de destillateur

the distiller

der Branntweinbrenner, der Destillateur

le distillateur