VREEMDE VONDSTEN - Rubriek met bijdragen van Theo van Herwijnen*)

 

ARCHIEF 2008    -    overige jaren: 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001

 

Sinds 2008 is er geen wekelijkse plaatsing meer van Vreemde Vondsten, maar zullen ineens een reeks vondsten worden geplaatst. Er gaat geen titelaanduiding en kort intro meer vooraf aan de vondst.
Hier het eerste deel van 2008. Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.

 

2008-1

"Bij God en in Drente zijn alle dingen mogelijk", zei wijlen dr. Nassau. Als een kleine bijdrage voor bovengenoemde bewering diene, dat er in de gemeente H. in November 1880 een plaatselijke schoolcommissie is benoemd en dat de leden tot nu toe - dus 2 volle jaren later - nog geen kennisgeving van hun benoeming hebben ontvangen.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, maandag 1 januari 1883

2008-2

Dezer dagen is het lijkje van Marius Bogaard, hetwelk sedert zijn ongelukkigen dood te Eik-en-Duinen was bijgezet, van die begraafplaats naar het familiegraf te Brummen overgebracht. Het fraaie grafmonument van wit marmer, den knaap door familie en de schooljeugd te 
's-Gravenhage gewijd, is evenwel op het kerkhof behoude
.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 4 januari 1883

2008-3

Heden zal aan mevrouw Bosboom-Toussaint de cassette worden aangeboden, die bij de haar den 16n September ll. op haar 70n verjaardag vereerde albumbladen hoort. De cassette is een pronkstuk van schrijnwerkers- en zilversmidskunst. Het fraai geornamenteerde dekblad bevat de opdracht en aan de hoeken zijn vier medaillons met de voornaamste werken van de beroemde schrijfster: Lauernesse, Leycester, Gideon Floresz, Majoor Frans.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 6 januari 1883

2008-4

Van de nieuwe spelling die de Staats-Courant te beginnen met 1 Januari zou invoeren, zegt het R.N., is nog niet veel meer te bespeuren dan dat uit Dinsdag de g is weggebleven; overigens vinden we Pruissen met ss, naauwkeurig met aau, ministeriële met één e, enz.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 6 januari 1883

2008-5

Op Driekoningendag vierde het R.K. Gasthuis te Breda het gouden feest van zijn bestaan, en tevens de oudste pensionaire van dat gesticht, Cornelia van Borre, het 50-jarig jubilé harer opname in dat gasthuis. Dat meisje werd op Driekoningendag van het jaar 1833 in het R.K. Gasthuis opgenomen en had een weldoener gevonden in wijlen den heer Mr. Ludovicus Ingen-Housz, den opzichter van genoemd gesticht, die haar verzorging verschafte te zijne koste in 't gesticht, waarin zij tot den huidigen dag nog verblijft.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 9 januari 1883

2008-6

Te Gameren doet zich het eigenaardige feit voor, dat tengevolge van gebrek aan ruimte in de school de eene helft der scholieren des voormiddags en de andere helft des namiddags de school bezoekt.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 11 januari 1883

2008-7

Zekere R. te Amersfoort ontving op Nieuwjaarsdag bericht uit Den Haag, dat aldaar het lijk van zijn zoon was opgevischt. In allerijl begaf hij zich derwaarts. Het lijk was reeds door het meisje van den overledene en nog drie andere personen herkend; men wachtte nog slechts op de getuigenis van den vader om den dood van J.J.R. te constateeren. Ook de vader herkende het lijk van dat van zijn zoon, hoewel het hem eenigszins vreemd voorkwam, dat zijn zoon, die in Duitschland werkzaam was, in Den Haag was omgekomen. Na afloop van de begrafenis keerde de bedroefde vader huiswaarts. Eenige dagen later ontving hij een brief uit Duitschland, waarin zijn doodgewaande zoon hem mededeelde, dat hij nog altijd levend en welvarend in Duitschland werkzaam was.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 13 januari 1883

2008-8

In de buurtschap Hulsthorst nabij Nunspeet woont eene vrouw, Stijntje Breedeweg, die ruim 102 jaar oud is.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 16 januari 1883

2008-9

Mevrouw de weduwe Bellaard-Lormier te Beilen heeft haar 100en verjaardag gevierd.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 18 januari 1883

2008-10

De zeker niet alledaagsche vertooning doet zich te Hoornaar voor, dat het nog geen drie jaren oud zijnde zoontje van den bakker G. de Jong aldaar, een sigaar ferm oprookt, en dat niet voor een grapje, maar meermalen; eveneens is het hem reeds geleerd pijpjes te rooken. Men ziet zijn vader menigmaal bij den weg, met den jongen op den arm, beiden een sigaar of pijp rookende.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 18 januari 1883

2008-11

In Varseveld woonde een dokter, die een zeer geriefelijke eigenschap bezat, namelijk dat hij nooit rekeningen inzond en zelfs meermalen de betaling uit eigen beweging van de hand wees, als hebbende geen haast. Jammer, dat zoo'n dokter doodgaat! Maar 't gebeurde, toch en nu maken de erfgenamen de rekeningen op, ten gezamenlijke getalle van 2700. Maar de patiënten zijn nu lang zoo gewillig niet meer als bij het leven van hun dokter; ze maken allerlei bezwaren en het regent aanklachten bij het kantongerecht te Terborgh. Daar de rekeningen over 40 jaren loopen, kunnen heel wat lastige processen verwacht worden, te meer daar vele patiënten beweren, wel betaald, maar geen kwitantie ontvangen te hebben.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 20 januari 1883

2008-12

De Leeuw. Ct. vermeldt het treurig feit, dat een vrouw van een spoorwegarbeider te Workum van honger is gestorven.

Reactie: De Leeuwarder Courant meldt dit bericht inderdaad op 17 januari dat jaar. Twee dagen later wordt een rectificatie geplaatst: het voorval vond niet plaats in Workum, maar in Nijega / Richard Keijzer

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 23 januari 1883

2008-13

Naar de Midd. C. heeft meegedeeld, heeft bij den landbouwer A. Markusse eene mama in de hondenwereld het voorrecht gehad in negen keeren aan 107 telgen het leven te schenken. Daarvan zijn 70 in het leven gebleven.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 27 januari 1883

2008-14

Een buitenkansje! Een arme werkman P.H. genaamd, wonende in de Lange Leidsche Dwarsstraat te Amsterdam, ontving dezer dagen een schrijven van een notaris op Java, dat hij de eenigste erfgenaam was van zijn aldaar overleden broeder, wiens vermogen, naar men zegt, eenige tonnen bedraagt. In meer dan twintig jaar had de erfgenaam niets meer van den erflater gehoord.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 8 februari 1883

2008-15

De oudste inwoonder van Kampen, Wiegertje Hendriks wed. Jan Willem Lieber, is Maandag in het Stadsziekenhuis overleden. Op 15 Jan. a.s. zou zij den leeftijd van 101 jaren hebben bereikt.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 8 februari 1883

2008-16

Dronken Lotje is de welsprekende bijnaam, welke Rotterdam aan een jeneverslavin gaf. Vrijdagnacht is die rampzalige vrouw gestorven zooals zij leefde; dronken, met een kruik jenever in den arm, strompelde zij des avonds naar haar nachtverblijf en 's ochtends vond men haar dood, nog altijd met de kruik in den arm.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 13 februari 1883

2008-17

Met genoegen vernemen wij dat onzen stadgenoot (te 's-Hertogenbosch) den heer A.G. Overes fabrikant van ivoren kunstwerken reeds hofleverancier van Z.M. den Koning en van wijlen Prins Frederik, het voorrecht is te beurt gevallen te worden benoemd tot hofleverancier van H.M. de Koningin. 

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 20 februari 1883

2008-18

De heer Minkman, uitgever te Arnhem, tegemoet wenschende te komen aan de eischen der geleerde wereld, die de witte en zwarte kleuren der boeken schadelijk voor het oog vindt, heeft een dichtbundeltje Alsemdruppels van De Vrije uitgegeven op lichtgroen getint papier en blauwe letters. Men zal aan deze nieuwigheid nog moeten wennen vóór men ze mooi vindt, maar dat de kleuren verzachtend op het oog werken is een bepaald feit.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 22 februari 1883

2008-19

Gedurende dezen korten winter heeft de bekende Friesche hardrijder O.W. v.d. Berg van Rijperkerk toch nog f 220 gewonnen.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 27 februari 1883

2008-20

Te Giethoorn overleed de vorige week in 86-jarigen ouderdom de oud-strijder Leffert Jans Warners, die onder andere de inneming van Parijs in 1815 door de verbondene mogendheden bijwoonde. Hij was versierd met de Waterloomedaille.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 27 februari 1883

2008-21

Op 66-jarigen leeftijd naar de Schans. Bij de invoering der drankwet is in 't gesticht voor vrouwelijke verpleegden te Veenhuizen eene zaal afgezonderd voor de vrouwelijke veroordeelden naar aanleiding van bovengenoemde wet. Als eersteling in dit appartement is aldaar dezer dagen, voor den tijd van zes maanden, aangekomen een moedertje van 66 jaren.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 6 maart 1883

2008-22

In de Leeuwarder Ct. komt een lijst voor van de 83 vermiste zeelieden uit Moddergat, die in den storm van 5 op 6 dezer vermoedelijk hun graf in de golven gevonden hebben. Vijftig hunner zijn hoofden van gezinnen, velen de kostwinners eener bejaarde moeder en van jongere broeders en zusters. De geheele bevolking van Moddergat en Paesens waar 50 vrouwen weduwen zijn geworden, verkeert in rouw, de toestand aldaar is hartverscheurend, de ellende niet te beschrijven.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 15 maart 1883

2008-23

BAARDWIJK 20 Maart. De verl. Zaterdagavond in de Paterskerk te 's-Bosch door eene beroerte getroffene en kort daarop in het gasthuis overledene, was eene eenvoudige, bejaarde, rijke weduwe van zeer aanzienlijke familie. De overledene stond om hare groote weldadigheid jegens de armen en vooral jegens de kerk zeer hoog aangeschreven. Het lijk is gisterenavond per lijkwagen naar hier overgebracht.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 22 maart 1883

2008-24

Aan het Bildt gaat dagelijks een klein ventje ter school. Hij is thans 9 jaren oud, weegt 8 kilo en heeft een lengte van 6 decimeter. Het zal een tweede editie van den kleinen Frieschen Hannema worden.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 29 maart 1883

2008-25

Te Schagen werd heden een zonderling man begraven namelijk Ks. Plevier, die vroeger smid was geweest en later boer geworden. Tien jaren geleden maakte hij zelf zijne doodskist, zette die op eene bijzondere plaats in zijne woning en deed sedertdien elken middag zijn middagslaapje in die "laatste woning", daarbij den wensch uitsprekende dat hij daarin wilde begraven worden. Zijne familie heeft aan dien wensch gehoor gegeven en den 85-jarigen grijsaard naar zijne begeerte doen begraven.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 10 april 1883

2008-26

Steenbergen 7 April. Heden werd de zoogenaamde "dikke vrouw"naar hare laatste rustplaats gebracht. Als een bewijs dat zij den naam van dikke vrouw verdiende, gelde het volgende:
De vrouw, 53 jaar oud, woog 410 halve kilo's. De lijkkist had eene lengte van 2 meters, was gemiddeld één meter breed, bij eene hoogte van 90 centimeters. Door 24 dragers werd het lijk grafwaarts gedragen. De vrouw, op 18-jarigen leeftijd gehuwd, was steeds gezond en opgeruimd en had vroeger in 't geheel geen aanleg voor die buitengewone zwaart.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 10 april 1883

2008-27

Eenige dagen geleden vroeg een vrouw te Leiden echtscheiding op grond dat haar man president was geworden van een daar onlangs opgericht Nihilistenbond (N.Rott. Ct.).

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 14 april 1883

2008-28

Te Breda is een zeer bekend man in de fijne kookkunst de heer H. Grauw Lambert op ruim 84-jarigen leeftijd overleden. Hij vergezelde reeds den generaal Chassé als kok op diens veldtochten en heeft zich in zijn vak altijd een zeer gunstigen naam weten te verwerven.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, dinsdag 17 april 1883

2008-29

Te Valthermond in Drenthe trouwt mijnheer Zuur met mejuffrouw Zoet.

Noot: Dit bericht is vermoedelijk onjuist: op 12 mei 1883 trouwden te Odoorn (de gemeente, waartoe Valthermond behoort) Pieter Zuur en Jantien Zuid.

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 19 april 1883

2008-30

Een vondst ingestuurd door Koen Schreuders die lijkt te wijzen op een vroeg 19e eeuws homo-huwelijk:

Op heden den veertiende Februarij 18 honderd en zeven, zijn bij ons ondergetekenden Commissarissen tot de Huwelijkszaken alhier in Ondertrouw opgenomen. Cornelis van Prooijen W.z. minderjarig jongman met Elisabeth Vissers H.Dr. minderjarig jongman beide alhier geboren en woonagtig. 
Aldus gedaan en gepasseert ten Rechthuijse van Dinteloord op dato als boven, en ten overstaan van de Scheepenen van Dis en Moelaert met mij Jan Coonen Secretaris.

Bron: Dinteloord, trouwboek schepenbank 1806-1810 

Heeft u een vreemde vondst: uw reacties graag naar Theo van Herwijnen.

*) De verzameling 'Vreemde Vondsten' wordt gevoed door bijdragen van Theo van Herwijnen. Hij bezit een grote verzameling, die nog telkens wordt uitgebreid. Theo probeert zoveel mogelijk vreemde of afwijkende zaken uit archief en krant bijeen te brengen. Elke week zal een nieuwe vondst van hem hier te vinden zijn. Heeft u aanvullingen of opmerkingen dan stelt Theo het zeer op prijs om dat van u te horen. Stuur deze s.v.p. naar ons op voor Theo van Herwijnen en wij zorgen er voor dat uw bericht bij hem terechtkomt. Oude vondsten en de reacties hierop kunt u vinden in het Archief.