LATIJN in kerkregisters en documenten

 

De bedoeling van deze woordenlijst is:

Veel hier niet gegeven woorden zullen gemakkelijk in een woordenboek klassiek-Latijn te vinden zijn. Een introductie tot het neo-Latijn is te downloaden op de site Genea-lokaal. Bij het Centraal Bureau voor Genealogie is verkrijgbaar "Latijn bij genealogisch onderzoek" (1997), samengesteld door P.J.W. van den Berk en bewerkt door Mariëlle van der Beek.

 

Opmerkingen bij de samenstelling van deze lijst:

M = masculinum, mannelijk
F = femininum, vrouwelijk
N = neutrum, onzijdig
plur. = pluralis, meervoud

Latijnse woorden hebben vele vormen. Als van een naamwoord twee vormen worden gegeven, is de tweede vorm de genitivus: abbas, gen. abbatis (= van de abt). Van de genitivus worden de andere naamvallen (vormen) afgeleid. Werkwoorden worden in de infinitivus gegeven. Van onregelmatige werkwoorden is de tweede vorm het perfectum, de derde het supinum, bijv. agere, egi, actum = doen, ik heb gedaan, om te doen. Van �egi� wordt bijv. afgeleid: egit = hij/zij heeft gedaan, egerunt = zij hebben gedaan, egerat = hij had gedaan, egerant = zij hadden gedaan. Van �actum� wordt afgeleid: actus, acta, actum = gedaan (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig, deze vormen worden weer verbogen).

Let op:
Er komen veel spellingsvarianten voor, zoals y in plaats van i; i en j zijn varianten van dezelfde letter: Junij, jam = Iunii, iam (N.B. hier steeds met i geschreven). Ook u en v zijn ��n letter: auus = avus, hier wel onderscheiden. Verder geldt:
ae kan ook geschreven zijn als æ of e (soms met een haal eraan).
oe kan ook geschreven zijn als œ of e; e, ae en oe worden vaak verwisseld, zoek dus altijd bij alledrie.
Er worden veel afkortingen gebruikt, vaak aangeduid door een
streep boven het woord,        ___                  __
                                      bijv. noe = nomine, ss = subscripsit.

 

Latijns woordenboek: http://www.latijnnederlands.nl/

Voor plaatsnamen: "Orbis Latinus" op http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html

 

Deze lijst werd samengesteld door August de Man.

(ter voorkóming van spam hier zonder link weergegeven)