
NW endt  Claes Pietersz Coennen
NO    Cornelis van Berckenroede tot Haerlem
ZO endt  Fije Jansdochter.
Noch die helft van anderhalff madt landts daer dander helft off
toebehoort Sijmon Henricxz voors. leggende int zuijt eijnde.
ZW    Claes Pieter Coennen met Garbrant Florissen
NW endt  Cornelis van Berckenroed
NO    Claes ende Garbrant voors.
ZO endt  Comen Jan Jansz.
Noch die helft van een koeven leggende int zuijt eijnde mette voors.
Sijmon onderdeel ende gemeen.
ZO endt  Cornelis van Berckenroed
ZW    Fije Jans voors.
NW endt  Comparant ende Sijmon
NO    Dieuwer Jansdochter.
Borg is Sijmon Henricxz zijn schoonbroeder.
Onderpande door voors. Sijmon gestelt die helft van anderhalff madt
landts daer dander helft off toebehoort die voors. Baert Dircxz
Noch die helft van een koeven met Baert Dircxz gemeen.
 
 07-04-1587 blz. 146 v 
Claes Heijn Roeleven schuldich
aen Mr. Derck van Beeckesteijn
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftpenningen 200.
Onderpande eerst een venne landts groet twee koevennen landts.
NO    die sHeerenwech
NW    Roeloff Henricxz
ZW    Aechte Claes Vaersz
NO    Guerte Bouwes met haer kinderen.
Noch twee koevennen gelegen over die Kaijck.
ZO    die Caijck
ZW    Claes Jan Baerts
NO    Guerte Bouwes met haer kinderen
NW    Jan Geritsz.
Noch een morgen hoeijlants in Heijn Roeleven meed.
NW endt  die Dijck
NO    Guerte Bouwes met haer kinderen
ZW    Pieter Jonck Claessen cum socijs
ZO endt  Jan Gerit Huijgen.
Noch een morgen acker landt.
NO    Guerte Bouwes met haer kinderen
NW    den Delft
ZO    Cornelis Henricxz
ZW    Derck Derckxz van de Lange Laen.
 
 14-04-1587 blz. 148 v 
Vercoop, Pieter Claesz voor hem zelve ende Jan Pietersz als man ende
voocht van Wijven Claes dochter woenende tot Oostzaenen, vervangende
ende haer starckmakende voor haer even knijn
aen Michiel Jansz van Langedijck onze inwoenende buijerman
eerst die uijterdijck leggende over Maerten Jans weer.
Noch een stucke lants genaempt "die Lange ven" groet twee morgen
landts.
NO    Michiel Jansz zelffs
ZO endt  Jan Brechten kinderen cum socijs
ZW    Claes Pieter Jutten kinderen
NW endt  Gerit Claesz.
Noch tgerechte vierde paert van een stucke landts genaempt "tCorte
vennitgen" groet 680 roeden.
NO    Michiel Jansz zelve
ZO endt  Anna Duijff Wouters met haer kinderen
ZW    Bierensloot
NW endt  voors. Lange ven.
Noch Maerten Brechten worff gelegen besuijden Michiel Janszs huijs.
Noch die Laen groet 550 roeden, streckende van Michielen worff off
tot Maerten Brechten worffgen aende Wech toe.
NO    Cornelis van Zaenen kinderen
ZW    Jan Willem Aerians kinderen.
Noch twee boeveechgen leggende naest aende Wech groet tesamen 500
roeden, streckende van de Wech off totte uijter Boeveech
toebehoerende die voors. comparanten cum socijs toe.
NO    Aerian Aernt Claesz
ZW    Jan Wouten.
Noch "die Steeckel camp" met "die Vijver camp" leggende zijd aen
zijde groet tesamen 150 roeden, leggende voorts beslooten in
Michielen lant ende bruijcklandt.
NO    Aellewer Aernt Claessen
ZW    Bieren volck.
Noch "die Bree acker" binnen die hengste Reeff groet 200 roeden.
NO    Comparant
ZW    Pieter Cornelis Pieters met zijn wijffs voorkinderen.
Noch "die Zuijer camp" binnen die vaerste Reeff groet 150 roeden,
streckende van Jan Brechten kinderen cum socijs lant off tot hem
comparanten lant toe.
NO    Comparant
ZW    Bierensloot.
Alle die voors. perceelen van landen gelegen in Maerten Jans weer.
 
 14-04-1587 blz. 149 v 
Michiel Jansz van Langedijck bekende gecoft te hebben van
Pieter Claesz ende Jan Pietersz van Oostzaenen diverse landen
[zie acte blz. 148 v]
voor de somme van 1432, te betaelen op meij in vier termijnen.
Onderpande de gecofte landen.
 
 17-04-1587 blz. 150 v 
Vercoop, Allert Jansz
aen Jan Aertsz houtcooper ende poorter van Amsterdam
een besegelde oblie. van 58, spreeckende op Willem Garbrantsz ter
causse van verschoeten ende geleende penningen veronderpandt op des
voors. Willem Garbrantszs huijs hoeijhuijs ende worff leggende ende
staende inde Moellenbuert.
Beginnende voors. besegelde oblie.: Wij Pieter Jansz de Jonge Schout
Jan Dircxz Tamissen ende Derck Dercxz van de Lange Laen Schepenen
rch in datoe den 2e dach in Februarius anno 1586.
Cederende hij comparant dzelve beseegelde oblie. met alle rechten.
 
 20-04-1587 blz. 151  
Vercoop, Bouwen Pietersz
aen Cornelis Lijclaesz Cas
twee ackertges landts groot 90 roeden leggende besuijden die
Ackersloot, streckende voorts van Claes Nommelen landt off tottet
Twisch toe.
NO    Pieter Hartoogen
ZW    Gerit Jacobsz uijte Rijp.
In de kantlijn:
Compareerde Dirck Jansz laner als zoone ende eenige erffgename van
Lacije Outkers die huijsvrouwe was van Cornelis Lijclaes Cas haer
laeste man. Welcke comparant soe bij cusstesste ? van zijn moeder
als bij titule uijtcoop van Cornelis Lijclaes Cas tlant hijer inne
ter ?  aenzien gedevalueert is. Welck lant hij comparant ? 
vercoft ende opgedragen heeft tot eenen vrijen eijgen die selve
Bouwen Pietersz origineele vercooper. Ende bekende daer vrij van
Bouwen Pietersz ten volle betaelt te wesen. 28e Meij 1597.
 
 24-04-1587 blz. 151 v 
Vercoop, Mr. Leenert Henricxz Surghijn
aen Comen Jan Jansz
een huijs ende erff streckende voor van de Peepperstraet off tot
Albert Willem Janszs noossedrop toe met een vrije waterganck over
Jannitgen Geeren worff.
Behoudelijck nochtans dat Annitgen Poussen tegenwoordige twee
huijsen benoort westen daer aen staende over dese worff hebben
haeren uijtganck gelijct tegenwoordich affgeheijnt ende gehect is.
NW    Annitgen Poussen huijs
ZO    Pieter Leenertsz.
 
 24-04-1587 blz. 152  
Testament van Anna Pouwelsdr.
Ten Overstaen ende bij consente van Claes Jan Costers haeren voocht
institueert zij tot haeren universeele erffgenaeme Ceelij Claesdr
haeren moeder.
 
 08-05-1587 blz. 153  
Ghijbert Sijmonsz Cuijper schuldich
aen Mr. Dirck van Beeckesteijn 
een jaerlicxe losrente van 13.15.-., hooftpenningen 200.
Onderpande eerst een stucke landts leggende Buijtenhuijssen groot
een morgen landts, streckende voorts van de Uijtwech off totte Meer
toe.
Z     Cornelis Claes Corssen
N     Engel van Zaenen kinderen.
Noch een stucke landts groet een madt landts leggende int zuijt
eijndt.
NO    Guert Jan Huijgen
O endt  Aerent Huijgen ende kinderen
ZW    Gerit Baertzes
NW endt  die Wech.
Noch een stucke landts genaempt "Costers hem" groot twee maeden
leggende inde Hemmen, streckende voorts van Claes Reiaelen landt off
tot Wouter Joosten Landt toe.
ZO    Wouter Jacob Dircken
NW    Guert Gerit Nonnen.
 
 10-05-1587 blz. 155  
Gerit Henricxz schuldich
aen Haesgen Willemsdr van Foreest
een jaerlicxe losrente van 37.10.-., hooftgelt 600.
Onderpande 1800 roeden weijdlants leggende int noort eijnde.
O endt  die Ceijck
Z     Stoffel Warnaersz
NW endt  Roeloff Henricxz
N     die kinderen van Cornelis van Zaenen.
Borg is Bouwen Pietersz, die daer voor als onderpande stelt twee
maeden weijdlants gelegen in Mannen weer.
O     Neel Ghijssen
W     Mr. Dirck van Beeckesteijn
NW endt  Anna Henricxdr
NO    Cornelis Pietersz.
Ende borg is Cornelis Henricxz voor Bouwen Pietersz ende Gerit
Henricxz.
 
 26-05-1587 blz. 156  
Baernt Nijelsz schuldich
aen Pieter Arisz woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts groet drie koeven leggende int zuijt
eijnde, streckende voorts van Griet Jacob Huijgen weduwe wijlen Jan
Derck Jonge Jans worff off totte Caijck toe.
NO    Cornelis Claes van Zaenen kinderen
Z     die naegelaten weduwe mette kinderen wijlen Maerten Claes
     van Zaenen mitsgaders Cornelis van Zaenen kinderen voorn.
Borg is Broer Frericxz woenende tot Spaerwoude.
 
 19-05-1587 blz. 157  
Vercoop, Michiel Jansz van Langedijck
aen Gerit Jong Claessen
een stucke landts genaempt "die Lange ven" groet twee morgen landts
leggende in Maerte Jans weer, streckende voorts van Gerit Jong
Claessen lant off tottet Cort vennitgen toe.
NO    Pouwels ven
ZW    Claes Pieter Jutten kinderen.
 
 19-05-1587 blz. 157 v 
Vercoop, Claes Jonckers van Oessenburch als man ende voocht van
Katrijn Engel van Zaenen onsse buijermans dochter
aen Gerit Jong Claessen zijnen swaeger
eerst die derde paert van een stucke landts genaempt "Engel van
Zaenen ven" groet drie Koeven in Claes van Zaenen weer.
NO    Griet Maerten van Zaenen weduwe met haer kinderen
ZO endt  die kinderen van Cornelis van Zaenen met Baernt Nijellen
ZW    Roeloff Baerts volck
NW endt  Griet Jan van Zaenen met haer kinderen.
Noch die derde paert van een stucke lants groet zeven hont lants
leggende int voors. weer.
NO    Guert Jan Duves weduwe met haer kinderen
ZO endt  die Hoogendijck
ZW    Griet Maerten van Zaenen weduwe met haer kinderen
NW endt  die kinderen van Cornelis van Zaenen.
Noch die derde paert van een stucke landts groet een madt landts
leggende Buijtenhuijssen.
NO    die weduwe van Jan Claesz met haer kinderen
ZO endt  die Uijtwech
ZW    Dieuwer Goeten
NW endt  die Caijck.
Midts dat die cooper tot zijnen laste sal nemen tderdendeel van 
250 hooftpenningen competeerende derffgenamen van Jan Henricxz Peet,
staende op losrente tegen de penning twintich.
 
 29-05-1587 blz. 158 v 
Gerit Jong Claessen woenende aen den Dijck schuldich
aen Claesgen Pouwels dochter woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 14.7.-., hooftgelt 230.
Onderpande die helft van een stucke lants genaempt "die Dijck ven"
groet drie maden landts, leggende achter hem comparants worff,
streckende voorts van Aellidt Peetges met haer kinderen lant off
totten Dijck ende die voors. worff toe.
NO    Pieter Geritsz Ham
ZW    Brechte Henricx van Oostzaenen.
 
 29-05-1587 blz. 159 v 
Gerit Jong Claessen schuldich
aen Michiel Jansz van Langedijck
die somme van 830 als custinge van een stucke landts genaempt "die
Lange ven" groot twee morgen landts leggende in Maerten Jans weer,
streckende voorts van Gerit Jong Claessen landt off tottet tCorte
vennitge toe. Daer voore bijde voors. comparant vande voors. Michiel
Jansz gecoft te betaelen die vierde paert op alreheijligen
eerstcomende. Ende die ander drie vierde paerten op drie die eerst
daer anvolgende meijdagen telcken 207.10.-.
Onderpande die voorn. Lange ven.
 
 29-05-1587 blz. 160 v 
Houwelicxe Voorwaerden.
Cornelis Florisz als oom ende voocht van Aeff Gerits dochter ter
eenre ende
Bouwen Pietersz ter andere zijden verclaerden hoe dat zij soude
vergaederen in echtelijcke staet.
Bouwen Pietersz brengt in een koeganck midt een derde paert van een
koeganck, leggende onderdeel ende gemeen in Pieter Ghijs Bouwes
weer.
NO    Baert Vonden weer 
ZW    Dirck Jan Baerents weer.
Met twee koegen ende een vaers met noch 100 aen gelde. Belast
tvoors. koeganck met 5 sjaers aen losrenten ende tvoors. derdedeel
naer advenandt.
Ende Aeff Geritsdr brengt ten houwelijcke eerst een stucke landts
genaempt "die Meed" groot 1500 roeden, streckende van Wouter
Jacoppen landt off tot Cornelis Dirck Jan Baerents landt toe.
ZW    Dirck Claesz
NO    Mr. Willem Bardesz ende Jacob Jonge Jans.
Noch een stucke landts genaempt "die Haech" groot een madt landts,
streckende met Cornelis Huijg en met zijn broers landt off tot Claes
Winens landt toe.
ZO    Conelis Pietersz ende Gerit Willemsz
NW    Cornelis Jan Dullen dochters.
Noch derdalff hondt landts leggende bijde sluis tot Nouwertnae.
NO    Ghijs Jansz
NW endt  Ghijs Jansz
ZW    Wouter Joosten met Roeloff Pietersz
ZO endt  Cornelis Jan Dullen Meijssen.
Die voors. meede belast met 13.12.2. sjaers ende tvoors. veen
landt met 3.10.-. sjaers.
Noch is die voors. Aeff Gerits goeden belast met 2.15.-. sjaers
ende noch in die Aeff schuldich 60 van custinge. Des brengt Aeff
weder ten subsidie vant houwelijck een losrenten van 17 sjaers
losbaer met 275 ende twee bedden met haer toe behoeren.
 
 29-05-1587 blz. 161 v 
Jacob Lijclaesz als oome ende voocht vande naegelaeten weeskinderen
wijlen Pieter Lijclaesz zijn broeder genaempt Baelich ende Marij
Pieters dochteren ten overstaen en bij consente van Jan Henricxz
Baertssen ende Claes Pietersz weesmeesteren als oppervoochden
schuldich
aen die Arme Huijssitteren tot Assendelft
een jaerlicxe losrente van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot
anderhalff koeven leggende in Jaep Heijnen weer.
ZW    Dirck Dirricxz van de Lange Laen
NW endt  Trijn Heijnen
NO    Cornelis Geritsz
ZO endt  Jacob Engelsz.
 
 06-06-1587 blz. 162 v 
Oude Cornelis Claesz, Jonge Cornelis Claesz ende Dirck Claesz
gebroeders elcx voor hem zelven, Barent Nijelsz als man ende voocht
van Anna Claesdr ende Pieter Maertsz als man ende voocht van Marij
Claesdr alle kinderen ende mede erffgenamen wijlen Claes Dirck Claes
Coppes schuldich
aen Griete Claes dochter haer comparandt respective suster ende
schoonzuster
een jaerlicxe lijffcustinge van 30 ter causse van uijtcoope van
haer ouders erff ende zullen zij daer en boven noch geven jaerlicx
twee soetemelcx kaessen, geduijerende als die voors. Griete in
levende lijve weezen zal ende langer nijet.
Onderpande alle haeren goeden roerende ende onroerende.
 
 06-06-1587 blz. 163 v 
Pieter Jansz tHooch schuldich
aen Jan Centensz woenende tot Crommenije
die somme van 113.13.-. ter causse van goede geleende ende
verschoeten penningen te betaelen over een jaer naer date van dese.
Onderpande eerst die helft van een stucke veen landts genaempt "die
Hooge veen" groot vijfftalff hont lants, streckende van Cornelis van
Zaenen kinderen lant off tot Cornelis Claes Jan Roen toe.
NO    Aechte Goeten met haer kinderen
ZW    Aechte Thijssen Boschmans weduwe met haer kinderen.
Noch die helft van een stucke landts genaempt "het Reeffgen" groet
vier hont lants, streckende van Huijch Wijves lant off tot Cornelis
van Zanen kinderen lant toe.
NO    Aechte Goeten met haer kinderen
ZW    Aechte Boschmans weduwe met haer kinderen.
Noch die helft van tmadt ende ackeren gelegen zijd aen zijde groot
tesamen vijff hont lants, streckende van Willem Boeten lant off tot
Cornelis van Zanen kinderen lant toe.
NO    Aellidt Peetges met haer kinderen
ZW    Aechte Boschman weduwe met haer kinderen.
Ende noch die helft van tuijntgen groot een hont lants, streckende
van Aechte Goeten met haer kinderen lant off totte Aellidt Peetges
met haer kinderen lant toe.
NO    Jan Peet
ZW    Aellidt Peetges met haer kinderen.
Borg is Jacob Pouwels.
 
 12-06-1587 blz. 164 v 
Jacob Maertsz voor hem zelve ende Hubert Geritsz als man ende voocht
van Trijn Maertensdr schuldich
aen Jannitgen Nijels dochter weduwe wijlen Maerten Cornelisz Fons
haer laeste man
een jaerlicxe lijffrenten van 9 uijt zake van uijtcoope vande
lijfftochte die haer van zeeckere goeden bijt overlijden van haren
voors. man gemaect ende aengecomen waren tot haer leven lanck.
Onderpande eerst die helft van twee stucken lants genaempt "die
Strentten" groot tsamen 1474 roeden leggende mette Schout onverdeelt
ende gemeen int Kerckweer.
NO    Cornelis Pietersz cum socijs
ZO endt  Marijtgen Gerits
ZW    die Leege meed
NW endt  Cornelis Engelsz cum socijs.
Noch een stucke buijtendijcx landts gelegen over Jan Baningen weer.
NO    Cornelis Jan Baningen cum socijs
NW endt  Jacob Maertsz met Cornelis Ouwe Jannen kinderen
ZW    die tochte van de Kercksluijs
NW endt  den Hoogendijck.
 
 12-06-1587 blz. 164 v 
Pieter Claesz voor hem zelven ter eenre ende
Allert Cornelisz als oome ende voocht van Claes Pietersz naegelaten
weeskint wijlen Marij Cornelisdr geprocreert bijde voors. Pieter
Claesz ter andere zijde bekende zijluijden comparanten deur
intersessie ende tusschen spreecken van Pieter Geritsz Ham, Jan
Geritsz Maijckes, Gerit Geritsz Boet ende Cornelis Claes Jan Roen
geschift, gescheijden ende gegrondeelt te weezen
dat Pieter Claesz zal hebben eerst alle alsulcke perceelen van
landen als van zijn zijde aengecomen is mitsgaders sal noch alleen
hebben die coop vant lant bij hem van Claes Jan Baerts te winter
lestleden gecoft geleegen in Dirck Huijsseers weer. Zal mede hebben
die landen dien hij besidt van Anna Geritsdr zijn moeije midts dat
hij alleen dzelve Anna gehouden sal wezen te alimenteren ende te
onderhouden volgens die testamentaire dispositie donatie ende ander
bescheijt daer van zijnde. Ende noch thuijs mette worff soe alst
zelve bij Marij voors. metter doot ontruijmpt is, mitsgaders noch
koe ende kalff schuijt schar ende ander gereedtschap daer toe
behoerende. Des soe sal Pieter Claesz alleen supporteren ende
draegen alle die laste aende pachten opte voors. goeden staende.
Ende die voors. Claes Pietersz sal alleen hebben alle die landen van
zijn voors. moeders zijde aengecomen zijnde wesende gerechte vierde
paert in alle die landen tegenwoordich bijde erffgenamen van Griet
Cornelis Dirck Hannen weduwe des voors. kindts groote moeder beseten
gepossedeert ende gebruijct werden (uijtgenomen die Darp vande
welcke die voors. Pieter Claesz ende Claes Pietersz respective haren
quoto portie inne vercoft ende veraligneert hebben midts dat tvoors.
weeskindt naer advenhandt zijn aenpaert der voors. landen die
pachten ende lasten daerop staende uijtraijcken ende betaelen zal)
mouterende voor zijn hooft ter somme van 130 hooftpenningen. Ende
zal Pieter Claesz tvoors. kindt nu tbehouden goeden houden tot dat
het twaelff jaeren oudt sal zijn soe veere Pieter Claesz voors. int
leven blijft, indien nijet tot zijnen overlijden toe ende nijet
langer.
Voorts is Pieter Claesz die voors. Claes Pietersz zijn kindt noch
schuldig 136 ter causse van uijtcoop van koegen ende andere
bereeckende penningen welcke Pieter Claesz sal moegen onderhouden
tot dat het voors. kindt in zijn 13e jaren getreden zal wezen.
Ende is tgeene dat tvoors. kindt voor zijn moeders erff ten deele
gevallen is.
Des soe blijft noch int gemeen die rentebrieff inder Machtelt vant
Hoff van 5.-.8. sjaers losbaer met 70 hooftgelt. 
 
 14-06-1587 blz. 165 v 
Tamis Dircxz schuldich
aen Pieter Arisz woenende tot Haerlem
een jaerlicxe losrente van 12.10.-., hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts groot anderhalff morgen genaempt "Jan
Tamiszs Boeffveech" leggende in Tamissen weer, streckende voorts van
comparants worff totten Delft toe.
NO    comparant zelver met Henrick Jan Duves kinderen
ZW    Jan Peet met Aellidt Peetges met haer kinderen.
Borg is Jan Tamissen zijnen broeder.
 
 16-06-1587 blz. 167  
Vercoop, Claes Allertsz tSchaep nu ter tijt woenende tot Haerlem
aen Dirck Sijmonsz voor deen helft ende Aechte mit Cornelia Joosten
dochters voorde ander helft
een stucke landts genaempt "die Bree veen" leggende in Cloussen
weer.
NO    Aechte Joosten cum socijs
ZO endt  Cornelis van Berckenroed
ZW    Aeff Wouter Jan Baerts weduwe met haer kinderen
NW endt  Cloussen volcx landt ofte bruijcklandt.
 
 16-06-1587 blz. 167 v 
Vercoop, Henrick Jan Geritsz
aen Duijf Geritsdr zijn moeije
een stucke landts genaempt "Jan Claesges twee maed" groot twee
maeden.
ZO endt  Duijff Gerits zelffs
ZW    Pieters weer
NW endt  Marij Gerits
NO    Marij Gerits.
 
 18-06-1587 blz. 168  
Vercoop, Claes Dircx Beellijen
aen Claes Jan Baerts
vijff hont landts meed leggende op zijn roeijnge off limite met noch
ander vijff hondt landts meed competerende die Canonnesie opten
Houff tot Engmont die de voors. comparant in huijer was
gebruijckende, welcke huijerwaere hij die Claes Jan Baerts overgaff
ende cedeerde bij dezen. Welcke meede ende landt genaempt is "Dirck
Huijsseers Dijck meede" gelegen in Dirck Huijsseers weer, streckende
voorts van Oude Cornelis Willem Aernden landt off totten Hoogendijck
toe.
NO    Cornelis Willem Geritszs
ZW    Mr. Jan Duves cum socijs.
Midts dat die cooper tot zijnen laste zal nemen 100 hooftpenningen
staende van de twintich penningen een, competerende die weduwe van
Jan Cornelis Aerians ende zijn kinderen.
Compareerde mede Claes Jan Baerts ende bekende tvoors. landt
wederomme vercoft te hebben
aen Pieter Jong Claessen.
 
 18-06-1587 blz. 169  
Vercoop, Roeloff Gerit Aerents woenende tot Haerlem eertijts getrout
hebbende Nijes Jaep Saijgen van Assendelft ende vervangende Duijff
Roeloffs zijn dochter geprocreert bij de voors. Nijesse ende Louris
Lourisz woenende tot Backum als man ende voocht van Lacije Jaep
tSaijgen zijn huijsvrouwe kinderen ende mede erffgenamen wijlen
Marij Jaep Saeijgen weduwe
aen die kinderen van Maerten Maertensz Machtelden
eerst een stucke landts genaempt "tLaijckgen" groot drie hont landts
in de Machtelden weer.
NW endt  Jacob Jonge Jans
NO    Guert Jan Coennen
ZO endt  die Laijck
ZW    Jonge Claes Dircke volcx bruijcklandt.
Noch een stucke landts genaempt "tLaijck veentgen" groot drie hondt
landts int de voors. weer.
NW endt  die Laijck
ZW    Jonge Claessen volcx bruijcklandt
ZO    de kinderen van Maerten Maertsz
NO    de kinderen van Maerten Maerts.
Noch twee ackertges int zelve weer groot een hondt landts.
NW    die kinderen van Maerten Maertsz
ZW    die kinderen van Maerten Maertsz
ZO    die Reeff
NO    die kinderen van Maerten Maertsz.
Noch een tuijntgen groot drie hont landts leggende in Guert Jan
Coennen weer.
NW    die voors. Maertens kinderen
ZW    die voors. Maertens kinderen
ZO    die Reeff
NO    Guert Jan Coennen.
Ende noch een stucke landts genaempt "tSchaepppen veentgen" geleegen
int zelve weer groot drie hondt landts.
NW endt  die Reeff
ZW    die kinderen van Maerten Maertsz
ZO    die kinderen van Maerten Maertsz
NO    Guert Jan Coennen.
Midts dat die voors. kinderen van Maerten Maertsz tot haeren lasten
sullen nemen die somme van 235 hooftpenningen tegen de penning
twintich competerende Leenert Janszs erffgenamen tot Amstelredam.
 
 18-06-1587 blz. 170  
Comen Jan Jansz als oome ende voocht van Trijn, Maerten ende Jan
naegelaeten weeskinderen wijlen Maerten Maertensz zijn susters
kinderen schuldich
aen Roeloff Gerits Aernts woenende tot Haerlem ende Louris Lourisz
woenende tot Backum 
een jaerlicxe losrente van 17.5.-., hooftgelt 300.
Onderpande eerst een stucke landts genaempt "tLaijckgen" groot drie
hondt landts leggende in Machtelden Weer.
NW    Jacob Jonge Jans
NO    Guert Jan Coennen
ZO endt  die Laijck
ZW    Jong Claes Dircken volcx bruijcklandt.
Noch een stucke landts genaempt "tLaijck veentgen" groot drie hondt
landts int de voors. weer.
NO endt  die Laijck
ZW    voors. Jong Claessen volck bruijcklandt
ZO endt  die voors. Maerten Maertensz kinderen
NO    die voors. Maerten Maertensz kinderen.
Noch twee ackertges int zelve weer groot een hondt landts.
NW    die voors. kinderen
ZW    die voors. kinderen.
Noch een tuijntgen groot drie hondt landts leggende in Guert Jan
Coenen weer.
NW endt  die voors. Maertens kinderen
ZW    die voors. Maertens kinderen
ZO endt  die Reeff
NO    Guert Jan Coennen.
Noch een stucke landts genaempt "het Schaeppen veentgen" int zelve
weer groot drie hont landts.
NW    die Reeff
ZW    die voors. weeskinderen
ZO endt  die voors. weeskinderen
NO    Guert Jan Coennen.
 
 18-06-1587 blz. 171  
Engel Maertensz tSaijgen onsse buijervrijer schuldich
aen Roeloff Gerit Aernts woenende tot Haerlem ende Louris Lourisz
tot Backum
een jaerlicxe losrenten 14.2.-.,hooftgelt 235.
Onderpande een stucke landts genaempt "Jaep tSaijgen ven" groot
vijff koeven.
NO    Cornelis vant Hooft mit Guert Jan Coennen
NW endt  die Langesloot
ZW    Wouter Jacobsz Marijtgen Jonge Jans ende Baert Dirck
     Baerten
ZO endt  Guert Jan Coenen.
 
 23-06-1587 blz. 172  
Aechte Joosten geassisteert met Jan Geritsz haeren voocht schuldich
aen Aelbert Pouwelsz poorter van Haerlem
een jaerlicxe losrente van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande een stucke landts groot twee koeven leggende in Roelke
Baerts weer, streckende voorts van Wouter Claeszs lant off tot Neel
Baerts worff toe.
NO    Jonge Wouten cum socijs
ZW    Anna Duijff Wouters met haer kinderen.
Borg is Jan Geritsz.
 
 19-06-1587 blz. 173  
Vercoop, Willem Hanneman Rentmeester Generael van Noort Hollandt
woenende in sGraven Haeghe 
aen Garbrandt ende Cornelis Floris soonen
achtendalve geerde landts met zijn avonant vant huijs daer toe
behoerende welck landt leijt ende huijs staet in Blockhuijs weer.
NO    Jan Dirck Huijsseers weer
ZW    Jan Baert Gaelen weer.
 
 19-06-1587 blz. 174  
Willem Hanneman Rentmeester Generael van Noort Hollandt woenende in
sGraven Haeghe bekende een grondtdelinge van een weer landts
genaempt "Huijch Blockhuijs weer" int lange gemenchroneert in sekere
besegelde scheijbrieve in date 22e Januarij laest leden deur die
welcke dese onze letteren getransfigeert deur teecken ende gezegelt
zijn voor soe veel in hem is geanoijgeert gewillicht ende
bevesticht heeft mitsdezen lotcavelinge naer zijn forme ende
inhouden. Belovende dzelve te houden ende doen houden over goet vast
gestaede ende van waerden onder tverbandt als naer rechten .
Toorconde doe hebbe ick Schout voors. enz.
 
 19-06-1587 blz. 174 v 
Garbrant ende Cornelis Floris zoonen gebroeders schuldich
aen Willem Hanneman
een jaerlicxe losrente van 108, hooftgelt 1800.
Onderpande achtenhalve gaerde lants met zijn aenvandt vant huijs
daer toe behorende voors. te looten ende deele gevallen.
eerst een stucke landts genaempt "die Zuijer Oppermeedt" groot
derdalff madt landts.
NO    die Noorder Oppermeedt
ZO endt  die Uijter ven
ZW    Baert Jan Gaellen
NW endt  die Zuijer Dijck mede.
Noch zeven hont landts in die Noorder Oppermeed.
NO    Willem Geritsz
ZO endt  Gerit Comes
ZW    die Zuijer Oppermeed
NW endt  Mr. Jan Duves.
Noch twee koeven inde Marckes ven.
NO    Cornelis Willem Geritszs
ZO endt  Arme Huijssitteren tot Assendelft
ZW    Jan Gaellen Marcken
NW endt  Mr. Jan.
Noch een stucke landts genaempt "het Uijter endt van de Buicaijck"
groot derdalff koeven.
NO    Cornelis Joncken
NW endt  Mr. Jan
ZW    Baertzen Jan Gaellen
ZO endt  die Worff.
Noch dat Laentgen groot 100 roede, streckende voorts van de
Wechsloot off totte worffven toe.
NO    Cornelis Willem Geritszs
ZW    Jan Gaellen.
Noch die "Zuijer binner Delft camp" groot 200 roeden.
NO    comparanten zelver
ZO endt  den Delft
ZW    Jan Gaellen volck
NW endt  Floris Huijgen volck.
Noch "die binner Delft camp" aen Dirck Huijsseers zijde.
NO    Baert Jan Gaellen
ZO endt  die Colcke
ZW    zij comparanten
NW endt  den Delft.
Noch twee ackertjes in de twee Opperendt veentges.
NO    Floris Huijgen volck
ZO endt  Floris Huijgen volck
ZW    Baertzen
NW endt  Mr. Jan.
Noch een stucke landts genaempt "die Buijtcaijck" groot 1000 roeden.
NO    Cornelis Willem Geritszs
ZO endt  die Caijck
ZW    Jan Gaellen volck
NW endt  Ouwe Gerridden Buijcaijck.
Noch een stucke landts genaempt "het Breetgen" groot 400 roeden.
NO    Cornelis Willem Geritszs
ZO endt  die Delft
ZW    die camp aen Jan Gaellen zijde
NW endt  tBien te weten tsuijer ende noorder.
Noch een campe landts genaempt "Huijgen suijer camp" groot 200
roeden.
NO    die noorder Delft camp
ZO endt  die Colcke veen voors.
ZW    Willem Huijgen noorder Delft camp
NW endt  den Delft.
Noch die "Twisch veen" (behalve Haessen omloop) groot 800 roeden.
NO    Cornelis Willem Geritszs
ZO endt  Twisch
ZW    Jan Roeloffs volck
NW endt  Florie Huijgen volck.
Overmidts zij comparanten beloeft hebben te betaelen in minderinge
van de hooftpenningen 500 endie meij daer anvolgende 400.
 
 19-06-1587 blz. 176 v 
Henrick Roeloffsz verclaerde hoe dat hij eertijts gepasseert hadde
zekere conditie brieff van 6 sjaers ten behouve van eenen Pieter
Gerit Aernts s.g. in date 29e Decembris 1579 besegelt Jan Baerntsz
Schout tot Assendelft.
Dan overmidts dzelve brieff veel schrift is verduistert uijtgegaen
ende bijnae onleesbaer is. Soe ist dat die voors. Henrick Roeloffsz
vernijeuwt ende verleeden heeft mitsdezen alsnoch Willem Gerits
Aernts als broeder ende erffgenaeme in desen van de voors. Pieter
Gerit Aernts s.g. die voors. jaerlicxe losrenten van 6, hooftgelt
 100 schuldich te wezen.
Onderpande een koeven leggende inde Achter ven in Henrick Roeleven
zelffs weer, streckende voorts van Henrick Roeleven worff off totte
Caijck toe.
NO    Engel Claes Jutten
ZW    Cornelis van Zaenen kinderen.
 
 19-06-1587 blz. 177 v 
Jan Willemsz voor hem zelve ende Baert Claesz als man ende voocht
van Marij Willemsdr zijn huijsvrouwe kinderen ende erffgenaemen
wijlen Willem Aerians schuldich
aen Griet Claes Lotssen dochter tot Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 12.10.-., hooftgelt 200.
De comparanten bekenden dat Willem Adriaensz haeren respective vader
ende schoonvader dzelve penningen all schuldich was.
Onderpande een stucke landts genaempt "die Marcus ven" groot twee
morgen landts leggende in tLaentges weer.
NO    Jan Peet ende Cornelis Moeij Duven
ZO endt  Dirck Bieren volck
ZW    Cornelis Pietersz
NW endt  Cornelis Moeij Duven.
 
 19-06-1587 blz. 178 v 
Vercoop, Pieter ende Claes Floris zoonen
aen Cornelis Willem Geritszs
een stucke landts groot 560 roeden gelegen in Dirck Huijssers weer.
NO    Jonge Dirck Heijn
ZO endt  Cornelis Willemsz zelffs
ZW    Gerit Dircxz Comes
NW endt  Frerick Jacobsz.
 
 19-06-1587 blz. 179  
Vercoop, Roeloff Jaspers aen
aen Sijmon Claes Sijmons
die helft van een stucke landts genaempt "die Zeven maed" groot
dzelve helft zeven hondt landts leggende onderdeel ende gemeen met
Jan Jan Dirricxz Tamissen, streckende voorts vanden Hoogendijck off
tot Claes Coppes volcx meed toe.
ZW    Aechte Thijssen met haer kinderen ende Claes Havicxz
     tesamen
NO    Cornelis vant Hoff, Jan Allerts volck met Dirck Maertsz.
 
 21-06-1587 blz. 179 v 
Vercoop, Cornelis vant Laentgen
aen Cornelis Moeij Duven
die helft van een stucke landts genaempt "tGroote madt" groot in als
een morgen landts leggende onderdeel ende gemeen met Jan Jansz Peet
in Crullen weer.
NO    Aerian Cornelis Aerians
ZO endt  Sijmon Claes Dirck Maerts
ZW    Jan Willem Aerians
NW endt  Willem vant Laentgen.
 
 21-06-1587 blz. 180  
Vercoop, Cornelis Jansz vant Laentgen
aen Jan Jansz Peet
die helft van een stucke landts genaempt "tGroote madt" leggende
onderdeel ende gemeen met Cornelis Moeij Duven in Crullen weer.
NO    Aerian Cornelis Aerians
ZO endt  Sijmon Claes Dirck Maerts
ZW    Jan Willem Aerians
NW endt  Willem vant Laentgen.
 
 23-06-1587 blz. 180 v 
Vercoop, Jan Cornelisz als man ende voocht van Trijn Pietersdr
aen Ouwe Cornelis Claesz
die gerechte vierde paert van een stucke landts genaempt "Roelen
ven" groot tzelve vierde paert twee koeven leggende onderdeel ende
gemeen mette voors. Cornelis Claesz, Marijtgen Jonge Jans met haer
kinderen ende Huijch Maertsz cum socijs in Roelen weer.
NO    Marijtgen Jonge Jans ende Wouter Jacobsz cum socijs
ZO endt  Comen Jan
ZW    Marijtgen Jonge Jans
NW endt  die Langesloot.
 
 23-06-1587 blz. 181  
Testament van Duijff Geritsdr onze buijervrijester.
Zij institueert tot haeren universaele erffgenaemen in alle haere
goeden
Jan Geritsz, Allert Geritsz haere broeders, Guerte Geritsdr, Marij
Geritsdr haeren zusters,
Gerit Willemsz, Hillegent ende Aecht Willems dochters kinderen
wijlen Willem Geritsz haeren overleden broeder ende Guert Claesdr
trouwen kindt ende Anna Claesdr naetuerlijcke kindt respective
wijlen Claes Geritsz mede haeren overleden broeder elcke stam in een
gerechte zeste paert.
 
 25-06-1587 blz. 181 v 
Testament. Ten huijsse van Marij Jacobs weduwe Gerit Dircxz s.g.all
waer voor ons gecompareert ende verschenen zijn die voors. Marij
Jacobsdr ter eenre, Allert Geritsz, Dirck Geritsz, Elisabeth
Geritsdr ende Aechte Geritsdr gebroeders ende zusters ende kinderen
van de voors. Gerit Dercxz ende Marij Dircxsdr ter andere zijde,
wesende die voors. Allert ende Aechgen sieck naeden lichaemen.
Soe zij alle maecte ordonneerde ende disponeerde mitsdezen. 
Eerst die voors. Marij Jacobs drochter maecte ende institueerde Aeff
Gerits haeren outste dochter dat zij sal hebben een van de koegen
sonder meer. Nomineerde ende institueerde voorts tot haeren
universaele erffgenamen in alle haere vordere ongedisponeerde goeden
die voors. Allert ende Dirck Gerits zoonen met Elisabeth ende
Aechgen Gerits dochteren haeren voors. kinderen.
Ende die voors. Allert ende Dirck Gerits zoonen met Elijsabeth ende
Aechte Gerits dochteren verclaerden haeren uiterste wille ende
testament te wezen soe wije van vieren compt te sterven sonder kindt
ofte kinderen soe institueerden zij tot haeren universaele
erffgenamen die geene van hem vieren alsdan int leven zijn. Maer
indien die laeste van hem mede quam te sterven sonder kindt ofte
kinderen soe institueerden ende substitueerden zijluijden met hem
vieren voors. ende elck van hem int bijsonder thaeren universaele
erffgename haeren lieve ende zeer beminde moeder Marij Jacobs voors.
 
 01-07-1587 blz. 182 v 
Testament. Dat wij ons gevonden hebben ten huijsse van Oude Cornelis
Claesz all waer voor ons gecompareert ofte verschenen is Fije Jansdr
onsse buijervrijester leggende sieck ende cranck naeden lichame.
Dat bij soe verre zij comparante compt te sterven sonder kindt ofte
kinderen dat zij besprack ende maecte Griet Willem Bouweszs dochter
haeren nichte haer beste wollen laeckens lijffgen met haer paersse
rock. Gelijck zij mede besprack ende maecte Aechte Claes dochter die
huijsvrouwe van Aelbert Claesz haer middelste pels met haer
daegelicxe rock.
Ende institueerde voorts tot haeren universaele erffgenaeme in alle
haeren ongedisponeerde goeden die rechte susterlingen van haere
svader hooft voor hooft ende effen nae inde eenhelft. Ende Jacob
Engelsz met Baelich ende Marij Pieters dochteren haeren testatricen
susterlingen van smoeders zijde mede hooft voor hooft ende effen nae
inde ander helft.
 
 24-07-1587 blz. 183  
Testament van Sijmon Jacobsz ende Aechte IJsbrandtsdr zijn
huijsvrouwe.
Geinstitueert den langstlevende van hem beijden in alle die goeden.
Onvermindert dat alle alsulcke goeden als die laetst stervende
metter doot ontruijmen ende achter laeten souden moegen alsdan bij
haer testanten erffgenamen ten wederzijden geparticipeert ende
gedeelt sullen worden halff ende halff.
 
 24-07-1587 blz. 184  
Vercoop, Cornelis Henricxz Timmerman als actie ende transport
hebbende van Jan Claesz als eenige erffgename wijlen Trijn Claes
Gelden zijne moeder
aen Jan Aeresz Houtcooper, poorter tot Amstelredam
een losrenten brieff van 7 sjaers houdende op Derck Maertsz
Steffens losbaer den penning twintich, veronderpandt op sekere
perceelen van landen gelegen in Steffens weer blijckende bijden 
origineele besegelde renten brieff in date 15e Septembris anno 1579
besegelt Pieter jansz de Jonge schout, Ghijsbert Cornelisz ende
Baert Roeloffsz schepenen tot Assendelft.
 
 28-07-1587 blz. 184 v 
Testament van Cornelis Dircxz van de Lange Laen onse medebroeder int
Schependoem ende Katrijn Sijmonsdr zijn huijsvrouwe.
Den langstleevende van hem beijden gemaect ende bespoocken van alle
die goeden.
Na overlijden van de langstlevende zijn de erffgenamen Aechte,
Hillegundt, Wijven ende Machtelt Cornelis drn elck een vijffde
paert. 
Ende angaende het laetste vijffde paert willen ende begeeren zij
testanten dat Guijerte Cornelisdr van des eerste gestorvens
erffenisse affstaen zal mettet geene zij ten huwelijcke heeft gehadt
ende van des langstlevendens erffenisse met eens 100. Ende soe wes
het voors. vijffde paert meer soude moegen bedragen hebben
zijluijden testanten geinstitueert bij dezen het kindt ofte kinderen
van de voors. Guerte Cornelisdr. sonder nochtans dat Henrick Jan
Gerijtsz haeren testanten swaeger (wijens regiment hemluijden Godt
betert grootelijck mishaecht) die zelve offf die vruchten vandien
sal moegen regeeren.
 
 28-07-1587 blz. 186  
Huwelijcxe voorwaerden. Maerten Roeloffsz geassisteert met Gerit
Roeloffsz zijnen broeder ende Cornelis Willemsz zijn oom ter eenre
ende Jan Henricxz Gaell als vader ende voocht van Engel Jans zijnen
dochter ter andere zijde.
 
 28-07-1587 blz. 186 v 
Testament van Brechte Roeloffsdr weduwe wijlen Sijmon Maertsz.
Verclaerde zij comparante dat Sijmon Claesz haer dochters soone van
haer naegeschreven erffgenamen met haer advijs consent wel believen
ende bevel ontvangen heeft 300 in plaetse van tgene hem Sijmon bij
haer testatrice gemaect was ofte soude moegen werden, willende
mitsdezen dat die zelve Sijmon daer mede affstaen ende hem te
vreeden sal houden sonder ijet vorder van haer comparantes
erffenisse te eijsschen.
Item alsoe Gerit Jan Baertzes met des voors. comperants dochter
Trijn Sijmonsdr 100 min ten huwelijck heeft gehadt als Claes Dirck
Maertses vader vande voorn. Sijmon Claesz. Soe maect ende (est
noode) institueert zij comparant Marije Gerits haer dochters dochter
bijde voors. Gerit Jan Baertzes geprocreert inde somme van 400
eens. In betaelinge van welcke somme den zelve Marije bij haer
comparantes nageschreven erffgenamen toegerecht sullen moegen werden
eenige van de gereeste renten brijven bij haer comperante achter te
laeten.
Nomineerde voorts zij comperante tot haer universaele erffgenamen
van haer ongedisponeerde goeden Trijn Sijmonsdr huijsvrou van
Cornelis Dircxz, Guerte Sijmonsdr huijsvrouwe van Allert Geritsz
ende die vier kinderen van Roeloff Sijmonsz haeren zoon geprocreert
bij Aechte Willemsdr elcke stam een derde paert.
 
 31-07-1587 blz. 188  
Garbrant Florisz schuldich
aen die kinderen van Mr. Frans vander Nesse geprocreert bij
Marijtgen Pietersdr van Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 24, hooftgelt 400.
Onderpande die helft van "Warnaers ven" groot die zelve helft twee
koeven leggende met twee andere koevennen hem comparant mede
toebehoerende ongesepareert.
ZO    Roeloff Pieter Wouters
NO endt  Cornelis Dircxz
NW    Marijtgen Jonge Jans
ZW endt  die Vaersloot.
Noch een stucke landts genaempt "die Ackeren".
ZW    Maerten Machtelden kinderen
NO    Dirck Jacoppen
ZO endt  Cornelis Florisz
NW endt  den Indam.
 
 31-07-1587 blz. 189  
Testament van Elisabeth Jansdr onse buijervrijester op haeren siecke
bedde.
Zij heeft tot haeren erffgenamen geinstitueert (indien zij comende
toverlijden sonder kindt oft kinderen) Guertgen Claesdr, Jan Claesz
ende Claesgen Claesdr haer broeders kinderen met Aechte Jacobsdr
haer zusters kindt elcx in een vierde paert.
 
 31-07-1587 blz. 189 v 
Vercoop, Sijmon Claes Sijmons
aen Aechte Thijssen Claes Geritszs weduwe met haer kinderen
die gerechte helft van een stucke landts genaempt "die Zeven Maed"
groot die zelve helft zeven hondt landts leggende onderdeel ende
gemeen met Jan Dirck Taemissen, streckende voorts van den
Hoogendijck off tot Claes Coppes volcx meed toe.
ZW    Aechte Thijssen met haer kinderen ende Claes Havicxs
     tesamen
ZO    Cornelis vant Hoff, Jan Allerts volck met Dirck Maerts.
 
 07-08-1587 blz. 190  
Vercoop, Ghijsbert Zijmonsz Cuijper
aen Claes Jansz Reael
een stucke landt genaempt "Wilde hem" groot een morgen landts
leggende inde Hemmen.
ZO    Guert Gerit Nonnen met haer kinderen
NO endt  Cornelis vant Hoff
NW    Huijch Maertsz vant Hoff
ZW endt  die Hornsloot.
 
 18-08-1587 blz. 190 v 
Cornelis Lourisz vant Hoff schuldich
aen Pieter Heeren
een jaerlicxe lijffrenten van 6.15.-., zoe lange dvoors. Pieter
Heeren int leven zal zijn ende langer nijet.
Onderpande een campe landts genaempt "die Sticken" groot 600 roeden.
O endt  Dircken Jacob Dircken bruijcklandt
Z     Wouter Joosten met Jacob Jonge Jans
W endt  dzelve Wouter
N     Garbrant Florissen.
 
 11-09-1587 blz. 191  
Vercoop, Cornelis Dirck Jan Baernts
aen Jan Claesz
een acker landts groot 150 roeden leggende int Kerck weer achter
Coningen uijt.
NO    Aerian Cornelis Aerians
NW endt  Cornelis Moeij Duven
ZW    Maerten Roeleven
ZO endt  Warnaer Harmensz.
Midts dat die voors. cooper tot zijnen laste sal nemen tgerechte
vierde paert van 2.8.8. losrente, bedragende voor de voors.
coopers contingent -.12.2. sjaers.
 
 21-09-1587 blz. 191 v 
Vercoop, Claes Jan Jutten voor hem zelven ende Willem Claes Jutten
als gecooren voocht van Aeff Jan Jutten zijn nichte
aen Jan Geritsz Maijckes
alle alsucke erffenisse ende besterffenisse als hemluijden als
kinderen van wijlen Duijff Jan Allerts aen ende op besturven is bij
doode ende overlijden van Neel Jan Allerts die huijsvrouwe van
Pieter Pietersz. tzij bespreck legatie uijterste wille.
 
 27-09-1587 blz. 192  
Vercoop, Pieter Jong Claesz als eertijts getroudt hebbende Marij
Cornelis Dirck Hannen zijn overleden huijsvrouwe en hem starck
makende voor Claes Pietersz zijn zoon geprocreert bijde voors. Marij
aen Allert Cornelisz, Aeff ende Marijtgen Cornelis dochteren des
voors. comparants overleden huijsvrouwen broeder ende zusters
eerst tsestiende paert van een stucke landts genaempt "die Darp"
groot in als diezelve darp vijff maeden landts, streckende voorts
van de sHeerenwech off tot Pieter Copges weer toe.
N     Comen Jan
Z     Jacob Ghijssen met Gerit Roeloff Baerts kinderen.
Noch tgerechte vierde paert van de helft in Willem Jutten Uijter
ven, streckende voorts van Jan Jutten kinderen landt off totten
Dijck toe.
NO    Maerten Jan Dircken
ZW    Henrick Roeleven.
Ende noch tsestiende paert vant huijs ende worff alleen ten behoeve
van Allert Cornelisz voors.
Noch drie sestiende paerten die voors. Allert, Aeff ende Marijtgen
Cornelis dochteren int zelve huijs ende worff.
NO    Aechte Thijssen met haer kinderen
ZW    Reiaelen volck.
 
 09-10-1587 blz. 193  
Vercoop, Allert Claesz alias Allert Ghijssen
aen Mouris Jansz Biersteecker woenende tot Spaerendam
een huijs ende erff leggende ende staende achter des voors.
comperants huijs ende worff in de Kerckbuijert.
NO    hij comparant zelffs
ZO    comparant zelffs met Cornelis Heijnen worff tesamen
NW    Jannitgen Heeren
ZW    die Cruijsven.
Mit noch die vrije ganck bezuijden die voors. Allerden huijs in
welcke ganck hij Mouris Jansz een deur tot zijnen wille in mach
maecken mitsgaders dat Mouris Jansz mede zal hebben moegen
gebruijcken een vrije achter over des voors. comperants worff.
 
 18-10-1587 blz. 194  
Bouwen Pietersz verclaerde dat Gerit Henricxz per brieve van
constitutie in date 10e Meij 1587 schuldich is
aen Haesgen Willemsdr van Foreest
een jaerlicxe losrenten van 37.10.-., hooftgelt 600.
Bouwen Pietersz verclaert de helft van dese hooftpenningen ontvangen
te hebben en neemt tot zijnen laste 
een jaerlicxe losrente van 18.15.-., hooftgelt 300.
Onderpande een stucke landts genaempt "Mannen ven" groot een morgen
gelegen in Mannen weer.
O     Neel Ghijsen 
W     Mr. Dirck van Beeckesteijn
N     Anna Henricx
Z     Cornelis Pietersz.
Noch veen ackeren.
NO    Aerendt Heijn
ZO endt  Pieter Hartogen
ZW    comparant
NW endt  Engel Heijnkes.
 
 07-11-1587 blz. 195  
Vercoop, Claes Dircxz als man ende voocht van Aecht Claes Coppen
aen Roeloff Pietersz
een worff gelegen inden Hoorn binnen den banne van Assendelft
genaempt "Claes Coppes worff".
NO    Jacob Jonge Jans
ZO endt  Wouter Joosten cum socijs
ZW    Heijnrick Allertsz Joosten
NW endt  die Wechsloot.
 
 08-11-1587 blz. 195 v 
Vrou Pietersdr geassisteert met Cornelis Pietersz haeren broeder
ende voocht ende Allert Geritsz als oome ende voocht van Willem
Cornelisz naegelaten weeskint wijlen Cornelis Gerit Dirck Hannen
zijn broeder geprocreert bij dezelve Vrou Pieters schuldich
aen Crijn Jan Arisz
een jaerlicxe losrenten van 6.5.-., hooftgelt 100.
Onderpande die helft van een stucke landts leggende int noort
eijnde, streckende voorts vande Wech off totte Caijck toe.
NO    Vrou Pieters comparante voors. met Jan Cornelisz haer
     overleden mans zoene
NO[?]   Ouwe Gerit Comes.
Noch die helft van een vennitgen groot twee koeven.
NO    Vreerick Jacob Willemszs
ZO endt  Vrou Pieters comparante voors.
ZW    Vrou met Jan Cornelisz voors.
NW endt  die Caijck.
 
 10-11-1587 blz. 196 v 
Vercoop, Dirck Lourisz voor hemzelve ende hem starck makende voor
zijn kinderen geprocreert bij Marij IJsbrantsdr zijn overleden
huijsvrouwe
aen Pieter Geritsz
een stucke landts genaempt "Sijmons hem" groot drie hont landts
leggende in de Hemmen.
N     Floris ende Jan Arents soenen
Z     Wouter Joosten cum socijs
ZW endt  Guert Gerit Nonnen met haer kinderen
NW endt  die Blocksloot.
Borg is Dieuwer Cornelisdr geassisteert met Henrick Cornelisz haeren
broeder ende voocht.
Zij stelt haer zelven borge voor alle gebreecke die ten tijde van
Cornelis Jan Dullen ende Louris Cornelisz haer respective groote
vader ende vader opt voors. landt gecomen ende gestaen mach hebben.
 
 14-11-1587 blz. 197  
Claes Cornelisz schuldich
aen Corstejaen Cornelisz woenende tot Dreembrugh uit Sticht van
Utrecht
een jaerlicxe losrenten van 10, hooftgelt 200.
Onderpande een stucke landts genaempt "Goesses landt" groot twee
koeven leggende int zuijt eijnde.
ZO    Lijsbeth Maerten Heijnen weduwe
W endt  Lijsbeth Maerten Heijnen weduwe
N     Willem Gerit Nijels cum socijs
O endt  Jonge Jans volck.
 
 21-11-1587 blz. 198  
Cornelis Pietersz voor hem zelven ende hem starck makende voor zijn
kinderen geprocreert bij Aelidt Jansdr zijn overleden huijsvrouwe
ter eenre 
ende Gerit Willemsz als man ende voocht van Hillegundt Jansdr ter
andere zijde
ende bekende wel ende wettelijcken geschift gescheijden ende
gedivideert ende grondeelen mitsdezen van alsulcke gemeenschap van
landen ende goeden als zijluijden comparanten tot dezer daeghen toe
onderdeel ende gemeen hebben gehadt.
Soe zal die voors. Cornelis Pieters met zijn kinderen hebben eerst
een stucke landts genaempt "die Achter ven" groot vierdalff koeven.
NO    die Hornsloot
ZO endt  die Wech, Huijch ende Duijff Maertens worff
ZW    Maerten Maertszs kinderen
NW endt  Cornelis Florisz cum socijs.
Noch een stucke landts genaempt "Havicx ven" groot vijff koeven.
NO endt  Claes Coen met Jan Jacob Dircxszs ende die kinderen van
     Jan Engelsz
NW    Huijch Maertsz met zijn zuster ende Roeloff Pietersz cum
     socijs
ZW endt  Cornelis Florisz
ZW    Claes Coen cum socijs
Noch die gerechte helft vande eijgendomme die zij comparanten ende
Huijch Maerts met zijn zuster hebben groot van oudts vier koeven
leggende achter Jan Franszs uijt, streckende voorts van Wouter
Jacobszs landt off tot Jan Franszs worff toe.
ZW    Claes Pieter Louwen
NO    Cornelis Beningh.
Noch tvierndeel van zeeven koeganck leggende aen verscheijden
perceelen in Claes Heijnen weer onderdeel ende gemeen met Jan Gerit
Huijg ende gecomen zijnde vande sterffhuijsse van Machtelt Huijgen.
Noch een parceel landts genaempt "die Ackeren" opte Hornsloot groot
een madt landts.
NO    die Hornsloot
ZO endt  Wouter Joosten
ZW    Huijch Maertsz met zijn zuster
NW endt  Comen Jan met Baert Dircxz tesamen.
Noch die twee Leijck veenen groot een madt landts.
NO    die Hornsloot
ZO endt Cornelis Pietersz voors. met zijn kinderen zelffs
ZW    Cornelis Claesz
NW endt  Claes Nijelsz.
Noch een stucke landts genaempt "tCosters Landt" groot vijff hondt
landts.
NO    Claes Sijmonsz
ZO endt  Cornelis Pietersz met zijn kinderen voors. zelffs
ZW    Guert Jan Coenen met haer kinderen
NW endt  die Reeff.
Noch een stucke landts genaempt "tLange Landt" mettet rietlandt
tottet IJe toe.
NO    Roeloff Pietersz Huijch Maerts met zijn zuster Claes ende
     Jan Coppen volcx landt toe tsamen
ZO endt  tIJe
ZW    Roeloff Pietersz Wouter Joosten ende Claes Coen cum socijs
     tesamen
NW endt  Cornelis Pietersz met zijn kinderen voors.
Noch een stucke landt genaempt "tCleijne maedtgen" groot een madt
landts.
NO    die Hornsloot
ZW    Roeloff Pietersz met Wouter Joosten tesamen
ZW    Roeloff Pietersz voors.
NW endt  Cornelis Pietersz met zijn kinderen voors. zelffs.
Noch die twee corte veencampges.
N     Cornelis Jansz
ZO endt  Huijch Maertsz met zijn zuster
ZW    tLaentges volck
NW endt  Cornelis Pietersz met zijn kinderen voors.
Noch twee campges opte Reeff.
NO    Cornelis Aerians kinderen
ZO endt  die Reeff
ZW    tLaentges volck
NW endt  Huijch Maertsz met zijn zuster.
Noch een rentenbrieff van 300 hooftsomme staende onder Cornelis
Jongelincx.
Noch een rentenbrieff van 200 hooftgelt staende onder Cornelis van
Zaenen volck.
Noch een rentenbrieff van 100 hooftgelt staende onder Engel Claes
Jutten.
Noch een rentenbrieff van 60 hooftgelt staende onder Allert
Cornelis Dirck Hannen.
Hiertegens zoe zal Cornelis Pietersz met zijn kinderen weder tot
zijnen laste nemen 200 hooftpenningen staende opt voors. landt
competerende Marijtgen Jan Duves.
Ende is tgeene die voors. Cornelis Pietersz met zijn kinderen te
loote gevallen es.
Ende die voors. Gerit Willemsz zal hebben
eerst een stucke landts genaempt "drie Maeden".
NO    Cornelisz
ZO endt  Aechgen Jan Duves erffgenamen van Delft
ZW    de Schout met Huijbert Geritsz
NW endt  Aechte Thijssen Boschmans weduwe met haer kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "tSmalle twee Maetgen".
NO    Wouter Jan Baerts erffgenamen
ZO endt  Gerit Willemsz voors.
ZW    Aechte Thijssen met haer kinderen voors.
NW endt  Jan Claesges ven.
Noch een stucke landts genaempt "Bouwes meed" groot twee maeden.
NO    Sijmon Jacobsz van Oostzaenen cum socijs
ZO endt  den Schout
ZW    Taemis Dircxz
NW endt  Cornelis Ouwe Jannen kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "die Lange meed" groot 1250 roeden.
NO    Gerit Brantges ende Sijmon Claesz
ZO endt  Cornelis Claes Jan Roon
ZW    Jan Floren die Schout ende Claes Dirck Cillen
NW endt  Taemis Dircxz.
Noch die helft in "Bouwes ven" gemeen met Huijch Maertsz ende zijn
zuster, streckende voorts van Pieter Cornelis Aerians landt off tot
Scheppen vennitges toe.
NO    Jan Baningen weer
ZW    Henrick Geritszs kinderen.
Noch een stucke landts genaempt "die Haech" groot een madt landts.
NO endt  die Blocksloot
NW    Guertgen Jan Maertens met haer kindern
ZW endt  die Vliedtsloot
ZO    Cornelis Florisz cum socijs.
Noch een stucke Kaechs groot een madt landts.
NW    Claes Nijelsz
NO endt  Claes Nijelsz
NO    Jan Gerit Huijgen
ZO endt  die Meer.
Noch een stucke Kaechs groot een halff madt.
NO endt  Piet Ham
ZO    Jonge Jacob Jacobsz
ZW endt  Roeloff Pietersz
NW    die Meer.
Noch "die Delft camp" groot een halff morgen.
NO    Claes Allerden volck
ZO endt  Cornelis voors. met zijn kinderen
ZW    Cornelis Claesz Moeij Duijven
NW endt  die Delft.
Noch "tCorte campgen" op Ghijssensloot.
NO    Cornelis Jansz
ZO endt  Huijch Maertsz met zijn zuster
ZW    Cornelis Pietersz cum socijs
NW endt  Huijch Maertsz met zijn zuster.
Noch een rentenbrieff van 200 hooftpenningen staende onder Allert
Cornelis Dirck Hannen.
Noch een rentenbrieff van 200 hooftpenningen staende onder Dieuwer
Jan Louwen ende haer kinderen.
Noch een rentenbrieff van 200 hooftpenningen staende onder Sijmon
Claes Dick Maerts.
Hijer tegens heeft die voors. Gerit Willemsz wederomme tot zijnen
laste 100 hooftpenningen staende opt voors. landt competerende
Claes Jan Costers.
Ende is tgeene dat die voors. Gerit Willemsz te loote gevallen ende
aengedeelt is.
 
 15-12-1587 blz. 201  
Thoenis Jacobsz ende Maerten Dircxz alias Maerten Dirck Cillen
schuldich
aen Lambert vander Horst Reijersz
die somme van 37.10.-. jaerlicx, te lossen met 600.
Onderpande gestelt bij Thonis Jacobsz een stucke landts groot vijff
koevennen.
NO    Maerten Jan Dircken
ZO endt  Cornelis Pieter Jutten
ZW    Claes Jan Jutten
NW endt  Maerten Jan Dircken ende Louris Woutersz tesamen.
Onderpande gestelt bij Maerten Dircxz een stucke landts genaempt
"die Laen" groot twee koevennen.
NO    Tames Dircxz
ZW    den Schout
ZO endt  aen beijde eijnden beslooten tusschen die voors. Schout
     ende Aerian Jacobsz worffven
NW endt  Jan ende Pieter Flores zoenen worffven.
Noch een madt ackerlandts bij de anderen gelegen ende aen beijde
eijnden beslooten tusschen Jan Floren landt.
NO    Jan Dircxz Tamissen
ZW    Pieter Floren.
Borgen zijn Jonge Jacob Jacobsz ende Aerian Jacobsz vader ende
broeder ende schoonvader ende schoonbroeder vande comparanten.
Onderpande gestelt bij Jonge Jacob Jacobsz een madt veen landts.
NO    Jonge Jacob Jacobsz zelffs ende Maerten Jacobsz tesamen
ZO endt  den Dijck
ZW    Havicken volck
NW endt  Fije Jan Franssen met haer kinderen.
Onderpande gestelt bij Aerian Jacobsz zijn huijs ende worff bij hem
bewoent.
ZO endt  die sHeerenwech
NO    den Schout
ZW    den Schout
NW endt  Maerten Dircxz.
In de kantlijn staat, dat Thonis Jacobsz verclaert van de
hooftpenningen van 600 twee derden deel te hebben ontvangen en
Maerten Dircxz zijn zusters man een derden deel.
Thonis Jacobsz neemt daarom eveneens tweederden van de lasten voor
zijn rekening.
 
 15-12-1587 blz. 201 v 
Veijling, vercoop vande desoelaten boell wijlen Cornelis Jans
Offelaets
aen Jan Woutersz
een oude worff gelegen een weijnich benoorden die Kerck beoosten die
Wech genaempt "Cornelis Offelaets worff", streckende voorts vande
Wechsloot off tot aen Twacsslootgen achter die voors. worff
geleegen.
NO    Cornelis Willemsz Smit
ZW    Maerten Ghijsberden.
In veijling werd geboden door Engel Roeloffsz, Jan Woutersz, Jan
Willem Aerians, Michiel Jansz. Beloepende die totaele coope die
somme van 70.
Borg is Wouter Claesz.
 
 22-12-1587 blz. 203  
Jan Jansz Braer schuldich
aen Jan Arisz Houdtcoop poorter tot Amstelredam
een jaerlicxe losrenten van 5, hooftgelt 82.
Onderpande zijn huijs ende worff in de Kerckbuijert, streckende
voorts vande Heerenwech tot Jansses huijsges toe.
N     Hillegundt Bieren met haer kinderen
Z     die Peeperstraet.
 
 09-02-1588 blz. 203 v 
Vercoop, IJsbrant Jonge Jans als besturven voocht van Cornelis Ouwe
Jannen kinderen
aen Oetger ende Claes Dircx zoonen gebroeders
een worff genaempt "die noorder zijde van Jantgen Claes Vaers
worff".
NO    Joosten volck
ZO endt  Oetger ende Claes voors. zelffs
ZW    Claes Heijn Roeleven
NW endt  die Wechsloot.
 
 12-02-1588 blz. 204 v 
Willem Gerit Dircxzs schuldich
aen Cornelis Jacob Corneliszs van Amstelredam nu tertijt woenende
Haerlem
een jaerlicxe losrenten van 25, hooftgelt 400.
Onderpande een stucke landts groot vier koeven genaempt "die Uijter
ven" gelegen in Claes Heijnen weer.
NO    Claes Dircxz Beellijen met Gerit Jacobsz
ZO endt  Dirck van de Lange Laen
ZW    Cornelis ende Machtelt Heijn Roeleven
NW endt  Cornelis ende Machtelt Heijn Roeleven.
Borgen zijn Dirck ende Claes Dircxzoonen Beellijen schoonbroeders
van de voors. Willem Gerit Dircxzs.
 
 12-02-1588 blz. 205 v 
Vercoop, Cornelis Heijnrick Geritszs
aen Pieter Cornelis Aerians
die helft van een stucke landts genaempt "die Cruijs ven" groot twee
maeden gelegen in Jan Baningen weer mitte voors. Pieter Cornelis
Aerians gemeen.
NO    Cornelis Heijnen Mouris Jansz ende Aelbert Willemszs
     worffven mit die erffgenamen van Claes Aerentsz van
     Amsterdam tesamen
ZO endt  die sHeerenwech
ZW    Cornelis Geritsz die Bueff mit Roeloff Gerit Nonnen
NW endt  Cornelis met Jan Garbrants zoonen.
Midts dat die voorn. Pieter Cornelis Aerians tot zijnen laste zal
nemen 100 hooftpenningen daervan betaelen 6 sjaers, competerende
de erffgenamen van Jan Claes Lonckes.
 
 02-03-1588 blz. 206 v 
Huwelicxe voorwaerden. Pieter Claesz ter eenre ende
Claes Sijmonsz als vader ende voocht van Neeltgen Claes zijnen
dochter ter andere zijde.
Dat oft gebuerden dat Pieter Claesz quam te sterven voor de voors.
Neel Claes sonder kindt oft kinderen bijden anderen geprocreert
achter te laeten, soe sal die voors. Neel Claes dochter ontfangen
uijte voors. Pieter Claeszs goeden van 200. Maer indien Neel
Claesdr quam te sterven voorde voors. Pieter Claesz sonder kindt
ofte kinderen bij hem geprocreert achter te laeten, soe sal elck
affstaen mitte goeden van elcx zijde.
 
 04-03-1588 blz. 207  
Vercoop, Claes Aerentsz Montsuer
aen Anna Ganes weduwe wijlen Jan Claes Lonckesz
een stucke landts genaempt "het Hemtgen" groot drie hondt landts
gelegen in de Hemmen.
NO endt  Anna Ganes voors. met haer kinderen
ZO    Guert Jan Coennen met Pieter Coenen volck
ZW endt  Roeloff Pietersz
NW    Roeloff Pietersz.
 
 05-03-1588 blz. 207 v 
Vercoop, Ghijsbert Geritsz ende Maerten Ghijsberden als besturven
voochden van Allebroet Ghijsbertdr wesende beroeft van sinnen, hem
comparanten moeder ende suster respective
aen Cornelis Henrick Geritsz
die helft van een stucke landts groot anderhalff madt leggende in
Claes Maerts weer gemeen met Maerten Roeleven, streckende voorts van
de sHeerenwech off totten Delft toe.
NO    Cornelis zelffs met Cornelis ende Jan Garbrants zoonen
ZW    Errem die Boets met Cornelis Henricxz.
 
 08-03-1588 blz. 208  
Engel Claes Jutten schuldich 
aen Dirck Lijclaesz
die somme van 900 uijt saecke van custinge van een huijs
hoeijhuijs mit all tgeene soe wel van koebeesten als anders sulcx.
Belouvende die voors. custinge te betaelen op vijff die eerstcomende
achter een volgende meij daegen telcken 180.
Onderpande eerst die helft van een stucke landts genaempt "die
Achterven" groet vier koeven leggende in Willem Jutten weer.
NO    Thoenis Jacobsz ende Maerten Jan Dircken
NW endt  Claes Jan Jutten
ZW    Henrick Roeleven
ZO endt  Engel ende Claes Jan Jutten worven.
Noch die helft van een stucke landts genaempt "die Uijterveen"
leggende met Allert Cornelisz gemeen int voors. weer.
NO    Dirck Claesz ende Cornelis Jongelincx
ZO endt  den Dijck
ZW    Guert Claes Duves ende Claes Jan Jutten
NW endt  Foockel Willem Jutten.
Noch drie hont landts veen.
NO    Maerten Dircken
ZO endt  den Dijck
ZW    Cornelis Jongelincx
NW endt  Maerten Jan Dircken cum socijs.
 
 25-03-1588 blz. 208 v 
Vercoop, Baernt Nijelsz
aen Willem Maertsz
een stucke landts groet 529 roeden genaempt "het Smalle meedgen".
NO    Anna Ghijssen met haer kinderen ende Willem van Dijcken
     kinderen tesamen
ZO endt  die Langesloot
ZW    Jan Oetgersz ende Guert Claes Geritszs weduwe met haer
     kinderen tesamen
NW endt  Allert Dircxz.
 
 15-03-1588 blz. 209  
Claes Jan Jutten bekende ontvangen te hebben van Cornelis Heijn
Roeleven
die somme van 100 op conditie ende voorwaerde soe wanneer die
voors. Cornelis Heijn Roeleven in Spangen oft Poortegal geweest sal
hebben ende daer van behoirlijck ken laeten blijcken, sall ende
beloeffde hij comperant aen Cornelis Heijn Roeleven die somme van 
200 betaelen.
Onderpande een stucke landts groot derdalff koeven genaempt
"tUijterendt van Willem Jutten middelste ven" leggende in Willem
Jutten weer.
NO    Thonis Jacobsz
ZO endt  Aeff Jan Jutten
ZW    Heijnrick Roeleven
NW endt  Allert Cornelisz ende Cornelis Jonck Claessen.
Borg is Willem Maertsz.
 
 19-03-1588 blz. 209 v 
Claes Jan Jutten schuldich 
aen Cornelis Heijn Roeleven
die somme van 170 wesende geleende ende verschoeten penningen te
restitueren opten 15e dach in Martie 1590.
Onderpande een stucke landts groot derdalff koeven genaempt
"tUijterendt van Willem Jutten middelste ven" leggende in Willem
Jutten weer.
NO    Thonis Jacobsz
ZO endt  Aeff Jan Jutten
ZW    Heijnrick Roeleven
NW endt  Allert Cornelisz ende Cornelis Jonck Claessen.

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net